PROJELER

Konu

Yeşil bina ve yeşil yerleşkelerde data yönetimi amacıyla yapılan çalışma, enerji verimliliği kapsamında yenilenebilir enerjinin kredilendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Konu

LBTGC WoodWisdom Net2 ve ERA NET Bioenergy destekli uluslararası bir araştırma projesidir Bu araştırma projesinde ahşap ve camdan oluşan kompozit yapı elemanlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır LBTGC araştırma projesinde geliştirilen ahşap cam elemanlarının genel performansını değerlendirmek amacıyla tasarım konseptleri fizibilite çalışmaları ve dayanımları deneysel ve teorik olarak incelenmiştir Araştırmanın deneysel bölümünde ahşap cam ve yapıştırıcı bileşenleri ile çeşitli boyutlardaki ahşap cam kompozit elemanlarının dayanımları çeşitli yükleme ve çevre koşullarında yapılan deneyler ile incelenmiştir Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar teorik çalışmalardan elde edilen analitik sonuçlar ile birlikte yorumlanmıştır Bir sonraki aşamada pilot projeler oluşturularak geliştirilen farklı ahşap cam kompozit elemanları gerçek yapılarda uygulanmıştır Deneysel ve teorik çalışmalar değerlendirilirken araştırma projesinde yeralan uluslararası ortakların lokal şartları dikkate alınmıştır

Konu

Cam ahşap yapılarda cephe elemanı olarak sıkça kullanılmasına rağmen cam ve ahşabın taşıyıcı kompozit sistem elemanı olarak yeralması geleneksel yapı yöntemleri arasında çok sık rastlanmamaktadır Akrilatlarla yapıştırılan cam ve ahşabın ısı genleşme katsayılarının birbirine yakın olması birleşim kuvvetini arttırmakta ömrünü uzatmakta ve malzemeler arasındaki yük aktarımını mümkün kılmaktadır Ahşap ve cam kompozit elemanının üretimi için ağır sanayiye ihtiyaç olmaması da önemli bir özelliktir Tam aksine bu kompozit elemanlar hızlı ve düşük enerji sarfiyatı üretim teknikleri ile imal edilmektedirler Kullanılan malzemelerin ekolojik yapı tarzına daha uygun olması ahşap cam kompozit elemanların değerini daha da arttırmaktadır Bu araştırma projesi kapsamında ülkemizde çok tanınmayan ahşap ve cam kompozit taşıyıcı elemanların daha yaygın olarak ve güvenle kullanılabilmesi için deneysel ve teorik çalışmalar yapılarak ahşap cam ve bu iki malzemeyi birleştiren tutkallar üzerinde daha fazla veri elde edilmiştir Ahşap cam kompozit yapı elemanlarının deprem gibi yatay yükler ve çevresel etkiler altındaki davranışları deneysel çalışmalar ile incelenmiştir Ayrıca deneysel sonuçların pilot proje uygulama önerileri yardımıyla ahşap cam kompozit taşıyıcı yapı elemanlarının gelecekte çekici bir alternatif olması için teşvik edilmiştir Son olarak anket çalışmaları düzenlenerek piyasa araştırması yapılmıştır Ürünün çok yönlü özellikleri ve mükemmel uyumuna deneyler sonrası alınan olumlu sonuçlara rağmen ilk hemen piyasada kabul gören ve eline geçiren bir ürün olması beklemek iyimser bir yaklaşım olabilir Ancak projenin ana hedeflerinden biri ülkemizde de yavaş da olsa örnekleri görülen ekolojik az enerji tüketen yapılar için olumlu bir yapı sistemi oluşturmaktır Ekolojik yapıların vazgeçilmez malzemesi olan ahşabın kullanım alanlarının arttırılması ve cam kullanımının beton ve çelik ile beraber kullanılmasının dışında özendirilmesi beklenen sonuçlardan biridir

Konu

Yapı malzemelerinin yaşam döngüsünün her evresinde çevreye zarar veren önemli etkileri vardır Bu etkilerin değerlendirilmesi malzemelerin çevreye olan zararlarının azaltılmasını ve çevreye duyarlı ürünlerin seçilmesini sağlar Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi Life Cycle Impact Assessment yaşam döngüsü envanteri tarafından analiz edilen çevresel etkilerin değerlendirilmesi için kullanılan Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin bir adımıdır Çevresel etki kategorilerinin seçilmesi ve tanımlanması bu etkilerin sınıflandırılması değerlendirilmesi önem derecesine göre ağırlıklandırılması aşamalarından oluşan Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi bileşenlerindeki belirsizliklerinden modeller arasındaki yaklaşım farklılıklarından dolayı bu yöntemin en zayıf fakat en önemli bölümlerindendir Çevresel etkilere ilişkin küresel ölçekte kabul görmüş sınıflar henüz oluşturulamamıştır Dolayısıyla etki sınıfları çeşitli ülkelerde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır Ayrıca gelişmiş ülkelerde bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu çalışmalar sınırlı bir seviyede kalmaktadır Yapı malzemesi sektörü için tüm yaşam döngüsünü ele alarak bölgesel ve küresel ölçekteki çevresel etkilerini belirleyen ve bu süreçteki belirsizlikleri ortaya koyan hasar odaklı bir çevresel etki değerlendirme modelinin gereksinimi bu çalışmanın yapılma nedenlerindendir Bu çalışmanın amacı yapı malzemelerinin hammaddelerinin çıkarılması üretimi ulaşımı kullanımı yok oluşu veya geri dönüşümünü kapsayan tüm yaşam döngüsü içinde çevresel etkilerini analiz eden bir etki değerlendirme modeli oluşturmaktır Çalışmanın ilk bölümünde etki değerlendirilmesindeki orta ve son nokta yaklaşımları midpoint endpoint approaches açısından dünyadaki mevcut etki değerlendirme modelleri incelenerek modellerin güçlü ve zayıf yanları belirtilecektir Çalışmanın ikinci bölümünde yapı malzemelerinin yaşam döngüleri içinde kaynak tüketimi enerji tüketimi ekosistem ve insan sağlığına olan etkileri incelenecek yapı malzemelerinin sebep olduğu öncelikli çevre sorunları belirlenerek oluşturulacak modele bir alt zemin hazırlanacaktır Üçüncü bölümde ise incelenen modeller ve incelenen çevresel etkiler doğrultusunda hasar odaklı bir etki değerlendirme modeli oluşturulacaktır Dördüncü bölümde de model Türkiye şartlarında üretilen bir yapı malzemesi için uygulanacaktır Modelin değerlendirme düzeyi yapı malzemesi bazındadır Etki değerlendirme sınıfı olarak enerji tüketimi kaynak tüketimi insan sağlığı ve ekosistem ele alınacaktır Bu modelin sürdürülebilir yapı malzemelerinin seçilmesinde ve elde edilmesinde referans olabileceği düşünülmektedir

Konu

Yapı Elemanı Ses Yalıtım Değerleri Veritabanı Geliştirilmesi

Konu

Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi

Konu

Building Materials in Architecture