PROJELER

Konu

Uzaktan algılama görüntülerinden otomatik bina çıkarımı, zamansal değişimin izlenmesi, arazi kullanımının güncel durumunun belirlenmesi ve karar destek sistemlerine veri oluşturma gibi birçok kentsel uygulamalar açısından önemli bir rol oynamaktadır. Binaların çatı ve geometrik şekillerindeki farklılıklar, bina topluluklarına yönelik yerleşim düzenlerinin farklı olması ve bina sınır bilgisinin çıkartılmak istendiği verilerin algılanma koşul, geometri ve algılayıcı özelliklerinin farklı olması nedeni ile otomatik bina çıkartılması zorlu bir süreç olabilmektedir. Son yıllarda oldukça popülerlik kazanan derin öğrenme mimarileri, bu problemin çözümü için kullanılabilmektedir. Özellikle 2015 yılında sonra hız kazanan derin öğrenme temelli otomatik bina çıkarımına yönelik çalışmalarda, yoğun olarak konvansiyonel yapay sinir ağlarının kullanıldığı görülmektedir. Yapılacak doktora sonrası proje çalışmasında ise literatürde daha önce bina çıkarımı performansı yeteri kadar test edilmemiş V-Net, DenseNet ve U-Net++ mimarilerini uygulayarak, her bir ağ yapısı için optimum derinlik ve ağ parametrelerinin belirlenmesi ve her bir üstünlükleri belirlenerek oylama sistemi ile bir topluluk sınıflandırıcı sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, otomatik bina etiketleme ara yüzü geliştirilerek, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden İstanbul için özgün bir bina veri seti oluşturulması hedeflenmektedir. Çalışmada önerilen yöntem ile uydu görüntülerinden otomatik bina çıkarımı için özgün bir topluluk sınıflandırıcı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, geliştirilen derin öğrenme mimarisi kaçak yapı tespiti, zaman değişim ve afet yönetimi gibi şehir uygulamalarında kullanılabilecektir. Yapılacak çalışma literatüre katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle kent yönetimi ve planlaması açısından vaz geçilmez bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra akıllı kent konseptinin gelişmeye başladığı günümüzde, akıllı kent oluşumunda önemli bir alt yapı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, oluşturulacak olan özgün bina veri seti farklı derin öğrenme algoritmaları için gerek İstanbul gerekse farklı şehirler için kullanılabilecektir. Proje sonrasında, bina özelinde elde edilen birikimin farklı nesnelerin otomatik etiketlenmesi ve tespiti amacıyla da kullanılabilmesi de hedeflenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın iki önemli amacı vardır.? Farklı kaynaklardan elde edilen uydu verileri ve coğrafi bilgileri nesne tabanlı yaklaşımla sınıflandırarak, Türkiye için ekonomik ve sosyal açıdan önemli olan iki şehir için, detaylı bir şehir arazi örtüsü/kullanımı haritası oluşturulacaktır.o İki şehir seçilirken bu şehirlerdeki nüfus değişimleri, geçmişe yönelik olarak uydu veri arşivinin olup olmaması durumu dikkate alınacaktır.o Sınıflandırma ilk aşaması olan segmentasyon için en uygun parametreler araştırılacak ve ikinci aşama olan karar kural setlerin oluşturulması için farklı dokusal (örneğin GLCM, filtreler), geometrik (boyut, alan vb) ve topolojik (komşuluk, içermek, kapsamak vb) fonksiyonlar araştırılıp çalışma alanları için en uygun olan ve en yüksek sınıflandırma doğruluğu verebilecek olan kriterler belirlenecektir.? Farklı tarihler için (2005, 2010, 2015 ve 2020) oluşturulacak olan şehir arazi örtüsü/kullanımı haritalarından, çalışma alanlarındaki arazi değişimleri belirlenecek ve ayrıca değişimlerin otomatik olarak belirlenebilmesine yönelik olarak indeks bazlı yöntemler araştırılacaktır. Spesifik sınıf değişimleri için (örneğin: tarım alanından yerleşime dönüşüm, orman alanlarından tarım alanına dönüşüm vb.) detaylı bir matris oluşturulacak ve bu değişimleri otomatik olarak tespit edebilecek yeni yaklaşımlar araştırılacak ve denenecektir.

Konu

Bu çalışma kapsamında, İzmir ili merkez ve çevresini içeren yaklaşık 150 km2 lik bir alan için, farklı mekânsal çözünürlükteki uydu görüntüleri (30 cm-10 m arasında değişen) nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımı ile sınıflandırılıp arazi örtüsü/kullanımı haritaları oluşturulacak ve sonraki aşamada bu haritalardan peyzaj metrikleri hesaplanacaktır. Sınıflandırma sırasında, şehir haritaları için önemli olan tematik detayı fazla arazi örtüsü/kullanımı sınıfları tercih edilecektir. Mekansal çözünürlük değişiminin peyzaj metrik değerlerine etkisi araştırılacak ve farklı sınıf ve metrikler özelinde yorumlanacaktır.

Konu

Şehirlerin yapısal karakterlerinin niteliksel olarak ifade edilmesi ve şehir yapılarının zamansal değişiminin(şehir büyümesi, genişleme vb.) izlenebilmesi için peyzaj metrikleri ve Peyzaj metrikleri hesabında, uydugörüntülerinin farklı yöntemlerle sınıflandırmasından üretilen arazi örtüsü/kullanımı haritaları yaygın olarakkullanılmaktadır.Uydu verileri kullanarak şehir alanların doğru, güvenilir ve güncel arazi örtüsü/kullanımı haritalarınıüretmek ve bu haritaları kullanarak şehirlerin sürdürülebilir gelişimini desteklemek, büyümesiniizlemek ve etkin yönetimini sağlamak mümkündür.Uydu görüntülerinin mekacircnsal çözünürlüğündeki farklılıklar ve kullanılan farklı sınıflandırmayöntemleri sonucunda doğruluk değerleri farklı olan arazi örtüsü/kullanımı haritaları üretilebilmektedir.Ayrıca farklı çözünürlükteki uydu görüntülerinden elde edilen yerleşim, yol, orman vb. arazi örtüsüsınıflarının gerek mekansal dağılımı gerekse alan büyüklükleri farklı sonuçlar verebilmektedir.Duruma istinaden, farklı uygulamalar için ihtiyaç duyulan konumsal ve tematik doruluk kriterlerine göreuygun çözünürlükteki görüntü seçimi önemli bir husustur.Bu çalışma kapsamında, 150 km2 lik pilot bir alan için, farklı mekansal çözünürlükteki uydugörüntüleri (30 cm-10 m arasında değişen) nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımı ile sınıflandırılıp araziörtüsü/kullanımı haritaları oluşturulacaktır. Sonraki aşamada farklı arazi örtüsü/kullanımı haritalarındanfarklı peyzaj metrikleri hesaplanıp mekansal çözünürlük ve sınıflandırma doruluğunun peyzaj metriğihesabına etkisi araştırılacak ve şehir alanların yüksek doğrulukla sınıflandırılması ve peyzaj metrikleri ileanalizinde en optimum uydu verisi, peyzaj metrikleri ve çözünürlük-peyzaj metriği ilişkisi hakkındadeğerlendirme yapılacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arazi kullanımı, ekonomik ve sosyal faaliyetleri belirlerken, oluşan yolculuk talebi, ulaştırma altyapılarının planlama ve performansına etki etmektedir. Şehirler için karmaşık bir problem haline gelen ve yönetilmesi gereken etkileşimin parametreleri mekansal analiz yöntemleri ile belirlenebilir. Bu amaçla, ulaştırma altyapı yatırımı planlanmadan önce ve inşa edilip hizmete sunulduktan sonra zamana bağlı olarak değişen mekansal arazi kullanımı, erişilebilirlik değerleri ve ağ bütünlüğü göstergeleri CBS tabanlı bir modelde analiz edilmiştir. Etkileşim belirlendikten sonra, yıllara bağlı olarak ortaya çıkan desen yardımıyla, karar vericiler için gelecek yılları simüle edebilecek bir sistem tasarlanmıştır. Çalışma bölgesi olarak İstanbul ili Avrupa yakasına bağlı 19 ilçe, bu bölgedeki karayolları ve bu ilçeden geçen önemli bir ulaştırma altyapı yatırımı olan metrobüs hattı seçilmiştir. 1975, 1987, 1997, 2007 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilen ulaştırma altyapı yatırımlarının arazi örtüsü/kullanımına etkisi sayısal olarak belirlenmiş, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 için simülasyon modelleri oluşturulmuştur. Geliştirilen model ve yöntemlerin otomasyonu için Türkçe arayüzler geliştirilmiş ve paydaş kuruluş olan İETT’ye sunulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arazi örtüsü/kullanım haritasının oluşturulması

Konu

Corine Projesi Avrupa Birliği GMES Global Monitoring for the Environment and Security Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme programı kapsamındaki önemli arazi yönetimi projelerinden biridir Proje yaklaşık 5 8 milyon km2 lik bir alanda Türkiye nin de içinde bulunduğu 38 ülkede Avrupa Birliği ne üye 27 ülke ve komşu ülkeler gerçekleştirilmiştir Avrupa Çevre Ajansı kriterleri ve sınıflama birimlerine göre 2012 yılına ait uydu görüntüleri kullanılarak arazinin izlenmesine yönelik arazi örtüsü arazi kullanımındaki değişikliklerin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tespit edilmesi ülkemizin 1990 2000 ve 2006 yılı arazi kullanım haritalarının devamı olarak 2012 yılı veritabanının oluşturulması projenin temel amacıdır

Konu

Hiperspektral veriler yardımı ile bağ alanlarının tespiti ve 1200 çeşitli bağ gen kütüphanesinin oluşturulması

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

Ikonos ve Quickbird uydu görüntüleri sağladıkları yüksek çözünürlük nedeniyle birçok çalışmanın araştırma konusu olmuştur. Fakat yüksek çözünürlüklü bir uydu olan OrbView-3 uydusu için bilimsel anlamda yeterli doğruluk çalışmaları henüz yapılmamıştır. Bu proje kapsamında Orbview-3 uydusundan elde edilen görüntülerin geometrik (yatay ve düşey) ve tematik doğrulukları analiz edilmiş ve mühendislik uygulamalarında kullanım olanakları araştırılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Uzaktan Algılama

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.