PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Akdeniz ve Karadeniz sadece Türkiye ve yakın bölgesi değil tüm Akdeniz Havzasının iklim sistemi üzerinde önemli etkilere sahiptir Bu nedenle bu proje gibi denizler ile bölge iklimi arasındaki ilişkinin bulunmasına yönelik çalışmalar iklim sisteminin ve deniz atmosfer ilişkisinin anlaşılması için çok önemlidir Bu çalışmada deniz atmosfer arasındaki ilişki hem ulaşılabilir durumdaki gözlem verileri küresel ve noktasal ile hem de tekil ve birleşik bölgesel atmosfer modellerinden elde edilen sonuçlar ile analiz edilmiş ve denizlerin Akdeniz ve Karadeniz bölge iklimi üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır

Konu

Yüksek çözünürlükteki bölgesel iklim modeli simülasyonu ile ekstrem iklim indekslerinin belirlenmesi konusu kapsamında atmosfer modellemesi imkanları kullanılarak yapılacak iklimsel analizler geçmişten günümüze aşırı hava olaylarında zamansal ve mekansal olarak değişimlerin varlığının yokluğunun tespiti için gereklidir Bu konu içeriğinde projede uzun dönem günümüz iklim şartları bilgisayar simüasyonu olarak tekrarlanarak Türkiye yi kapsayan bir bölge üzerinde iklim simülasyonları sonuçları aşırı hava olayları bağlamında analiz edilecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TÜBİTAK ÇAYDAG grubu tarafından desteklenen EVRENA 110Y155 nolu projenin amacı, İstanbul ve çevresinde atmosfere salınan tehlikeli gazların pilot seçilen 2 ay için izledikleri yörüngelerin, alansal ve zamansal dağılımının incelenmesidir. Bu amaçla, atmosferik koşullar, yüksek çözünürlüklü sayısal hava tahmin modeli ile elde edilmiştir. Sayısal hava tahmin modelinin başlangıç koşulları, İstanbul radarı radyal rüzgar verisinin asimilasyonu ile iyileştirilmiştir. Bu proje, özellikle 14 milyona yaklaşan nüfusu ve ekonomik önemi nedeniyle Istanbul ilinde meydana gelebilecek bir kaza veya kötü amaçlı bir kimyasal gaz salınımı sonrasında, atmosfere salınan gazların dağılımının ve tehlikeli bölgelerin belirlenmesi açısından afet acil durum yönetimi için bir rehber olacaktır. Ayrıca hava tahmininde ülkemizdeki mevcut radar gözlemlerinin asimilasyonu ile atmosfer koşullarının tahmini konusunda yapılacak çalışmalara da öncülük edeceği düşünülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) projeye destek veren kuruluşlardır.

Konu

Bu proje kapsamında Tu¨rkiye’nin do¨rt noktası ic¸in (C¸anakkale, I·stanbul, Balıkesir ve Manisa) 4 modu¨lden olus¸an kısa vadeli (0-72 saat) ru¨zgar enerjisi tahmin sistemi (SWEPS) gelis¸tirilmis¸tir. Modu¨ller sırasıyla, ku¨resel atmosferik tahminlerin c¸o¨zu¨nu¨rlu¨gˆu¨nu¨ yu¨kseltmek ic¸in kullanılan WRF modeli ile orta o¨lc¸ek sayısal hava tahmini, mikro o¨lc¸ek (diyagnostik) ru¨zgar enerjisi tahmini (WASP, WindPRO, WindSIM ve AES RuzgarSIM), hataların en aza indirilmesi ic¸in kullanılan istatistiksel yaklas¸ımlar (Yapay Sinir Agˆları) ve enerji tahminlerinin dogˆrulugˆunun aras¸tırılmasından olus¸maktadır. C¸es¸itli yo¨ntemler denenerek WRF modeli ile sec¸ilen her ru¨zgar c¸iftligˆi ic¸in bir yıl boyunca 1km’lik c¸o¨zu¨nu¨rlu¨kte ru¨zgar s¸iddeti verisi u¨retilmis¸tir. 3 diyagnostik model her bo¨lge ic¸in test edilmis¸ ve bo¨lgenin topogˆrafik yapısıyla en c¸ok uyum sagˆlayan model o bo¨lgenin SWEPS’i ic¸ine dahil edilmis¸tir. Simu¨le edilen ru¨zgar alanı ve enerji u¨retimindeki mevcut hataları azaltmak ic¸in yapay sinir agˆları gibi istatistiksel modelleme teknikleri kullanılmıs¸ ve en son as¸amada model tahminlerinin genel performansını belirlemek u¨zere tahmin degˆerlendirme o¨lc¸u¨tleri kullanılarak, her bir ru¨zgar c¸itligˆine o¨zgu¨ SWEPS konfigu¨rasyonu belirlenmis¸ ve sistem operasyonel hale getirilmis¸tir. C¸iftlik bazındaki normalize edilmis¸ RMSE hataları 20’lerin altına du¨s¸u¨ru¨lmu¨s¸tu¨r.