PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekstil endüstrisi atıksularından organik madde ve renk giderimine yönelik olarak ponza taşının kullanılabilirliği araştırılacaktır. Bu çerçevede ponza taşlarının taşıyıcı malzeme (carrier) olarak kullanılması ile hem geleneksel aktif çamur sistemlerine oranla daha yüksek yükleme oranları ile çalışılarak arıtma ayak izinin küçültülecek hem de taşıyıcı malzemenin adsorban olarak işlev görebilecek olması nedeniyle organik maddenin yanı sıra renk giderimi de gerçekleştirilecektir.

Konu

Bu proje kapsamında, ele alınan bir denim prosesinde üretimi temsil eden ağırlıklı 16 prosesten kaynaklanan atıksuların gerek organik madde gerekse renk parametresi açısından hedeflenen deşarj standartları çerçevesinde arıtılmasının yanı sıra geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına olanak sağlayan bir düzende sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde yönetimine yönelik bilimsel ve teknolojik esaslar ortaya konmuştur.

Konu

Alüminyum tesisinden kaynaklanan proses atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak tesisin proses ve kirlenme profilleri oluşturuşarak, geri kazanıma uygun akımlar tespit edilmiş, bu akımlardan kostik geri kazanımı için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir.

Konu

Kömür yıkama tesisi su kullanımı, atıksu oluşumu ve çevresel etkilerinin incelenmesi

Konu

Atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının ve performansının tasarım projesi esas alınmak kaydı ile irdelenmesi.

Konu

Lüleburgaz Belediyesi mevcut evsel atıksu arıtma tesisindeki çamur kabarması problemine çözüm getirmek üzere alınan numuneler laboratuvarda incelenmiş ve tesis içi alınması gereken önlemler tanımlanmıştır

Konu

Büyükbahçe Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin işletilmesi sırasında oluşacak muhtemel çevresel etkilerin belirlenmesine yönelik inceleme ve değerlendirme çalışması

Konu

Bağbaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin İşletmeye Yönelik Çevresel Etkilerinin İncelenmesi projesi kapsamında yatırımın potansiyel etkilerinin belirlenmesi amacıyla inceleme ve değerlendirme çalışması

Konu

Lüleburgaz Belediyesi ne ait mevcut atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının arıtma çamurlarının oluşumuna olan etkisimodelleme yaklaşımı ile incelenmiş ve çamur miktarının azaltımına yönelik çözüm önerileri ortaya konmuştur

Konu

Rüzgar Enerji Santrali yatırımının muhtemel çevresel etkilerinin geçerli modeller çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi

Konu

Rüzgar Enerji Santrali yatırımının muhtemel çevresel etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinin geçerli modeller çerçevesinde yapılmasıdır.

Konu

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan tesisin sahip olduğu depolama tanklarının çevresel etkilerinin belirlenmesi

Konu

HES in çevresel etkilerinin araştırılması

Konu

3S Kale Enerji Üretim A Ş nin sahibi bulunduğu alanda jeotermak test kuyularından çekilecek suyun çevresel etkilerinin incelenmesi

Konu

Üretim artıklarının zemin dolgusunda kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması mevzuat açısından değerlendirme

Konu

SimaPro modelleme yazılımı ile bölgede bulunan tesislerin de dikkate alındığı bir yaklaşımla gerek DOWAKSA nin mevcut hali ile gerekse kapasite artışı ile bölgede çeşitli çevre bileşenlerine yapılabilecek potansiyel çevresel etkiler belirlenmiştir

Konu

Çevre ile ilgili tüm bileşenlerin envanterinin çıkartılması her bir proseste proses profili kirlenme profili oluşturularak su kullanımı atıksu oluşumu atık oluşumu enerji kullanımı ile ilgili verilerin oluşturulması

Konu

Düşük çamur yaşında işletilen MBR larda immobilize hücre uygulaması ile nitrifikasyon veriminin belirlenmesi

Konu

Düşük Çamur Yaşı ve Düşük Hidrolik Bekletme Süreli Çalışan Membran Biyoreaktörler

Konu

Karadeniz Havzası nda Kapasite Geliştirme

Konu

Su Şebekelerinin Rehabilitasyonu

Konu

AB Aday Ülkelerinin Entegrasyonu

Konu

Boya Endüstrisinde Biyoprosesler

Konu

Farklı Merkezli Deselinasyon Sistemleri