PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada; ısıl konfor koşullarını minimum enerji harcaması ile sağlayacak, yer altı su kaynaklarının beslenmesine olanak vermek üzere minimum yüzey akış suyunun gerçekleşeceği, minimum ısı adası etkisinin oluşacağı ve gelecek iklim verilerine uyum sağlayan bina ve yerleşme dokusu seçeneklerini üretmeye yönelik çok amaçlı bir optimizasyon yaklaşımı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak; İstanbul’da yoğun ve bitişik nizam yerleşmelerde sıkça uygulanan; uluslararası literatürde kentsel kanyonlar olarak ifade edilen sıra bina grupları incelenecektir. Bu binalardan oluşan yerleşme dokusu seçeneklerine ilişkin; bina yükseklikleri, sıra blok uzunlukları, yol ve arka bahçe genişlikleri, yön ve yüzey örtü malzemeleri değişkenleri için, enerji, ısıl konfor ve yüzey akış suyu hesaplamaları yapılacaktır. Olası seçeneklerden oluşan senaryolar, çalışma kapsamında üretilecek olan parametrik model yardımıyla değerlendirilecek ve sonrasında optimum seçenekler için ısı adası etkisi hesaplamaları yapılacaktır. Hesaplamalar, gelecekteki farklı iklim verileri (2060 ve 2100) için tekrarlanarak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlayabilecek yerleşme dokusu seçenekleri araştırılacaktır.

Konu

Fiziksel Çevre Kontrolü, Faz değiştiren malzemeler (FDM), Isıtma enerjisi tasarrufu, Soğutma enerjisi tasarrufu, Bina kabuğu, Hacim organizasyonu, Enerji etkin tasarım.,

Konu

Konut binalarını oluşturan hacimlerde farklı konumları, yönlendiriliş durumları ve etkileşimde bulundukları diğer hacimlerin koşulları nedeniyle farklı konfor koşulları oluşmakta ve buna bağlı olarak da eşdeğer ısı kaybı miktarları gerçekleşememekte ve ısıtma enerjisi giderlerine ilişkin ödemelerde dengesizlikler oluşmaktadır. Ancak ısıtma enerjisi tasarrufu için standartlar tarafından da desteklenen, bina kabuğunda yalıtım uygulamaları, yalıtım kalınlıklarının giderek artırılmasıyla soğutma enerjisi harcamalarının da artmasına yol açmaktadır. Yalıtımın gereksinimden daha fazla uygulanması, soğutma döneminde sera etkisine yol açarak, soğutma yüklerinin artmasına yol açmaktadır. Bina kabuğu uygulamalarında enerji harcamalarının azaltılmasında yenilikçi bir malzeme olan Faz Değiştiren Malzemelerin (FDM) ısıl enerji depolama özelliklerinden yararlanılmaktadır. FDM’ler uygulandıkları yapı bileşeninde ısının korunmasını sağlayan saklama alanı görevi görürler. FDM’ler, gün boyunca ısıyı emen, bünyesinde depolayan, dış iklim elemanlarının etkilerini geciktirerek ve genliklerini küçülterek iç mekâna aktaran ve böylece iç mekânda oluşabilecek aşırı ısınmayı engelleyen ısıl kütlenin çağdaş versiyonu olarak da tanımlanabilmektedir. İklim tiplerine göre farklı performans gösteren FDM’ lerin gündüz ve gece depolayıp ortama saldıkları ısıl enerjiyle, hem ısıtma hem de soğutma enerjisi harcamalarını azaltıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada konut binalarında, farklı konumlarda bulunan ve farklı yönlendiriliş durumlarına sahip olan hacimler için farklı FDM kalınlıkları ile farklı kabuk detayı uygulamaları ele alınarak performans değerlendirmeleri yapılacak ve Türkiye’nin beş farklı iklim bölgesi için enerji etkin tasarım stratejilerine katkı sağlayacak öneriler geliştirilecektir.

Konu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENTLEŞME VE KENTESTETİĞİ HEDEFLERİ GÖZETİLEREK DÜZENLİ BİR KENTSEL ÇEVRENİNOLUŞTURULABİLMESİ AMACIYLA YAPILMAKTADIR BU NEDENLE İSTANBUL KENTSELTASARIM REHBERİNİN GENEL ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİ ÖNERİ MODELİNOLUŞTURULMASI VE REHBERİN YAZILMASINA İLİŞKİN TEMEL USUL VE ESASLARIORTAYA KOYARAK REHBERİN HAZIRLANMASINI KAPSAR

Konu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kentleşme ve kent estetiği hedefleri gözetilerek düzenli bir kentsel çevrenin oluşturulabilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi’nin genel çevresinin belirlenmesi, öneri modelin oluşturulması ve rehberin yazılmasına ilişkin temel usul ve esasları ortaya koyarak rehberin hazırlanmasını kapsar.

Konu

İTÜ BAP Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri kapsamında desteklenen proje ile sürdürülebilir ve enerji etkin tasarım rehberinin hazırlanması ele alınmıştır. Çalışma, konut ve yerleşme yoğunluğunun giderek arttığı İstanbul ( ılımlı nemli iklim bölgesi) için gerçekleştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.