PROJELER

Konu

TÜBİTAK 2244 Üniversite Sanayi İşbirliği Doktora programı Projesi Formaldehit emisyonu düşük tutkal sentezi

Konu

Yüksek sıcaklığa dayanıklı termoset ve termoplastik reçinelerin hazırlanması ve kaplama malzemesi olarak uygulanması

Konu

, Dğal biyopolimer olan kitosan ve dünyada ençok kullanılan ve orlonun hammaddesi olan poliakrilonitrilin kopolimerini hazırlamak ve kitosanın biyo uyumluluk özelliğini, antibakteriyel özelliğini yeni akrilik kopolimerine kazandırmaktır.

Konu

Çinko boratın reçine ile mikrokapsülasyon sentezi ve karakterizasyonu

Konu

Taze meyve ve sebzelerin muhafazası için uygun gaz geçirgenlik ve seçicilik özelliklerine sahip dolayısı ile benzerlerine nazaran çok daha yüksek raf ömrü sağlayabilecek pasif modifiye atmosferde muhafaza ilkelerine uygun yeni nesil gıda ambalaj malzemesinin geliştirilmesi ve üretimi amaçlanmıştır

Konu

Pirol monomeri demir III klorür ve etoksi nonil fenol varlığında polimerleştirilecektir Etoksi nonilfenolün demir III klorür ile reaksiyon verebilmesi için etoksi nonil fenolün hidroksil grupları tiyofen karbonil klorür ile reaksiyona sokulacak ve tiyenil uç gruplu etoksi nonil fenol elde edilecektir Önce kondenzasyon sonra redoks polimerizasyonu ile iki aşamada gerçekleştiriecek bir çalışmadır Elde edilecek kopolimerlerin iletkenlik değerini artırmak için dopant olarak para tolüen sülfonik asit varlığında da polipirol ve kopolimerler sentezlenecektir

Konu

Bisfenol A ve bis 4 kloro fenil sülfon monomerleri kullanılarak düşük molekül ağırlıklı poliaril sülfonlar PSU sentezlenecektir Sentezlenen bisfenol ve polisülfonların spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonları yapılacaktır Yapısı belirlenen polisülfonun polipirol ile seryum amonyum nitrat varlığında kopolimerleri sentezlenecektir

Konu

Pirol monomeri Ce 4 ve etoksi nonil fenol varlığında sulu ortamda farklı Monomer oxidant Pirol Ce 4 mol oranlarında polimerleştirilecek elde edilecek polimer verimi ve iletkenlik çözünürlük gibi fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır Elde edilen polimerlerin spektroskopik olarak karakterizasyonu yapılacaktır

Konu

Radikalik heterofaz polimerleşmesi diğer polimerleşme yöntemleri ile oldukça zor olarak elde edilebilen blok kopolimerlerinin kolaylıkla üretimi için alternatif bir yöntemdir Bu projede sulu ortam radikalik heterofaz polimerleşmesi ile tekstil ve kağıt endüstrisinde kullanılan selüloz elyafının ısıya ve neme duyarlı hale getirilmesi ve mukavemetinin arttırılması için çeşitli vinil monomerleri ile modifikasyonu ile kimyasal ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş selüloz nanofiberlerin sentezi ve karakterizasyonu

Konu

Formaldehit İçermeyen Sunta Yapıştırıcıları Üretimi

Konu

Kazantaşı Engelleyici Özel Polimerlerin Sentezi

Konu

Mannich Reaksiyonuyla Fosfonik Asit Grupları İçeren Bileşikler Sentezi ve Bu Bileşikler İle Polimer

Konu

Özel Halka Yapılı Hidroksi Aromatik Bileşiklerin Inorganik Esterleri

Konu

Özel iletken Kopolimer Sentezi

Konu

Seryumla Organik Fonksiyonel Uç Gruplu Polimerlerin Sentezi

Konu

Vinil Monomerleri ile Poli dimetil siloksan Kopolimer Sentezi

Konu

Plastik Atıklardan Kimyasal Madde Üretimi

Konu

Organofosfonik Asit Içeren Vinil Polimerler Sentezi