PROJELER

Konu

Söz konusu COST Eylemi, rastgele optimizasyon algoritmalarını pratikte yaygın bir rekabet avantajına sahip kılmayı amaçlayarak, bilimsel, teknik, ekonomik ve insani düzeylerde benimsemelerine engel olan faktörleri belirlemeyi ve azaltmayı hedeflemektedir.

Konu

Afet durumlarında geçici hastanelerin diğer deyişle sahra hastanelerinin kurulacağı yerlerin, sayılarının planlanması, hastanelerde ve geçici hastanelerde çalışacak sağlık personeli ihtiyacının dinamik koşullarda ve belirsizlik altında planlanması ve tıp merkezilerine yaralı taşımanın planlanması.

Konu

Sanayileşmeyle birlikte artan çevresel sorunlar yapılan tüm endüstriyel ve tedarik zinciri faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasını gerektirmektedir Endüstriyel atıkların ya da son kullanıcıların kullanmadıkları beyaz eşya ya da elektronik eşya gibi kullanılmaz durumdaki ürünlerin toplanıp dönüşüm tesislerinde işlenip çıktı ürünlerin tedarik zincirinin bir sonraki seviyesi olan üreticilere dağıtılmasını içeren bir ağ tasarımı yapılacaktır Ayrıca sosyo ekonomik faktörler dikkate alınarak Ayrıca sosyo ekonomik faktörler dikkate alınarak demografik yapının atık yönetimi üzerindeki etkisi araştırılacaktır Bu amaçla atık geri dönüşüm tesislerinin yerlerinin seçimi için veri toplanacak tesis Kapasitelerini dikkate Alan Kapasiteli p medyan probleminin GAMS te Kodlanması ve çözümü yapılacak tesislere atanan çiftliklerin ve yerleşim merkezlerinin atık toplama sisteminin tasarımı için Çok Araçlı Çok Ürünlü Envanter Rotalama Probleminin Matematiksel Modeli geliştirilecektir

Konu

Bu projede, en düşük toplam taşıma ve elde bulundurma maliyeti ile doğru bileşenlerin, doğru miktarda, tam zamanında montaj istasyonlarına beslenmesini sağlayacak optimum bir döngüsel malzeme besleme sisteminin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Konu

Meriç Ergene havzasında oluşan çiftlik atıklarının enerji potansiyelinin belirkenerek uygun enerji tesisi yer seçiminin yapılmasını ve araç filo yönetiminin yapılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.