PROJELER

Konu

Efficient Compact Modular Thermal Energy Storage System

Konu

Üretim Tesislerinde Gıda Güvenliği Konuları

Konu

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , petrol sızıntısı, kompozit malzemeler, su kirliliği, müdahale ve iyileştirme,

Konu

Enginar Genotiplerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenerek Artıklarından Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, Enkapsülasyonu ve in-vitro Biyoerişilebilirliği

Konu

Enginar (Cynara cardunculus L. var. scolymus) Akdeniz ülkelerinde yetişen önemli kültür bitkilerinden biridir. Ülkemizde “Sakız”, “Bayrampas¸a” ve yerel tipler gibi enginar tiplerinin yetis¸tiriciligˆi yapılmaktadır ve bu tiplerin popülasyon içerisinde geniş bir varyasyon oluşturduğu görülmektedir. Bu enginar tiplerine ek olarak son yıllarda bazı yabancı hibrit enginar çes¸itlerinin de üretilmeye bas¸lanmıştır. Enginar bitkisi yüksek sinarin etken maddesi içeriği nedeniyle, karacigˆer koruyucu, antibakteriyal, anti-HIV, safra tas¸ı önleyici, antikarsinojenik, antioksidatif, kolesterol biyosentezi ve LDL oksidasyonunu önleyici olarak kullanılmaktadır. Enginarın tüketilen kısmı, olgunlas¸mamıs¸ çiçek tablasıdır ve bu baş kısmının yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Geriye kalan brakte yaprakları ve sapları ise yetiştirildiği alanda yüksek miktarda atık olarak ortaya çıkmaktadır. Sunulan projenin ilk aşamasında, Marmara Bölgesi’nde enginar yetiştiriciliğinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Bursa ilinden temin edilecek olan “Bayrampaşa” tip, Ege Bölgesi’nde enginar üretiminin en fazla yapıldığı İzmir ilinden temin edicek “Sakız” tip enginarların brakte, yaprak ve sap kısmında bulunan biyoaktif bileşenler, toplam fenol ve antioksidan miktarları belirlenecektir. Projenin ikinci aşamasında, atık olarak değerlendirilen enginar yaprak, sap ve braktelerinde yüksek oranda bulunan sinarin başta olmak üzere farklı biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonu aşamasında mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi uygulanacak, ekstraksiyon işlemi için farklı sıcaklıklar, farklı çözücü tipleri ve oranlarında deneysel çalışmalar yapılacak ve ekstraksiyon optimize edilecektir

Konu

Mikrodalga ekstraksiyon

Konu

İçme suları dahil su kaynaklarından bulaşan ppm mertebesindeki ilaç kalıntıları insan sağlığını ve doğal hayatı tehdit etmektedir ve evsel kullanım sularından ve içme sularından ilaç atıklarının arıtılması bu sebeple önem taşımaktadır. Yapılması planlanan tez projesi kapsamında, farmasötik kimyasalların (ibuprofen, bisfenol A, naproksen vb.) atık sulardan arıtılmasında kullanılmak üzere farklı yapılarda biyokompozit malzemelerin sentezi yapılarak, biyokompozit-ilaç sinerjik etkileşimleri incelenecektir. Hazırlanan biyokompozitlerin morfolojik ve kimyasal yapıları FT-IR, TGA, DSC ve SEM vb. analizlerle belirlenecektir. Adsorpsiyon koşulları ve kapasiteleri pH, sıcaklık, adsorban miktarı ve sıcaklık gibi parametrelerin değiştirilmesi ile saptanacak ve veriler ışığında Langmuir, Freundlich, Temkin ve D-R adsorpsiyon izotermleri ile pseudo-first order, pseudo-second order, Elovich, Weber–Morris ve Bangham modelleri ile adsorpsiyon kinetikleri belirlenecektir.

Konu

Aktif karbon aljinat mikrokürecikleri ile atık su arıtımı

Konu

Enzim Test ve Üretimi

Konu

Alkid Reçine Üretimi

Konu

Aktif karbon esaslı polimer kompozitler ile ilaç giderimi

Konu

Kitosan bazlı biyokompozitler ile atık su arıtımı

Konu

Kompozit Yama Geliştirilmesi

Konu

Nanoyapıların eldesi

Konu

Adsorpsiyon ile değerli metallerin saflaştırılması

Konu

Atık su arıtımı

Konu

Hidrojellerin modifikasyonu

Konu

Hidrojellerin modifikasyonu

Konu

Nanoyapıların Oluşturulması

Konu

Enzimatik Biyopolimer Sentezi

Konu

Enzim Saflaştırma

Konu

Polimer Sentezi

Konu

Enzim Saflaştırma