PROJELER

Konu

The primary aim of this project is to produce edible anti-bacterial food packages with curcumin and olive leaf extract, by polymer solution casting method,

Konu

Tekstil lifi olarak çok yaygın kullanım alanı bulunan akrilik liflerin hammaddesi olan poliakrilonitril PAN homopolimerler ve veya kopolimerler nanolif üretimi için doku mühendisliği sensör uygulamaları kompozit pil ayırıcılar gibi uygulama alanlarında kullanılmaları açısından umut vadetmektedir Faz Değiştiren Malzemeler FDM ler belli sıcaklık aralıklarında katı katı veya katı sıvı faz geçişi sırasında ortamdan ciddi bir oranda enerji absorplayıp depolayabilen ve depoladığı bu enerjiyi geri salabilen özelliğe sahip malzemelerdir Bu nedenle güneş enerji sistemlerinde binalarda termoregülasyon tesislerinde gıda ve kan taşımada sıcak soğuk terapilerinde çok geniş kullanım alanı bulan faz değiştiren malzemeler FDM tekstilde de spor giysisi koruyucu giysi ayakkabılarda termo regülasyon amaçlı kullanım alanına sahiptir Elektroeğirmenin FDM içeren lif ve dokusuz yüzey üretiminde kullanılması başlangıç aşamasındadır ve buna ilişkin çalışmalar çok yenidir PAN ın elekroeğirme yöntemiyle nanolif olarak üretimi üzerine çalışmalar oldukça yeni iken FDM lerle birlikte hibrid nanolif yapıların geliştirilmesi üzerine bir çalışma henüz gerçekleştirilmemiştir Bu projenin amacı ısı kapasiteleri yüksek belli sıcaklık aralıklarında işlevsel termal çevrim yapabilme özelliği olan aynı zamanda termal ve kimyasal olarak kararlı ince esnek emsalleri kadar mekanik dayanımı olan nanokompozit nanoliflerin tasarlanması ve geliştirilmesidir PAN ve FDM ler tek ve çift düze sistemleriyle donatılmış elektroeğirme tekniği kullanarak çeşitli nanolif esaslı yeni kompozit yapıların üretiminde kullanılacaklardır Bu yaklaşım elektroeğirmenin üstünlükleri sayesinde PAN ve FDM lerin yeni alanlarda ısı yönetimine yönelik kullanımlarını geliştirecek ve çeşitlendirecektir Bu amaçla üretilecek kabuk öz PAN FDM bikomponet nanolifler FDM aşılanmış PAN kompozit yapılı nanolifler ve FDM aşılanmış PAN kompozit içi boş nanolifler olarak belirlenmiştir FDM olarak projede PEG PEG türevleri ve parafin kullanılması planlanmıştır Ek olarak soğuk ve normal olmak üzere iki ayrı sıcaklık bölgesi için işlevsel olarak geliştirilen nanolifli ağlar esas alınarak bazı tekstil yüzeylerine bu nanolifli ağlar ile kaplama yapılması planlanmaktadır Bu proje literatürde de henüz çok yeni çalışma alanı olan PAN FDM kombinasyonlarının elektroeğirme yöntemi ile nanolif üretiminde kullanımına farklı bir bakış açısı kazandırma adına özgün bir girişimi içermektedir

Konu

the main objective of the Action is to address several major issues facing fundamental aspects and clinical translation of magnetic hyperthermia and to promote it as an anti cancer treatment in combination with radiotherapy through targeted research carefully planned cross disciplinary interaction and dissemination to the general public The economic dimension of the activities carried out under the Action has been estimated on the basis of information available during the planning of the Action at EUR 32 million in 2014 prices

Konu

Bu projede ısı kapasiteleri yüksek belli sıcaklık aralıklarında işlevsel termal çevrim yapabilme özelliği olan aynı zamanda termal ve kimyasal olarak kararlı ince esnek mekanik dayanımı olan nanolif yapılı ağlar tasarlanmış ve geliştirilmiştir Projede çift düze sistemiyle donatılmış elektroeğirme tekniği kullanarak dinamik ısı yönetimi yapabilen kabuköz nanoağlar üretilmiştir Tekstil lifi olarak çok yaygın kullanım alanı bulunan akrilik liflerin hammaddesi olan poliakrilo nitril PAN kopolimer ve ilaç endüstrisinde enterik kaplama malzemesi olarak kullanılan Polimetakrilik asit ko etil akrilat PMEA ın uygun çözeltileri kabuk malzeme olarak kullanılmıştır Katı sıvı faz değişimi yapabilen ısı kapasiteleri yüksek organik FDM lerden poli etilen glikol ler PEG PEG metil eterler PEGME yağ asidi esterleri n alkanlar öz olarak seçilerek uygun derişimlerde çözeltileri öz çözelti olarak kullanılmıştır Bu sayede sıcaklık kontrollüambalajlama termal terapiye yönelik biyomedikal malzeme termal sensörler termoelektriksistemler soğuk ve sıcak iklim giysileri ve güneş enerjisi ile çalışan sistemlerde endüstriyelkullanım potansiyelleri yüksek olanan nano yapılı kompozit malzemeler geliştirlmiştir

Konu

Isıya Duyarlı ve Isı Yönetimi Yapabilen Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi

Konu

Elektriksel İletken ve Elektromanyetik Kalkan Özellikli Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Konu

Çok işlevli ve dayanıklı teknik tekstil ürünlerinin tasarlanmaları ve geliştirilmelerine esas oluşturabilecek polimer kil nanokompozitlerin sentezi ve sentezlenmiş malzemenin lif ve tekstil yüzeyi geliştirmede kullanım olanaklarının araştırılmasıdır

Konu

Tekstillerde Termal Konfor Olanaklarının İyileştirilmesi Dinamik Isı Yönetimi

Konu

Görüntü analizi ile Tekstil Yüzey Özelliklerinin Tayini

Konu

Takım Elbiseliklerde Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesi