PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Havza Yönetiminde yenilikçi yaklaşım

Konu

Atıksuların Yeniden Kullanım için Yeni ve Gelişen Problemler ve Fırsatlar” isimli COST Aksiyonu kapsamında atık suların yeniden kullanımı şemalarına temel oluşturan etki temelli biyodeneyler, atıksuların yeniden kullanım teknolojileri, ve alıcı ortam limit değerlendirmeleri ile strateji belirleme çalışmaları yürütülmüştür.

Konu

Özel Bir Hastaneler Grubu Bahçelievler Hastane Yatırımı Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ülkemiz atıksuları ve su kaynaklarında bulunan endokrin bozucu kimyasallar ve arıtma teknolojilerinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Atıksu arıtma tesislerinin gerek sıkılaşan çıkış standartları gerekse kapasite artışı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere revizyon ve iyi leştirmeye ya da optimizasyona ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu bakımdan model desteği sağlanarak yürütülrn model çalışmaları ile pahalı yatırımlar planlanırken sistem performansının hangi revizyondan ne kadar etkileneceği ve sistem iyileştimesinin işletme koşulları ile nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin örnek bir çalışma ortaya konmuştur.

Konu

Ülkemizdeki atıksularda bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, ölçümü ve deşarj standartlarının tespit edilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Elektrokoagülasyon koagülasyon ve Fenton uygulanan kimyasal arıtılabilirlik çalımalarında bu ön arıtma yöntemlerinin KOİ giderimine çok fazla bir katkıda bulunmadığı toplam KOİ nin abncak 15 25 inin bu arıtma yöntemleri ile giderlebildiği belirlenmiştir Ancak kimyasal ön arıtmanın uygulanmasıyla elde edilen arıtılmış atıksu biyolojik arıtma sistemlerinde daha etkin bir şekilde arıtılabilmekte ve böylece daha yüksek arıtma verimi elde edilebilmektedir

Konu

3501 - Kariyer

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye’de atıksuların gün geçtikçe daha ileri teknolojiler kullanılarak daha yüksek verimlerle arıtılması nedeniyle alıcı ortamların (yüzeysel su kaynaklarının) kalitesi, dolaylı olarak da içme suyu kaynakları giderek iyileşmektedir. Atıksu arıtma tesislerine kolay ayrışan ve bu nedenle tamamen arıtılabilen kirleticilerle birlikte, organik madde yükü çok yüksek olmayan, fakat biyolojik olarak zor ayrışayan, hatta ayrışamayan, toksik, potansiyel olarak kanserojen kirleticiler de ulaşmaktadır. Çoğunlukla endüstriyel kaynaklı olan bu zararlı atıksu bileşenleri, konvansiyonel arıtma sistemleri ile tamamen giderilememekte, bu nedenle arıtma tesislerinde ve alıcı su ortamlarında çevresel açıdan (bazı koşullarda birikim sonucu biyotoksik, endokrin bozucu davranışlar sergileyerek) çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Alıcı ortamların genellikle oldukça basit bir arıtma sistemine (filtreleme, klorlama) tabi tutulduktan sonra içme suyu olarak yeniden kullanıldığı gerçeği dikkate alındığında, endüstriyel kaynaklı kalıcı organik kirleticilerin alıcı ortama deşarj edilmedem çok önce, kaynak bazında tamamen veya en azından insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerini giderecek düzeyde kısmen arıtılmaları için ileri oksidasyon proseslerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, önerilen araştırma projesinde, ülkemizde ve dünyada ticari olarak ve yarattıkları çevresel kirlilik yükü açılarından önem taşıyan, tekstil ve kimya endüstrilerinden seçilen model kirleticiler (3 tane yüzey aktif madde-nonil fenol/dioktil sülfosuksinat/kuaternize amonyum etoksilat; ayrıca 3 tane tekstil azo boyar hammaddesi-H-,J- ve Q-asit) üzerinde çeşitli ileri oksidasyon (Foto-Fenton ve H2O2/UV-C prosesleri) deneyleri gerçekleştirilmiştir. İleri oksidasyon proseslerinin, seçilen model kirleticileri giderim performansları, “Cevap Yüzey Metodu” (Response Surface Methodology) uygulanarak ana madde, KOİ ve TOK giderimleri ve hızları esas alınarak optimize edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise işletim performansları optimize edilmiş ileri oksidasyon proseslerine tabi tutulmuş model kirleticilerin (ileri oksidasyon ara ürünlerinin) toksisiteleri respirometrik yöntemler ve aktif çamur modelleri kullanılarak belirlenmiştir; söz konusu arıtma proseslerine tabi tutulmamış (arıtılmamış) model kirleticilerin ekotoksikoojik davranışları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamlı çalışmadan elde edilen deneysel verilerin ve incelenen ileri oksidasyon sistemlerinin ekonomik analizi ışığında, endüstriyel kaynaklı, kalıcı organik kirleticileri içeren atıksular için en uygun, alternatif entegre arıtma sistemleri önerilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Deri endüstrisi biyolojik arıtma sisteminin havalandırma havuzunda oluşan aktif çamur kabarması ve köpük problemine neden olan mikroorganizmaların araştırılması ve tanımlanması, sistemde meydana gelen mikrobiyolojik popülasyondaki değişimlerin belirlenmesi ve problemin çözümünde literatürde kullanılan alternatiflerin ortaya konularak etkili ir kontrol ve çözüm yönteminin belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yaş yöntemle mısır öğütme endüstrisi yüksek düzeyde kirletici içeren atıksular ürettiğinden çevre kirliliği açısından önemli endüstriler kapsamındadır Bu araştırma çalışmasında ilk aşamada mısır tanelerinden mısır özü lif gluten ve nişasta sütü ikinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen nişasta sütünden glukoz modifiye nişasta ürünleri kuru nişasta ve dekstrin üretimi yapan bir endüstri atıksularının arıtılabilirliği incelenmiştir

Konu

Bu çalışma seçilen bir yün son işlemler endüstrisinde atıksu oluşumu atıksu karakterizasyonu kirlenme profili gereksiz su tüketen noktaların belirlenmesi geri kazanım gerçekleştirilecek atıksu akımlarının tanımlanması atıksu yeniden kullanımı için gerekli arıtma düzeyinin saptanması su tüketiminin kısıtlanması ve atıksu geri kazanımından meydana gelen tesis içi kontrol uygulamalarının oluşacak atıksuların biyolojik ayrışma düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesini içeren bir incelemeyi kapsamaktadır Geri kazanılabilir atıksu akımları üzerinde yürütülen kimyasal arıtılabilirlik çalışmalarının yanısıra atıksuyun KOİ bileşenlerini kapsayan biyolojik arıtılabilirlik deneyleri de gerçekleştirilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

The aim of the project is to determine the environmental impact from industrial wastewaters and to investigate the minimization of the impact Textile finishing industry has been selected for investigation due to its major role in Turkish and European economy Three testile finishing factories in and near by İstanbul Turkey have been chosen as investigation sites for the proposed case study within this project

Konu

İçsel solunum ve fermentasyon ürünlerinin karbon kaynağı olarrak kullanıldığı ortamlarda denitrifikasyon kinetiği