PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Karbonik Anhidraz-9 Seçici Moleküllerin Bilgisayar Destekli Tasarımı

Konu

Nörodejeneratif hastalıkların oluşumda rol aldığı bilinen monoamin oksidaz-B enziminin inhibisyonunu gerçekleştirebilecek potansiyelde yeni hit moleküllerin bulunması, aynı zamanda enzimin bağlanma bölgesinin moleküler dinamik simulasyonlar ve kuantum mekanik yöntemler kullanılarak aydınlatılması

Konu

hERG İyon Kanalını Tıkayan ve Antikanser Özelliği Taşıyan Peptitlerin Etkime Mekanizmalarının Moleküler Modelleme Yöntemleriyle İncelenmesi

Konu

Poli(L-Laktik asit)-b-Poli(?-kaprolakton)(PLLA-b-PCL) Diblok Kopolimerlerin Morfolojik Özelliklerinin Kaba Taneleme Yöntemleriyle İncelenmesi

Konu

Purin Türevi Organik Bileşiklerin Substitüsyona Bağlı Olarak Değişen Elektrostatik Potansiyel Yüzeylerinin Kuantum Mekanik Yöntemlerle İncelenmesi

Konu

Bu çalışmada incelenecek malzemelerin deney öncesi OAET uygulamaları bakımından uygun yarıiletken malzemeler olup olmadıkları ortaya çıkarılacaktır Deneylerde yeterince vurgulanmamış polimerlerin zincir uzunluğu etkisi kapsamlı bir şekilde test edilecek ve zincir modifikasyonlarıyla istenen optik özellikleri sağlayabilecek ayarlamaların teorik yoldan mümkün olduğu gösterilecektir

Konu

Farklı diizosiyanatlar kullanılarak sentezlenen poliüretan ve poliürelerden olusan segmentlitermoplastik blok kopolimerlerin birçok farklı özellige sahip olabilmelerinin baslıca nedeninin sert ve yumusak segmentlerin kimyasal yapısı ve bloklarası farklı etkilesimler oldugubelirlenmistir Moleküller arası etkilesimlerden baslanarak makroskopik özelliklere vemorfolojiye kadar farklı boyutlarda teorik metotlar kullanılarak mano mezo ve mikro yapılarmodellenmistir Yumusak segmentin moleküler agırlıgı sert segmentin türü simetrisi veyüzdesi gibi degiskenler kontrol edilerek istenilen özelliklere sahip segmentli blok kopolimersistemlerinim sentezlenebilecegi gösterilmistir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Potansiyel süper iletken olduğu düşünülen bir seri TTF türevi bileşik bölümümüzde sentezlenmiş olup bu moleküllerin iletkenlik elektronik ve optik özellikleri ve oluşma reaksiyon mekanizmaları teorik olarak incelenmiştir Birinci bölümde moleküllerin homo lumo bant genişliklerine ve bot deformasyon titreşim modu frekanslarına bakılarak iletkenlik özellikleri hakkında bilgi edinilmiştir Bant genişliklerine sübstitüsyon etkisi ve yapısal etkilerde tartışılmıştır Hesaplamalar sonucunda tüm moleküller içinde çok düşük bant genişliğine sahip birkaç molekül göze çarpmıştır İkinci bölümde 1 8 diketondan halkalaşarak oluşan teknolojik öneme haiz ana ürünlerin ve yan ürünlerin reaksiyon mekanizmaları modellenerek birbirleriyle yarışan mekanizmalar ve aktivasyon bariyerleri aydınlatılmıştır Hesaplamalar Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi yöntemiyle B3LYP melez fonksiyoneli ve 6 311 g d p baz fonksiyonu kullanılarak Gaussian 2003 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir Hesaplar proje kapsamında alınan dört çekirdekli sunucuda ve İ T Ü Bilişim Enstitüsündeki dört işlemcili Linux küme bilgisayarlarda yapılmıştır

Konu

Polietilenlerden alçak yoğunluklu polietilen AYPE ve doğrusal alçak yoğunluklu polietilen DAYPE nanokompozit hazırlanması için polietilenler itakonik asit ve monoesterleri mono metil mono butil ile aşılanarak uyumlaştırıcılar hazırlanmıştır Sodyum montmorillonit kullanılarak muhtelif organokiller dodesilamin hekzadesilamin ve oktadesilamin ile modifiye edilmiş kil sentezlenmiştir Hazırlanan organokillerin matris polietilende eriyik formunda daha iyi dağıtılabilması için uyumlaştırıcıların çeşidi ve yüzdesi değiştirilerek polimer nanokompozitler sentezlenmiştir Hazırlanan nanokompozit örneklerin fiziksel mekanik termal ve mikroskopik karakterizasyonları yapılmıştır Aşı kopolimerlerinin organokilde tutunma özellikleri aşılanmış polimerlerin aşılanmamış polimerlerle olan etkileşimleri ve katmanlararası etkileşimler modellenerek deneysel olarak gözlenen özelliklerinin mikro yapı ile olan ilişkileri teorik kuantum mekanik ve istatistik mekanik yöntemlerle aydınlatılmıştır