PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada volfram W ve volfram nikel W Ni esaslı matriks tozlar ile dispersiyon sertleştirici olarak kullanılacak olan karbür borür nitrür ve oksit tozları ve bunların çeşitli ikili ve veya üçlü kombinasyonları yüksek enerjili öğütücüler gezegen tipi öğütücüler ve her ikisininde kullanıldığı öğütme süreçleri sonucu mekanik alaşımlanarak MA ve veya mekanokimyasal olarak sentezlenerek dispersiyon dağılımlı dispersiyonla sertleştirilmiş W ve W Ni tabanlı nano boyutlu toz kompozitler ve pekiştirme sinterleme süreçlerini takiben aynı tozlardan sinter kompozitler üretilecek ve geliştirilecektir Ni kullanılması ve kullanılmaması durumu ile aynı yapı içerisinde birden fazla karbür borür nitrür ve oksit partiküllerin takviye edilmesiyle yüksek sıcaklıklarda yapıda meydana gelen faz değişimleri karakterize edilecektir Üretilen tozların ve sinterlenmiş ürünlerin mikroyapı ve faz karakterizasyon çalışmaları yapılacak termal fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenecektir

Konu

Mekanik alaşımlama yöntemi ile W-xTi (x = ağ. 0,5, 1.0, 4,0, 10,0) matriks alaşım tozları ile ağırlıkça 2 LaB6 takviyeli W-xTi (x = ağ. 0,5, 1.0, 4,0, 10,0) kompozit tozlar sentezlenip, üretilmişlerdir. Çeşitli Ti miktarları ile sabit ağırlıkça 2 LaB6 içeren bu kompozit tozlar hem basınçsız sinterleme hem de spark plazma sinterleme (SPS) yöntemleri kullanılarak sinterlenmişlerdir. Katı hal sinterleme süreçleri sırasında titanyumun (Ti) aktifleştirici rolü sayesinde nispeten oldukça düşük sıcaklıklar olan 1400 oC ve 1500 oC sıcaklıklarında katı-hal sinterleme süreçleri gerçekleşmişÇeşitli Ti miktarlarına sahip W-Ti matriks alaşımları için mekanik alaşımlama süreçleri sırasında titanyumun W içerisinde katı-hal çözünürlük miktarları Vegard kanunu kullanılarak saptanmıştır. Bunun yanısıra, farklı mekanik alaşımlama sürelerine bağlı olarak W-Ti matriks alaşımlarının kristalit boyutları ile yüzde deformasyon ( strain) miktarları ölçülmüştür. Genel olarak W-Ti alaşımları içerisindeki Ti miktarı ile mekanik alaşımlama süresi arttıkça Ti katı-hal çözünürlüğü ve deformasyon miktarlarının arttığı gözlemlenmiştir. Mekanik alaşımlanmış ve basınçsız sinterleme ile spark plazma sinterleme (SPS) yöntemleri kullanılarak iki farklı şekilde sinterlenen W-Ti matriks alaşımları ile W-Ti/LaB6 kompozitlerinde çeşitli karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve gerek mekanik alaşımlamanın en uygun koşulları ile sinterleme sonrası özellikleri en iyi olan matriks ve kompozit numuneler tespit edilmiştir. Sonuç olarak, W-xTi W-xTi (x = ağ. 0,5, 1.0, 4,0, 10,0) matriks alaşım tozları hem de ağırlıkça 2 LaB6 takviyeli W-xTi (x = ağ. 0,5, 1.0, 4,0, 10,0) kompozit tozları için mekanik alaşımlama yönteminin oldukça yararlı bir yöntem olduğu görülmüştür. Sinterleme yöntemleri içerisinde spark plazma sinterleme (SPS) hem matriks alaşımlarının hem de kompozit alaşımlarının son ürün özellikleri açısından daha iyi bir sinterleme yöntemi olarak tespit edilmiştir.

Konu

Genel olarak volfram esaslı alaşımlar ve kompozitler oldukça yüksek ergime sıcaklığı yüksek elastik modül yüksek termal şok direnci ve düşük termal genleşme katsayısına sahip olmalarından ötürü elektrik ve savunma endüstrilerinde tercih edilen malzemelerdir Bu üstün özelliklere sahip olmasına rağmen volframın W yüksek ergime sıcaklığı ve düşük sünekliği bu metalin üretimini neredeyse imkânsız hale getirmektedir Geleneksel basınçsız sinterleme teknikleri ile 2500 C dolayında yüksek sinterleme sıcaklıklarında yüksek yoğunluklu volfram metali elde edilir Mekanik alaşımlama süreçlerini takiben bir geleneksel sinterleme işlemi uygulandığında aynı yüksek yoğunluktaki ürün bu kez 1650 1750 C sıcaklık aralıklarında sinterlenerek elde edilebilmektedir Pd Pt Ni Ti Co ve Fe gibi geçiş metallerinin sinterleme prosesinde kullanılması ile konvansiyonel sinterlenme tekniklerinin kullanılması durumunda bile volframın sinterleme sıcaklığında ciddi bir düşüş görüldüğü bilinmektedir

Konu

Bu projede İznik çinilerinin asıllarına benzerlerinin geliştirilmesi nano boyutlu taneler ve nano teknolojik süreçler kullanılarak ürün performanslarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir Bu amaçla astar ve sır tabakasında kullanılan hammaddelerin fiziksel kimyasal ve teknolojik özelliklerini belirlenecek optimum astar ve sır kompozisyonlarını saptanacak nano boyutlu ince film tabakası lüster teknolojisi ilk defa İznik çinilerine başarıyla uygulanacak sır ve lüsterli sır ara yüzeylerini ileri test ve karakterizasyon tekniklerini kullanarak karakterize edilecektir Lüster ince film tabakasının İznik Çinileri nde uygulanması ve ileri teknoloji cihazlar ile karakterize edilmesi İznik Çinileri ne daha önce uygulanmamış olan lüster tabakasının oluşum mekanizmalarının anlaşılmasını sağlayacak ve literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır

Konu

Bu çalışmada homojen ve birbirine paralel çinko oksit ZnO nanoçubuk dizilerin hidrotermal yöntem kullanılarak polyester esaslı kumaş yüzeyine bağlanması hedeflenmektedir Bu amaca yönelik besleme ve büyütme esaslı çinko oksit ZnO çözeltiler hazırlanıp polyester yüzeyde hidrotermal yöntemle kristal çinko oksit ZnO nanoçubuk yapıların oluşturulması sağlanacaktır Reaksiyon süresi sıcaklık reaktiflerin konsantrasyonu yüzey üzerinde çekirdek film oluşumu gibi parametrelerin ZnO nanoçubuk morfolojisi ve kristal yapısı üzerine etkisi ayrıntılı olarak incelenecektir FESEM XRD TGA gibi teknikler kullanılarak polyester kumaşların ileri karakterizasyonu gerçekleştirilecektir

Konu

Bu projede, mekanik alasımlama ve kriyojenik öğütme süreçleriyle mikronaltı partiküllerlepekiştirilmis ötektik altı ve ötektik matrise sahip Al-Si esaslı toz ve sinter kompozit ve hibrit(melez) kompozitlerin üretilmesi çalışmaları ve bunlara iliskin toz ve sinter sonrasıkaraterizasyon çalışmaları basarıyla gerçekleştirilmiştir. Partikül MalzemelerLaboratuvarlarımızda (PML) oksit esaslı hammaddelerden hali hazırda optimize edilmişkoşullarda borür (TiB2, LaB6, NbB-NbB2-Nb3B4, VB-VB2-V3B4) ile karbür (NbC ve VC)tozları mekanokimyasal yolla ve mekanik ögütme yoluyla sentezlenmis ve seramikpekiştiriciler olarak mekanik alaşımlanmıs ötektik altı ve ötektik Al-Si tozlarına katılarak birlikteyüksek enerjili öğütme ortamı ile kriyojenik ögütme ortamlarında ardışık olarak mekanikalaşımlama gerçekleştirilmiş ve sinterleme sonrası Al-Si alaşım matriks kompozitleri ve hibritkompozitleri üretilmiştir. Ayrıca bu projede, oldukça özgün olarak, yüksek miktarlarda (birkaçyüz gram) tozların öğütülebildiği düşük enerjili ögütme ortamında ve uzun öğütme sürelerindeüretilen ötektik ve ötektik altı altı Al-Si tozları ile yüksek enerjili öğütme ortamında düşüksürelerde üretilen aynı kompozisyona sahip tozlar birlikte öğütülerek mikro ve nanoboyutlardabimodal tane dağılımına sahip ötektik ve ötektik altı Al-Si alaşımları ve hibrit kompozitleri eldeedilmiştir. Elde edilen tüm toz ve sinter ürünler üzerinde fiziksel, mikroyapısal ve mekaniközelliklerin belirlenmesi için ayrıntılı karakterizasyon işlemleri uygulanmış ve tüm kompozitlerözellikleri bakımından birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Konu

1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi

Konu

Bu projede volframın sinterlenmesinde titanyum aktifleştirici malzeme olarak kullanılmış ve mekanik alaşımlama süresinin başlangıç volfram toz boyutunun sinterleme çeşitinin sinterleme sıcaklığının ve takviye elemanı varlığının sinterlenme davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir Ağırlıkça 0 5 1 4 ve 10 Ti içeren volfram tozları W 0 5Ti W 1Ti W 4Ti ve W 10Ti ve aynı tozlara LaB6 katılarak oluşturulan kompozit tozlar 1 10 ve 20 saat sürelerde yüksek enerjili bilyalı öğütücülerde mekanik olarak alaşımlanmıştır Projenin deneylerinde ortalama 54 m partikül boyutuna sahip ticari volfram tozu ile 10 saat ön öğütme sonrasında 0 15 m partikül boyutuna indirilmiş volfram tozu kullanılmıştır Mekanik alaşımlanmış tozlar basınçsız sinterleme PS ve spark plazma sinterleme SPS sinterleme süreçleri kullanılarak iki farklı sıcaklık olan 1400 C ve 1500 C da sinterlenmiştir LaB6 ile takviye edilen W Ti kompozitler mikroyapısal fiziksel ve mekanik özellikler açısından takviye elemanı içermeyen W Ti matriks alaşımları ile karşılaştırılmıştır Proje kapsamında yapılan deneyler sonucunda 10 saat ön öğütülmüş volfram tozlarının 1400 C de sinterlenmesiyle 98 yoğunluğa sahip volfram elde edilmiştir Aynı zamanda titanyumun volfram içinde katı çözünürlüğü Vegard kanununa göre ve TOPAS analizine göre incelenmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede gaz fazdan termal dissosiasyon yöntemi ile amorf bor tozu üretimi için gereken ideal çalışma koşulları belirlenmiş ve endüstriyel boyuta uyarlanabilir pilot bir sistemde amorf bor tozlarının üretimi gerçekleştirilmiştir Projenin birinci aşamasını 2009 Ç0241 numaralı BOREN projesi çerçevesinde tasarlanmış ve çalıştırılmış olan CVD sisteminin parçalarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sonrasında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar oluşturmaktadır Bu deneyler çerçevesinde reaksiyon sıcaklığı ve gaz debi oranları değiştirilerek farklı parametrelerin amorf bor dönüşüm verimine etkisi belirlenmiştir İkinci dönemde ise reaktör çap ve boy oranlarının ve bunların konumlandırma şekillerinin değiştirilmesi ile endüstriyel boyuta uyarlanabilecek yeni pilot bir sistem tasarlanmış ve imal edilmiştir Birinci dönem elde edilen optimum deney koşulları ile pilot sistemde bir dizi deney gerçekleştirilmiş ve değişen tasarımın üretim verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir Projedeki çalışmalarındaki özgün tasarımlar ve elde edilen sonuçlar endüstriye uyarlanabilir bir sistem için oldukça elverişli görülmektedir Proje kapsamında elde edilen amorf bor tozlarının safiyeti ortalama olarak 99 95 dir Bu safiyette amorf bor tozu üretimi ancak gaz fazdan uygulanacak yöntemler ile mümkün olup ulaşılabilir literatürdeki ilk verileri oluşturmaktadır Projede kazanılmış olan bilgi ve deneyimin gerek ülkemiz özelinde gerekse dünya genelinde öncü olacağı ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir

Konu

Önerilen proje çalışmalarında W B ve W C ikili sistemlere ait çeşitli kompozisyon aralıklarında partikül ve bulk nanoyapıların üretilmesi ve karakterizasyonları hedeflenmiştir Bu amaçla farklı iki toz metalurjisi yöntemleri olan mekanokimyasal sentezleme ve otoklavda sentezleme yöntemleri kullanılmıştır Bu yöntemleri kullanılarak bu ikili bileşikler toz halinde sentezlenmiş ve bunu takiben toz numunelerde partikül boyut analizi BET yüzey ölçümleri toz görünür ve gerçek yoğunluk ölçümleri DSC DTA ve TGA termal deneyler ile mikrosertlik XRD ve SEM mikroyapısal karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir Sentezlenen tozlar presleme ve gaz altı şartlarda sinterleme işlemleri sonrasında bünyeler haline getirilmiştir Her iki süreç için yani toz ve bünye halinde optimizasyon çalışmaları ile nanoyapıların eldesi sağlanmıştır Sinterlenmiş bünyeler üzerinde yoğunluk mikrosertlik aşınma deneyleri basma deneylerinin yanı sıra XRD SEM ve veya TEM gibi ileri karakterizasyon yöntemleri kullanılarak bünyelerin mikroyapısal ve fiziksel özelliklerinin tespiti gerçekleştirilmiştir

Konu

his study is aimed to compare some characteristics of three different glass ionomer restoratives both in the capsulated form and polymerized bulk samples Powder Size XRD and density measurements were carried on capsulated powders and bulk samples of Chemfil Rock CR Ionofil Molar IM Quick and EquiaFil glass ionomer restoratives Mean particle sizes of the powders varied between 5 m 9 m True densities varied between 2 23 g cm3 and 2 72 g cm3 Powder samples were amorphous and bulk XRD patterns exhibited a single SiO2 peak for all samples Bulk samples are about 10 less dense than those of powders due to liquid treatment

Konu

Kalkınma Bkanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA tarafından desteklenen bu proje çerçevesinde Partikül Mlalzemeler Laboratuvarlarımızda kurulu bulunan tüm cihazlar ve yöntemlere yönelik endüstriyel kuruluşlara cihaz kullanım eğitimleri verilmiştir

Konu

Bu projede çeşitli uygulama alanlarına yönelik bazı refrakter metal Zr Hf V ve Nb borür tozlarının üç farklı toz üretim ve sinterleme teknikleri ile üretimi ve yığın yapıya getirilmesi amacıyla çok kapsamlı ve sistematik deneyler gerçekleştirilmiştir Toz ve sinter yapıdaki ürünler mikroyapısal fiziksel mekanik manyetik ve elektriksel özellikler açısından incelenmiş üretim prosesleri detaylıca araştırılmış ve birbiriyle karşılaştırılmıştır Farklı sentezleme ve sinterleme yöntemlerinden elde edilen toz ve sinter yapıdaki refrakter metal borürlerin kalitelerine bağlı olarak mevcut kullanım alanlarına göre sınıflandırılması ve bunlara ait yeni ve yaygın kullanım alanlarının araştırılması açısından bu projenin önemli bir temel oluşturacağı düşünülmektedir Üretim yöntemlerindeki çeşitliliğin yakın gelecekteki olası endüstriyel uygulamalara öncülük etme potansiyelinin bulunması ve ayrıca kazanılan deneyim ve bilgi birikiminin proje kapsamı dışındaki başka metal borürler için de uygulama zemini hazırlaması proje çıktılarının önemini daha da vurgulamaktadır Dolayısıyla yerli bor kaynaklarının ve ucuz hammadde olan metal oksitlerin ve metal klorürlerin kullanılması ile sentezlenen metal borürlerin toz ve sinter haldeki üretim koşullarının araştırılmasını kapsayan proje çıktılarının Ülkemizde Bor a dayalı bilgi birikiminin ve ilgili sanayinin gelişmesi yönünde katkı sunacağı öngörülmektedir

Konu

Bu projede nikel Ni ve volfram W tozlarının oda sıcaklığında mekanik alaşımlanması ile Ni W katı eriyik alaşım tozları ve bu tozlara değişen oranlarda B Y2O3 ve veya HfB2 katkıları ile Ni W katı eriyik alaşımı esaslı kompozit tozları sentezlenmiştir Elde edilen tozlar X ışınları kırınımı XRD taramalı elektron mikroskobu SEM geçirimli elektron mikroskobu TEM X ışınları flöresans spektroskopisi XRF partikül boyut analizi gibi çeşitli teknikler kullanılarak karakterize edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir Genel olarak Ni W katı eriyik alaşımından oluşan ve kristalit boyutları yaklaşık 10 nm olan tozlar geleneksel sinterleme yöntemi ile 1300 oC de 1 saat süreyle sinterlenmiş ve elde edilen sinter ürünlerin mikroyapısal ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu XRD SEM TEM elektron geri saçılım difraksiyonu EBSD mikrosertlik basma ve aşınma testleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir Elementel Ni ve W tozlarının mekanik alaşımlanmasıyla sentezlenen Ni W katı eriyik alaşımı tozlarının geleneksel sinterleme ile istenilen düzeyde yüksek yoğunluklara sinterlenememesi nedeniyle NiO ve WO3 tozlarının mekanik alaşımlanması ve hidrojen atmosferinde redüklenmesiyle Ni W katı eriyik alaşımı esaslı tozlar geliştirilmiş ve bu tozların 1300 oC de 1 saat süreyle sinterlenmesi ile yüksek yoğunluklu ürünler elde edilmiştir Geleneksel sinterleme sırasında mekanik alaşımlanmış tozlarda 10 nm olan tane boyutlarının 10 m dolaylarına büyüdüğü gözlenmiştir Mekanik alaşımlama ile elde edilen nanokristalin tozlar yüksek ısıtma ve soğutma süreleri ve geleneksel sinterlemeye göre daha düşük sinterleme sıcaklıkları ile çok daha hızlı bir sinterleme yöntemi olan spark plazma sinterlemesi SPS tekniği kullanılarak sinterlenmiş ve yüksek mekanik özelliklere sahip nano mikron altı yapılı bulk ürünler geliştirilmiştir SPS tekniği ile 1000 oC de 3 dakika sinterleme sonucu yaklaşık 97 bağıl yoğunluk değerlerine sahip sinter ürünler elde edilmiş ve üretilen sinter ürünlerin mikroyapısal ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu XRD SEM TEM mikroindentasyon ve mikrosertlik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir

Konu

Bu çalışmada volfram W esaslı ana yapıların oda sıcaklığında çalışan yüksek enerjili öğütücüde mekanik alaşımlandırılması gerçekleştirilmiştir Mekanik alaşımlama ile kompozit yapıların sentezlenmesi ve özel olarak W Ni gibi sünek matrikslerin gevrek ve sert katkılarla borür karbür ve oksitler ile hibritleştirme yoluyla takviye edilmesi amaçlanmıştır Bu çalışmada Ni ile aktive edilerek düşük sıcaklıklarda sinterlenebilecek W esaslı kompozitlerin borür TiB2 ve oksit La2O3 fazları ile takviye edilmesiyle volfram esaslı hibrit kompozit üretimi gerçekleştirilmiştir

Konu

Bor bileşikleri ve bor esaslı malzemeler sahip oldukları gerek kimyasal bağları ve kristal yapıları gerekse fonon ve elektron iletimi özellikleri ile uzun yıllardır incelenmektedirler Özellikle geçiş metalleri borürlerinin sahip oldukları sayısız yararlı fiziksel ve kimyasal özellikler onları araştırmaya değer bir malzeme grubu haline sokmuştur Çok sayıda olmamakla birlikte geçiş metalleri borürlerinin mekanik alaşımlama yöntemiyle üretildiği çalışmalar mevcut olsa da literatürde tungsten borürlerin mekanik alaşımlama yöntemiyle üretildiği herhangi bir çalışma mevcut değildir Bu açığı kapatmak ve de ülkemizde mevcut olan volfram ve özellikle bor rezervelerinin değerlendirilebilecek olması için yapılması düşünülen bu çalışmanın temel amacı yüksek ergime sıcaklığı serlik aşınma direnci kimyasal kararlılık manyetik özellik ve metal benzeri elektrik iletkenliği gibi enteresan özelliklere sahip olmalarının yanı sıra termal şok dirençleri ve termal iletkenlikleri oldukça yüksek olan ve ileri seramikler gurubuna giren tungsten borürlerin daha önce denenmemiş olan mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilmesidir

Konu

TÜBİTAK 110M130 nolu bu projede Kriyojenik ve Normal Şartlarda Mekanik Alaşımlama ve Aktive Edilmiş Sinterleme Süreçleri ile Volfram Esaslı Hibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi

Konu

Boron carbide is the third hardest material known after diamond and cubic boron nitride Due to its high melting point 2450 C high hardness 3770kg mm 2 and low density 2 52g cm 3 boron carbide is an attractive covalent bonded non oxide ceramic material which can be used for structural applications However its brittleness low strength and poor sinterability restrict its applications and performance In order to improve the sinterability of boron carbide high temperature and pressure and or additives are needed to increase the rate of the liquid and solid phase sintering mechanisms In the present study the mechanical properties of B4C SiC TiB2 composites were investigated Nine compositions consisting of B4C SiC as matrix phase and including TiB2 0 4 vol as additive were fabricated by hot pressing at 2250 C for 2h under a pressure of 130MPa As sintered densities were measured by Archimedes method on a number of samples Relative densities were determined to be between 89 5 93 5 According to Vickers microhardness tests and fracture strength measurements highest hardness obtained was 2880 Hv and fracture strength results have values up to 369 1MPa It was concluded that TiB2 reinforcement improved the fracture strength and microhardness of hot presssed B4C SiC composites

Konu

BU TÜBİTAK Hızlı Destek projesi kapsamında çeşitli nadir toprak borürlerin katı hal tepkimeleri sonucu sentezlenmesi üretilmeleri ve karakterizasyonları gerçekleşmiştir

Konu

Bu çalışmada B4C SiC WC TiC ZrC ve Y2O3 karbür ve oksit esaslı gibi partikül takviyesi yapılarak Al ve Al X Si Fe gibi matriksli yeni kompozit malzemelerin modern ve geleneksel yöntemlerle üretimi karşılaştırılması ve uygulanabilirliği incelenecektir Bu kapsamda yeni bir yöntem olan mekanik alaşımlama ile nano kompozit tozları üretilecek bu tozlar farklı yöntemler ile şekillendirilip kontrollü atmosfer şartlarında sinterlenecek diğer taraftan geleneksel döküm yöntemiyle aynı bileşimler öğütme işlemi yapılmadan ergiterek dökülerek kompozit malzemeler elde edilecektir Her iki yöntemle elde edilmiş olan malzemelerin mikroyapısı XRD Elektron mikroskobu optik mikroskop ısıl davranışları dilatometre ve DTA cihazları ile mekaniksel özellikleride sertlik basma çekme ve aşınma testleri yapılarak incelenerek karşılaştırmaları yapılacak ve endüstriyel uygulamaları irdelenecektir

Konu

BOREN tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü yaptığım ve yeni tamamlanan bu projede gaz ayrıştırma yönetmeleriyle 99 99 safiyette B tozunu sentezledik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Prof Dr Süheyla Aydın ın yürütücülüğünde bu projede Araştırmacı olarak görev aldım

Konu

Yard Doç Dr Burak Özkal ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu projede ZnO ve Ag nano partikül ve nano fiberlerinin üretimi ve bu tozlardan hareketle antibakteriyel polimer matrisli Kompozit yapılar enjeksiyon kalıplanmıştır

Konu

Lazer altlık uygulamlarına yönelik Ar Ge çalışması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

DPT tarafından desteklenen ve Proje yürütücülüğünü yaptığım bu projede çeşitli Al esaslı alaşımları mekanik alaşımlama ve sinterleme yöntemleriyle geliştirilmesi ve karakterizasyonları gerçekleştirildi

Konu

Mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal sentezleme yöntemlerle volfram esaslı nanoyapılı ve nanokompozit yapıların geliştirilmesi projesi

Konu

Doç Dr Metin TANOĞLU nun İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirildi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

DPT Altyapı projesinde Malzeme grubu koordinatör yardımcısı olarak çalıştım

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A Ş nin desteklediği ERDEMİR yüksek fırın curuflarından cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları içerdi

Konu

Uludağ şelitlerinden saf W üretimi ve W esaslı malzemelerin sinterlenmesi ve karakterizasyonu

Konu

Havacılık uygulamalarına yönelik TiAl esaslı alaşımların geliştirilmesi ve karakterizasyonu

Konu

Toz metalurjisi mekanik alaşımlama ve sinterleme zırh delici asğır alaşım esaslı malzemenin geliştirilmesi

Konu

Devtech şirketindeki uçucu küllerden seramik araç manifoldu geliştirme projesi

Konu

Xerox PARC şirketinde gerçekleştirilen bu projede Si esaslı altlıklar incelendi

Konu

Yüksek sıcaklık Ni esaslı süperalaşımların Al esaslı dispersiyonla sertleştirilmiş alaşımların geliştirilmesi ve karaketerizasyonu