PROJELER

Konu

Ülkemizin kutup araştırmaları kapsamında organik/inorganik kirleticilerin, minerallerin, değerli metallerin ve radyoaktif elementlerin seviyelerinin izlenmesine yönelik bir stratejiye ihtiyaç duyduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu kapsamda, önerilen bu projede Horseshoe adasından toplanacak olan çevresel örneklerde yapılması planlanan araştırma olabildiğince geniş tutularak alınan örneklerde parabenler, poliaromatik hidrokarbonlar (PAHl’ar), poliklorlu bifeniller (PKB’ler), pestisitler ve endokrin bozucu kimyasalları içeren organik kirleticilerin yanı sıra, içlerinde ağır metallerin, değerli metaller ve radyoaktif elementlerin de bulunduğu element seviyelerinin belirlenmesi planlanmıştır. 80 noktadan toprak, 40 noktadan okyanus suyu ve 40 noktadan yosun örnekleri toplanarak belirtilen kapsamda organik/inorganik analitlerin tayinleri gerçekleştirilecektir.

Konu

Ağır metal kirliliği günümüzün en önemli çevre problemlerinden biri olmakla birlikte bu elementlerin çevreye salınımı, endüstriyel faaliyetlerin artması ve çeşitlenmesiyle her geçen gün hızla artmaktadır. Bu kirliliğe neden olan ağır metallerden biri olan kurşun ise endüstride sıklıkla kullanılmakta olup hava ve toprağa geçerek insanlar için büyük ölçüde tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle kurşunun insan sağlığını tehdit ettiği risk faktörünün belirlenebilmesi ve takip edilebilmesi adına çevre ve biyolojik matrikslerde hassas ve duyarlı tayin edilmesi oldukça önemlidir. Çevresel ve biyolojik matriksler yoğun organik ve inorganik madde içermeleri nedeniyle analitik çalışmalarda girişimlere neden olarak tayin ve gözlenebilme limitlerini negatif yönde etkilemektedirler. Bu etkiyi minimize etmek amacıyla numunelere analiz öncesi çeşitli ön işlemler uygulanmaktadır.Bu çalışmada, Katı Faz Mikroekstraksiyonu esaslı önderiştirme yapabilmek amacı ile stearik asit kaplı demir-manyetik nanopartiküller (SA-MNP) sentezlenecektir. Bu nanopartiküllerin, kurşunun matriksten ayrılmasında adsorban görevi görmesi ve de önderiştirmeyi sağlayarak eser seviyelerde kurşun tayini yapılabilmesini mümkün kılacağı öngörülmektedir. Önderiştirme sonrası kurşunun tayininde alım ve işletme maliyeti düşük olan Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) sistemi kullanılacak olup Hidrür Oluşturma (HO) entegrasyonu ile bu sistemin duyarlılığı arttırılacaktır. Böylelikle literatürde bu element için ilk defa SA-MNP’ler kullanılarak HO-AAS sistemi ile çeşitli matrislerde eser seviyelerde kurşun tayini için analitik yöntem geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, kurşunun eser seviyelerde yüksek duyarlılık ve doğruluktaki tayinleri oldukça basit ve işletim maliyeti düşük olan AAS sistemi ile gerçekleştirilebilecektir.

Konu

Doku mühendisliği, hastalıklı dokuların ya da organların yenilenmesi ile ilişkili disiplinler arası bir çalışma alanıdır ve temel olarak organ ya da doku nakline alternatif bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Doku mühendisliği uygulamaları, hücrelerin tutunabileceği ve doku iskelesi adı verilen gözenekli matriksin sentezlenmesi ve bu matriks üzerinde hücrelerin gelişip yeni doku oluşumu sağladıktan sonra hastaya nakil edilmesi gibi basamaklar içermektedir. Bu sistemde temel hedef sentezlenecek doku iskelesinin, hücrelerin vücut içindeki doğal ortamı olan ekstrasellüler matriksi taklit edebilmesidir. Kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılacak olan doku iskelesinin, kemik doku hücrelerinin tutunması, büyümesi, gelişmesi ve göçü için gerekli olan biyolojik çevreyi sağlamalıdır. Hidroksiapatit gibi seramik biyomalzemeler kemik dokusunun inorganik bileşenine benzerliği dolayısı ile sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak, hidroksiapatitin kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılması mekanik özelliklerinin zayıf olması nedeni ile kısıtlıdır. Bu sebeple polimerler ya da karbon bazlı malzemeler hidroksiapatit ile katkılandırılarak mekanik özellikleri desteklenmektedir.Bu çalışmada kemik dokusunun bileşenleri göz önüne alınarak üç bileşenli doku iskelesi üretimi hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında hidroksiapatit, grafen oksit ve kitosan bileşenlerinden oluşan üç bileşenli doku iskelesinin süper kritik jel kurutma yöntemi ile üretilmesi planlanmaktadır. Hidroksiapatit, yumurta kabuğu atıklarından sentezlenecek olup, grafen oksit ise geliştirilmiş Hummers metodu ile sentezlenecektir. Doku iskelesinin üretiminde kullanılacak olan süper kritik jel kurutma yöntemi ise üç boyutlu ve gözenekli doku iskelesinin elde edilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda kemik dokusu bileşenlerine benzer ve hücrelerin gelişimini sağlayabilecek biyouyumlu, biyoaktif, üç boyutlu ve gözenekli doku iskelesi üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilen doku iskelesinin mekanik, biyolojik ve kimyasal özellikleri karakterize edilerek kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilirliği değerlendirilecektir.

Konu

Herhangi bir eser analitin tayini, farklı matrislerdeki analitlerin düşük miktarlardaki seviyeleri için yöntem performansıyla ilgili bir dizi soruyu beraberinde getirmiştir. Çoğu zaman, eser analizi analitik bir yöntem gerektirmekte ve karmaşık matrislerdeki eser analitlerin varlığı analitik yöntemler için zorluklara neden olmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen yeni yöntemlerden biri olan izotop seyreltme yöntemi, eser analitlerin tayini için yüksek hassasiyette, duyarlılıkta ve seçicilikte bir analitik yöntemdir.İzotop seyreltme yöntemi (IDMS), gerçek numuneye bilinen miktarlarda izotopik olarak zenginleştirilmiş standart ilavesini içermektedir. Bu yöntem, izotopik standardın numune ile karıştırılmasıyla standardın izotopik oranının seyreltilmesine dayanmaktadır ve analitin matrislerden nicel ayrıştırılmasına gerek kalmadan tayin edilmesini mümkün kılmaktadır. Örnek hazırlamanın herhangi bir aşamasında meydana gelebilecek analit kaybının yanı sıra fiziksel ve kimyasal etkileşimler bu yöntemde izotopik standardın analit ile aynı davranışı sergilemesi sayesinde telafi edilebilmektedir. Buna ek olarak, geleneksel analitik yöntemlerden farklı olarak kalibrasyon işlemi sinyal şiddetine değil izotopik standart ile analitin sinyal oranlarına bağlıdır. Bu sayede IDMS tekniği interferanslardan arındırılmış, yüksek doğruluk ve hassasiyette tayin imkanı sağlamaktadır.Bu çalışmanın amacı, sıvı kromatografi kuadrupole uçuş zamanlı kütle spektrometresi (Q-TOF LC / MS) kullanarak biyolojik sıvılardaki eser analitlerin doğru saptanması için IDMS tekniğini kullanmaktır. Böylelikle çeşitli matrislerde eser analitlerin yüksek doğruluk ve duyarlılıkta tayini mümkün olacaktır. Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sildenafil ve tadalafil gibi erektil ilaçların biyolojik matrislerde kantitatif tayinleri için IDMS tekniği kullanılarak analitik yöntem geliştirilecektir. Böylelikle klinik çalışmalarda erektil ilaç kullanımı gerektiren tedavilerin ve de kardiyovasküler risklerin izlenmesinde yüksek duyarlılıkta sonuçlar elde edilebilecektir. İkinci kısımda ise 17 farklı aminoasitin biyolojik matrislerde tayini için IDMS tekniği kullanılarak analitik tayin yöntemi geliştirilecektir. Bunun sonucunda amino asit metabolizmasındaki bozuklukların erken tanısında yüksek doğruluk ve duyarlılıkta amino asit taramasının yapılabilmesi planlanmaktadır.

Konu

Zaleplon İçin QTOFLCMS Yöntemiyle Kolada Hızlı ve Doğrudan analiz Yöntemi Geliştirilmesi

Konu

Bu çalışmada bitkisel olarak indirgenmiş grafen oksit RGO kullanılarak hidroksiapatitin negatif özelliklerinin güçlendirilmesine yönelik mekanik dayanımı arttırılmış HA kompozitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır Bu kapsamda grafen oksit Hummers yöntemi ile sentezlenmiş ve sentezlenen grafen oksit bitkisel metot uygulanarak ile indirgenmiştir Bu metotta flavonoid askorbik asit pektin gibi indirgeyici ajan olarak görev yapan kimyasallarca zengin olan Achillea nobilis civan perçemi Laurus nobilis defne Lavandula agnustifolia lavanta Rosae caninae kuşburnu Salvia officinalis adaçayı ve Melissa officinalis melisa bitkilerinin ekstreleri kullanılmıştır Bu 6 bitki arasından grafen oksitin indirgenmesinde en yüksek verimi sağlayan bitki ekstresi seçilmiş ve bu bitki ekstresi ile indirgenen grafen oksit HA ya ikinci malzeme olarak katkılandırılmıştır Böylelikle HA içerisinde farklı RGO konsantrasyonlarında ağırlıkça 0 25 0 5 1 ve 2 RGO HA kompozitleri ve aynı zamanda kıyaslama için saf HA presipitasyon yöntemi ile üretilmiştir