PROJELER

Konu

Bilimsel Dergilerin Hakem Değerlendirme Sürecine Yönelik Aktör Algılarının İncelenmesi

Konu

Çeşitli zamanlarda gelen tankerlerden ham petrolün birden fazla depolama tankına boşaltılması, ham petrollerin karıştırılması ve bu tanklardan ham petrol damıtma ünitelerinin zaman içinde çeşitli oranlarda beslenmesi için bir çizelgeleme ve tahsis modelinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Güç transformatörleri üretim tesisindeki işlerin hangi sıra ile hangi makinede üretileceğine yönelik bobinlerin gecikme ve erken bitme sürelerini enazlayacak şekilde bir çizelgeleme modeli kurulması, sezgisel bir en iyileme yöntemi ile çözülmesi ve bir karar destek sistemi oluşturulması (Development of a scheduling model, solving the model with a heuristic optimization algorithm, and creating a decision support system that recommends order of jobs and assignment of them to the machines to minimize the tardiness and earliness times of coils at a power transformer manufacturing facility.)

Konu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin yedek parça deposu için operasyon verilerini kullanarak sistemdeki siparişlerin toplama zamanını tahmin etmeye yönelik bir sipariş toplama enyileme algoritmasının geliştirilmesi (Development of an order picking algorithm in a warehouse of an automotive parts distributer to predict the picking times of orders by using data collected from warehouse operations)

Konu

Bir otomobil imalat şirketinin iş istasyonlarındaki arıza riskini tahmin etmek ve ölçmek için genel bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi. Böyle bir karar destek aracı yardımıyla, iş istasyonlarının arıza seviyelerinin oluşma riski, üretim ve iş gücü planlaması sırasında arızalar oluşmadan önce ölçülebilir. (Development of a generic multi-criteria decision support system for the prediction and quantification of the risk of failures on the workstations in an automobile manufacturing company. By the help of such a decision support tool, risk of failure levels of work stations can be measured during the production and workforce planning before the failures occur.)

Konu

Sınır kapısı geçiş kapasitesinin arttırılabilmesi için mevcut süreçleri iyileştirme önerileri, simülasyon modeli ile önerilerinin etkilerinin analiz edilmesi (Improvement of current processes to increase the capacity of border crossing and development of a simulation model to analyze the effects of the proposals)

Konu

Atatürk havalimanındaki iBeacon cihazlarından elde edilen verileri işleyerek hizmet noktalarında oluşan kuyrukların tespit edilmesi, beklemeleri azaltmak için bir karar destek sistemi kurulması (Development of an algorithm to predict queue lengts in Atatürk Airport, İstanbul by using the data provided from iBeacons and mobile phones of the passengers at the airport and development of a simulation model to validate the predictions)

Konu

Klasik (verilen bir uçuş çizelgesine uygun) ekip eşleme ve dayanıklı (operasyon sırasında uçuş çizelgesinin değiştirilmesini gerektiren gecikme, iptal, ek uçuş ihtiyacı vb aksaklıklar karşısında planlanan) ekip eşleme problemleri için bir çözücü geliştirilmesi - Çoban ve diğ., 2009 (Development of a solver for proposing classical airline crew pairing: appropriate to a given flight schedule) and robust airline crew pairing (modifying pairing when there exist delay, cancellation, additional flight requirements, etc. - Çoban et al., 2009)

Konu

Kiralanabilecek herhangi bir mağaza yerinin uygunluğunun analizine yönelik bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi - Burnaz ve Topcu, 2006 (Development of a multiple criteria decision making approach for the evaluation of appropriateness of a possible retail location that can be rented - Burnaz and Topcu, 2006)

Konu

Mağazalarda çalışan personel için çizelgeleme ve atama modeli kurulması ve çözülmesi, oluşturulan prensip seçeneklerinin analizi için simülasyon modeli oluşturulması - Kabak ve diğ., 2008 (Modeling and solving scheduling and assignment problems for staff working in stores, creating a simulation model for analyzing the selected principle options - Kabak et al., 2008)

Konu

Uçuş çizelgesine uygun bir ekip eşleme problemi için bir çözücü geliştirilmesi (Development of a solver for proposing airline crew pairing appropriate to a given flight schedule)

Konu

Yolcu ve yük taşımacılığında ulaştırma türlerinin paylarında yapılacak değişimlerin olası sonuçlarını analiz ederek ulaştırma politika belirleyicilerinin verecekleri stratejik kararlarına yardımcı olacak bir karar destek sistemi geliştirilmesi - Ülengin ve diğ., 2007 (Development of a decision support system to assist the strategic decisions of transport policy makers by analyzing the possible consequences of changes in the share of transport types in passenger and freight transport - Ülengin et al., 2007)

Konu

FIAT AUTO genel merkezinin ve farklı ülkelerdeki şirketlerinin stratejilerinin önceliklendirilmesi ve bu ülkelerdeki fabrikalarda üretilecek uygun modellerin belirlenmesine yönelik bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi (Development of a multi-criteria decision model to prioritize the strategies of FIAT AUTO headquarters and companies in different countries and to determine the appropriate models to be produced in the factories of these companies)