PROJELER

Konu

ÇED RAPORU HAKKINDA TEKNİK RAPOR

Konu

MİNERALOJİİK-KİMYASAL İNCELEME

Konu

Verimlilik incelemesi (saha ve laboratuvar bazlı)

Konu

SAHA VE LABORATUVAR BAZLI VERİMLİLİK PROJESİ

Konu

Ülkemiz rezervlerinden alınmış sekiz örneğin havalimanı kaplama taşı yönünden incelenmesi

Konu

Proje Kuzeybatı Anadolu’xxdaki Oligosen ve Miyosen yaşlı plütonik kayaçların jeolojik, jeokimyasal, izotopik ve jeokronolojik yönden incelenmesi ve elde edilen veriler yardımıyla plütonların olası kökensel ilişkilerinin ortaya konması ve bölge jeodinamiğinin anlaşılmasını amaçlayan bir petroloji çalışmasıdır.

Konu

Kırmataş ocağı projesi

Konu

Şemsiye projeleri destekleme programı

Konu

hammadde arama

Konu

Saha ve laboratuvar çalışmaları

Konu

Mühendislik jeolojisi

Konu

Ayrışma, alterasyon, kayaç değişimi, kayaç kimyası ilişkisinin belirlenip araştırılması

Konu

Maden yatakları

Konu

metamorfik Petroloji

Konu

Metamorfik Petroloji

Konu

Metamorfizma ve Petrolojik İncelemeler

Konu

Kil Mineralojisi