PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede derin öğrenme algoritmalarının, görüntü işlemenin önemli ters problemlerinde uygulanması incelenecektir. Bu kapsamda üç farklı görüntü işleme ters problemi için derin öğrenme tabanlı yeni çözümler geliştirilecektir. İncelenecek olan problemler, görüntü gürültüsü giderme, manyetik rezonans (MR) görüntü geriçatımı ve görüntü çözünürlük yükseltmedir.

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH), kromozomun belli bölgelerini işaretlemek amacıyla flüoresan problar kullanan bir genetik inceleme tekniğidir. Biyomedikal araştırmacılar tarafından 1980’xxli yılların başlarında geliştirilmiştir ve belli kromozomlardaki DNA dizisinin varlığı ya da yokluğunu saptama amacıyla kullanılmıştır. Flüoresan probun kromozomda bağlandığı bölgeler flüoresan mikroskopi ile multispektral olarak incelenir. FISH sıklıkla genetik tanı, tedaviye karar verme ve mikroorganizmalarının varlığını belirlemek amacıyla kullanılır. Son yıllarda kaydedilen biyokimyasal gelişmeler ile FISH tekniği artık patolojik doku örnekleri üzerinde de belirli hastalıklar (akciğer kanseri, meme kanseri vb.) için uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum FISH tekniğinin hastalık tanısı ve tedavi seçimindeki önemini bir kat daha artırmıştır.Multispektral FISH numunelerinin mikroskop altında gözle incelenerek tanı konması oldukça zaman alan, zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bu amaçla FISH örneklerini otomatik analiz edebilen sistemler yabancı firmalarca geliştirilmeye başlanmıştır.Projede hem sitolojik hem de doku FISH örneklerini flüoresan motorize mikroskop sistemleri ile yüksek hassasiyette tam otomatik görüntüleyen, alınan görüntüleri gerçek zamanlı analiz eden ve tanıyı koymak üzere sunucu platformu üzerinden uzmanlarla paylaşan yerli bir ürün geliştirilecektir.

Konu

metalik nanopartikül hazırlanması, elektrod uretimi ve nem sensorü incelemeleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada dünya genelindeki akarsularda en yaygın olarak inşa edilen dikey yarıklı balık geçidine odaklanılacaktır. Bu tip balık geçidinin tasarımı somon ve alabalıklar gibi ekonomik değeri olan büyük balıklar için yapılmıştır. Fakat, akarsularda ekolojik açıdan önemli olan küçük ve yüzme kapasitesi düşük balıklar bulunmaktadır. Türkiye’nin de 2012 yılında uyarlamış olduğu Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında akarsularda ekolojik açından iyi koşulların sağlanması için bu türlerin akarsular içinde sürekliliğinin sağlanması ve izlenmesi istenmektedir. Bu kapsamda, dikey yarıklı balık geçitlerinde bu tür balıkların geçişine olanak sağlaması için yapısal bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan önceki yapılan çalışmalarda, akımın enerjisini daha etkin kırmak ve türbülansı önlemek için havuz içine geçirimsiz hidrolik elemanalar (kayalar, silindirik elemanlar) yerleştirilmiştir. Hidrolik elemanların iz bölgesinde ikinci türbülanslı alanlar oluştuğu için bu düzenlemelerden istenilen sonuç alınamamış ve bu düzenleme küçük balıkların geçişi için faydalı olmamıştır. Önerilen proje kapsamında, dikey yarıklı balık geçidindeki havuzlara yenilikçi bir yaklaşım olarak geçirimliliği olan sazlık blokların yerleştirilmesi önerilmektedir. Yakın zamanda laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki dikey yarıklı geçitteki havuz içine sazlık blokların yerleştirilmesiyle, akım enerjisinin sazlıkların titreşim ve eğilme hareketiyle etkin bir şekilde kırılarak akım alanındaki ortalama bileşke hızın 30 oranında düştüğü ve ortalama türbülans kinetik enerjisinin 40 oranında azaldığı bulunmuştur. Ayrıca havuz içine yerleştirilen sazlık bloklarıyla akımın manipüle edilerek balıklara farklı göç koridorların oluşturulması beklenmektedir. Türkiye’de 382 tür tatlısu balığı bulunmaktadır ve bu türlerin yaklaşık 1/3’ü endemiktir. Bu türler içinde 5 cm uzunluğunda ergin endemik türler de vardır. Bu endemik türlerin klasik havuzlu geçitlerden yukarı yönde göçü mümkün olmamaktadır ve klasik balık geçitlerinde bu tür lokal balık türler için yapısal düzenleme yapılması gerekmektedir. Önerilen proje kapsamında Ceyhan Akarsu Havzası, Tekir Çayı’nda kurulu olan Çataloluk Hidroelektrik Santral (HES) dikey yarıklı balık geçidinde bir pilot çalışma yapılması planlanmıştır. Ceyhan Akarsu havzası biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir ve akarsuda 20 balık türü tespit edilmiştir ve bu türlerden ikisi endemiktir. Daha önce bu balık geçidinde yapılan “Ceyhan Nehri’ndeki Balık Popülasyonlarında Göçlerin, Habitat Tercihlerinin ve Balık Geçitlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında PIT tag yöntemiyle balık izleme çalışması yapılmıştır. Bu balık izleme çalışma neticesi sonunda: balıkların Mayıs-Haziran dönemimde yukarı yönde göç yaptığı ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli olan küçük ve yavru balıklar dikey yarıklı balık geçidinden yukarı yönde göç edemediği bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı Çataloluk dikey yarıklı balık geçidinin içine sazlık blokların yerleştirilmesiyle akım ortamındaki türbülans kinetik enerjisinin düşürülerek farklı balık türleri için uygun hidrolik koşulların sağlanmasıdır.

Konu

(1) Deprem Sismolojisi, Sismotektonik, Jeodinamik, Yer Manyetizması (2) Uzun bir süre önce depremin kestirilip kestirilemeyeceği konusunu çalışmak (3) Yeryüzü modellemelerine katkı sağlamak.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sıkıştırılmış video görüntülerinde duman tespit edilmesine yönelik araştırmalar Tunuslu ortaklarla yürütülmektedir

Konu

Görünür ışıkta çalışan kameralar ile edinilen rulman imgelerinin işlenerek hatalı olanlarının belirlenmesi için yeni işaret işleme teknikleri geliştirilmektedir

Konu

Projenin amacı kullanım alanları hızla artan yüksek boyutlu hiperspektral görüntülerin etkin sıkıştırılması amacıyla çevrimiçi öğrenme tabanlı yeni yöntemler geliştirilmesidir

Konu

Çoklu ortam Analizi

Konu

Yaşlılar için sensör tabanlı yaşam destek sistemi Türk Telekom

Konu

Piro elektrik algılayıcı ile kişi hareketlerine ilişkin farklı düzeyler ve alev tespiti yapılmasına yönelik yazılım ve donanım birlikte geiiştirilmiştir

Konu

Kameralı Orman Yangın Tespit Sistemi

Konu

Arkeolojik Alanların Yangından Korunması

Konu

Uçucu organik bileşik gazlarının üzeri ince filmle kaplanmış ve geçirgenliği değiştirilmiş özgün PIR algılayıcılar ve işaret işleme teknikleri ile tespit edilmesi

Konu

Çoklu terminal haberleşme sistemleri için kanal kodlama Katar QNRF NPRP

Konu

Video Analizi