PROJELER

Konu

iklim değişikliği ve etkileri, riskler, tarımsal meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Niyet edilen ulusal katkı hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi ve katkı çerçevesinde yer alan azaltım politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, ortaya çıkacak maliyetlerin belirlenmesi, ulusal katkı hedefine yönelik sektörlerde maliyet etkin politikaların belirlenmesi ve ülkemiz ekonomisine olası etkilerinin belirlenmesi ve ulusal kapasitesinin geliştirilmesi

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Önerilen projenin amacı üretim maliyetlerini ve olumsuz çevresel etkileri en aza indirgeyebilecek olan entegre hassas tarım teknolojisinin geliştirmektir

Konu

Tarım sigortalarında en fazla ülkemizde hasara neden olan meteorolojik kaynaklı doğal afetlerlerden biri “don” ve diğeri de “dolu” olaylardır. Her ikisi de ülkemizde meydana gelen hasarların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tarımsal meteorolojik kaynaklı olan bu ekstrem hava olaylarının sebebiyle ülkemizde her yıl tarımsal ürünler, tarımsal yapılar vb. hasar görmekte ve bu durum hem üreticinin hem de ülkemizin ekonomisini etkilemektedir. Bununla birlikte bu hasarların oluşmasına karşı önlem almak ve hasarı azaltmak amacıyla, Dünyada kullanılan bazı yöntem ve teknolojiler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ülkemizde de sigortalılar tarafından kullanılabilmektedir. Bu durumda, sigortacılık açısından hasarlara karşı önlem alan veya hiç önlem almayan üreticilerin farklı değerlendirilmesi gerekebilir. Fakat alınacak bu önlemlerin neler olduğu ve bunların bilimsel olarak kanıtlanmış olup olmadıklarının incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada don ve dolu olaylarının meydana getirildiği hasarları azaltmada hangi yöntem ve teknolojiler Dünya’da kullanılmaktadır ve bunların ne derece yararlı olup olmadığı araştırılacak ve bu araştırmanın sonuçları bir rapor olarak sunulacaktır. Ayrıca bu konuda yapılması gerekenler konusunda da bir değerlendirme yapılacaktır. Sonuç olarak, bu araştırma projesinde yukarıda belirtilen ana başlık altında bu araştırma projesinin ana amacı tarımsal açıdan “Don ve Dolu hasarları veya riskini önleme veya azaltmada Dünya’da kullanılan yöntem ve teknolojilerin araştırılması” dır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Karasal ekosistemlerle atmosfer arasındaki kütle ve enerji transferlerinin incelenmesi, uygulamalı mikrometeorolojinin önemli araştırma konuları arasındadır. Bu kapsamda kanola gibi ekim alanı giderek genişleyen bitki yüzeyleri için yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaların sayısı ise oldukça azdır. Söz konusu eksikliği giderecek araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla Trakya Bölgesi’nde Kırklareli İli sınırları içinde bir araştırma alanında bir gelişme dönemi boyunca kanola yüzeyinin enerji akıları ve aktüel evapotranspirasyonu analiz edilmiştir. Ekim-hasad arası dönemin net radyasyon kazanımı ve yağış bakımından öne çıkan dönemlerinde (generatif evre) enerjinin büyük kısmının buharlaşma gizli ısı akısına harcandığı saptanmıştır. Buharlaşmanın gerçekleştiği gündüz saatleri dikkate alındığında kanola yüzeyinin net radyasyon kazanımı 2015-2016 gelişme döneminde toplam 55186 W/m2 olmuştur. Bu değerin yaklaşık yarısı da buharlaşma gizli ısısına ayrılmıştır. Net radyasyonun 40’ı hissedilir ısı akısına, geri kalan 10’luk kısmı ise toprak ısı akısına harcanmıştır. Hasada yakın dönemde baskın özellik kazanan hissedilir ısı akısı, yüzeyin bu zaman aralığında tarımsal kuraklık geçirdiğine işaret etmiştir. Genel olarak hem buharlaşma gizli ısı akısı, hem de hissedilir ısı akısı, fotosentetik aktivitenin ivmelendiği çiçeklenme ve olgunlaşma aşamalarında artmıştır. Toprakta yeterli suyun bulunduğu ve bitkinin hızlı gelişme gösterdiği yüksek net radyasyon kazanımlı zaman aralıklarının tümünde buharlaşma gizli ısı akısı, hissedilir ısı akısından yüksek değerler vermiştir. Önemli oranda vejetatif evreye karşılık gelen kış ayları ise tüm akılar için düşük değerlerle temsil edilmiştir. Spesifik olarak generatif evrenin yağış episodları esnasında gerçekleşen negatif hissedilir ısı akıları sonucunda, yüksek buharlaşma gizli ısı akıları ortaya çıkmıştır. Projenin en önemli çıktılarından biri, buharlaşma gizli akısından yola çıkılarak elde edilen gerçek (aktüel) evapotranspirasyon verisi olmuştur. Bilindiği üzere bu değer, girdi bileşenlerinin temin zorluğu nedeniyle çoğu araştırmada bazı katsayılar yardımıyla yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir. Projede ayrıca incelenen çiçeklenme döneminde net radyasyon ile gerçek evapotranspirasyon arasında elde edilen yüksek ilişki, buharlaşma hesaplarında net radyasyon verisinin farklı alan ve zaman ölçeklerinde de kullanılabileceğine işaret etmiştir. Çalışmada enerji ve buharlaşma akılarının yanı sıra, yüzeyin radyasyon yansıtımının bir ölçüsü olan NDVI da, çiçeklenme dönemi için irdelenmiştir. Bunun yanı sıra arazide periyodik ölçülen gerçekleştirilen biyokütle ve LAI değişkenlerinin ilk değerleri sırasıyla 46.16 kg/da ve 0.96 m2/m2 olmuştur (8.12.2015). Bitki kuru biyokütlesi gelişme döneminde 3778 kg/da değerine kadar yükselirken, LAI ise maksimumuna 6.5 m2/m2 ile ulaşmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

The COST Action EURO AGRIWAT focuses on the assessment of water footprint WF and virtual water trade VWT of key food and no food agricultural products including their uncertainties as well as scenarios concerning WF and VWT under future climatic conditions The use of advanced tools and data such as remote sensing updated climatic databases climatic projections scenarios and agrometeorological models represents the base of the activity The use of such instruments will allow a detailed analysis of interactions between crops climate and management that will be taken into account in the WF assessment An important component of the Action will be the preparation and dissemination of recommendations and guidelines for enabling a more efficient water resource management in relation with agricultural activities under climate change and variability The framework of a COST Action represents the most suitable way for facing the outstanding and multi faceted problem of sustainable water use being characterized by a non competitive and interdisciplinary environment of high scientific level These features will allow a collaboration between scientists and stakeholders and the development of common strategies to broaden the available research expertise

Konu

Sera Gazı (İklim değişikliğine etkilerin azaltılması)

Konu

Tarımsal Meteoroloji ve Uygulamalı Mikrometeoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji

Konu

Tarımsal Meteoroloji