PROJELER

Konu

Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi’ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevresel değerlendirme uzaktan algılama

Konu

UZAKTAN ALGILAMA

Konu

Bu çalışma kapsamında, İzmir ili merkez ve çevresini içeren yaklaşık 150 km2 lik bir alan için, farklı mekânsal çözünürlükteki uydu görüntüleri (30 cm-10 m arasında değişen) nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımı ile sınıflandırılıp arazi örtüsü/kullanımı haritaları oluşturulacak ve sonraki aşamada bu haritalardan peyzaj metrikleri hesaplanacaktır. Sınıflandırma sırasında, şehir haritaları için önemli olan tematik detayı fazla arazi örtüsü/kullanımı sınıfları tercih edilecektir. Mekansal çözünürlük değişiminin peyzaj metrik değerlerine etkisi araştırılacak ve farklı sınıf ve metrikler özelinde yorumlanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kentsel Peyzaj PlanlamaBu proje ile doğa-toplum etkileşimlerine odaklanan özgün bir strateji oluşturulması düşünülerek bu ihtiyaca cevap verilmesi hedeflenmiştir. Kentleşmiş alanlarda doğa-toplum ilişkilerini dengelemek üzere bu tarz uygulamaların son derece önemli ve öncelikli olduğu düşünülmektedir.İnsanın barınma, beslenme, alış-veriş, üretme gibi temel ihtiyaçlarının yeni tarzlarına uygun mekanları ve arazi kullanım şekillerini, kendi yarattığı eğilimler doğrultusunda oluşturması süreci olarak özetlenebilecek olan kentleşme, arazi kullanımları ve arazi örtüsü üzerinde önemli bir baskı unsuru teşkil etmektedir. Bu baskı peyzaj deseni, peyzaj fonksiyonu ve habitatlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Kentleşmenin doğa – toplum ilişkileri üzerinde sebep olduğu yıkıcı etkiyi kontrol altına alabilmek için uygulanabilir önerilerin türetilmesi konusu önem kazanmaktadır. Uygulanabilir öneriler getirebilmenin yolu ise kentleşmenin peyzaj deseni, peyzaj fonksiyonu ve insan üzerindeki etkilerini ve kendi aralarındaki ilişkileri pratik ve hızlı bir şekilde ortaya koymaya odaklanan bir strateji oluşturulmasıdır. Bu projenin amacı, koruma – kullanma dengesini gözeten, uygulamaya yönelik öneriler türetebilecek “Kentsel Peyzaj Planı ve Uygulama Stratejisi” geliştirmektir. Bu maksatla bölgesel ölçekte yeşil alan sistemlerinden başlayıp, detayda hassas biyotoplara kadar odaklanan, peyzaj deseni ile peyzaj fonksiyonu arasındaki ilişkileri ele alan, bozulmuş olan ilişkilerin yeniden yapılandırılabilmesi için öneriler getiren ve aynı zamanda kullanıcının ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyen holistik bir yaklaşım tercih edilmiştir.Çok bileşenli bu bakış açısını sistematik hale getirebilmek ve uygulama stratejisi oluşturabilmek üzere, aşağıdaki yöntemlerden yararlanılacaktır:- Kentleşmenin yeşil alan sistemi ve peyzaj deseni üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek üzere zaman serisi analizi, peyzaj patern analizi,- Peyzaj fonksiyonundaki etkilenimleri değerlendirmek üzere yerinde ölçümler ve analitik hiyerarşi yöntemine dayalı çok ölçütlü analiz yöntemi,- Detayda habitatların ortaya konulması ve değerlendirilebilmesi için indikatör fauna gruplarına dayalı biyotop haritalaması,- Kullanım ihtiyaçlarının belirlenmesi için demografik veri analizleri,- Yapı – çevre ilişkisini ortaya koyabilmek için yapı fiziği ve yapı biyolojisi analizleri, - Çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla çalıştaylar ve seminerler.Tüm bu değerlendirmelerin neticelerinin birbirleriyle ilişkilendirilerek yorumlanması ve bu sayede kentleşmiş bir alanda sürdürülebilir uygulama stratejisinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu sayede kullanıcının ihtiyaçlarını göz ardı etmediği, aynı zamanda koruma önceliklerini belirlediği için uygulanabilirliği yüksek olan bir Kentsel Peyzaj Planı’nın oluşturulması düşünülmüştür. Birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilgili birçok faktör tarafından etkilenen habitatların değerlendirilmesini sistematik hale getirmeyi amaçlayan bu planın ve uygulama stratejisinin, kentleşme baskısı altındaki diğer alanların sürdürülebilirlik esaslarına göre ele alınabilmesi ve yerel yönetimlerin habitatlarla ilgili alacağı uygulama kararları için önemli bir altlık teşkil edeceği düşünülmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Geometrik Doğruluk

Konu

Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri

Konu

uzaktan algılama