PROJELER

Konu

Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellenmesi

Konu

Dilovası hava kirliliği kaynaklarının ve dağılımlarının WRF yardımı ile çalışılması

Konu

Projede, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş ve bu amaçla da kullanımı uluslararası kabul görmüş bir model olan AERMOD Hava Kalitesi Dağılım Modelinin internet üzerinden kullanımını sağlayan web tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Proje kapsamında, farklı paydaşların yazılım taleplerini toplamaya yönelik bir çalıştay düzenlenmiştir. Geliştirilen yazılımın, farklı sektörler ve alt sektörler için örnek uygulamalarını içeren uygulama kılavuzları hazırlanmıştır, Bakanlık merkez ve taşra teşkilat personeline ve firmalara yazılım kullanma eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında hava modellemesi yapılacak sektörlere yönelik en az 8 ilde 20 farklı tesis ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Konu

Iğdır hava kirliliğinin sebeplerini araştırılması ve muhtemel çözüm önerileri

Konu

otomatik raporlanması il bazında hava kirliliğinin önlenmesi konusunda yetkili karar destek sistemlerine güvenilir uzmanlık seviyesinde bilgi sunabilecektir. Sonuçlar karar vericilerin kısa sürede kararlar almasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan AR-GE projesi ile hiçbir dış alıma gerek duyulmaksızın Bakanlık bünyesinde yerli ve milli bir ürün geliştirilecektir.

Konu

İstanbul'da Atmosfer Şartlarının Doppler-Sodar ve Lidar-Ceilometer Cihazlarıyla Tespiti ve Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

Konu

Yeryüzü, atmosfer ve uzay üçlüsünde atmosferik şartlar ve atmosfer bileşenleri insan sağlığı ve konforu için son derece önem arz etmektedir. 19. yüzyıldan itibaren daha çok kazanma hırsı ile hareket eden insanoğlu, insan merkezli faaliyetler yapmadığı sürece bir yandan kazanırken diğer yandan kaybedebilmektedir. Hava kirliliğinin zararları genel olarak ani etki etmediğinden veya dolaylı etki ettiğinden pek dikkat çekmeyebilmektedir. Gerçekte ise soluduğumuz havanın kirlenmesi, hava kirliliği, sosyo-ekonomik açıdan insanlığın önündeki en önemli sorunlarından biri olarak devam etmektedir. Aerosollerin insan sağlığını, iklimi ve çevreyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu etkiler, atmosferik aerosollerin (Aerodinamik çapı 2.5 mikronun altında olan, PM2.5) bileşimlerine ve kaynaklarına bağlı olarak değişmektedir. Avrupa COST CA16109 projesi ile aerosollerin kimyasal bileşimi ve kaynak dağılımı çevrim içi olarak yapılacaktır. Aerosollerin mekânsal çeşitlilikleri (Avrupa çapında), zamansal değişkenlikleri (Bir saatlik zaman çözünürlüğünde), mevsimlik değişimleri (uzun vadeli veri kümelerini kullanarak), kimyasal bileşimleri ve kaynakları araştırılacaktır. Bu amaçla, Avrupa ve dünyada birçok araştırma grubu ve bazı hava kalitesi izleme merkezleri kimyasal bileşim analizi yapabilen ölçüm cihazlarını kullanmaya başlamışlardır. Avrupa çapında toplanan ölçümlerin yorumlanması ve kapasitenin geliştirilmesi ortaklaşa oluşturulan bir ağ tarafından gerçekleştirilecektir. Proje sonuçları, hava kalitesi modellemesi çalışanlarına ve kanun koyuculara katkı sağlayacaktır. Avrupa genelinde elde edilen parçacık içeriği deneyimlerinden de istifade edilerek, Marmara bölgesindeki PM2.5’lerin zamansal ve mekânsal dağılımı değerlendirilecektir. Ülkemizde havası en kirli yerlerden birisi Dilovası’dır. Dilovası’nda hava kirliliği üzerine çok sayıda akademik çalışma yapılmasına rağmen, henüz sorun çözülememiştir. Bölgede kirliliğin ana kaynağı olarak sanayi sorumlu tutulurken, ısınma ve ulaşım kaynakları da göz ardı edilemeyecek seviyededir. Büyük ölçekli sanayi oluşumlarına, ısınmadan ve ulaşımdan gelen kirleticiler de eklendiğinde kirliliğinin boyutu insan sağlığına zarar verecek seviyeye daha erken ulaşabilmektedir. Bölge içerisinden geçen ve 24 saat etkin olarak kullanılmakta olan D100 ve TEM otoyolu bölgedeki ulaşım kaynaklı kirlilik emisyonlarının ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Ulaşım kaynaklı kirliliğin azaltılması katkı sağlamak için bu yollara alternatif olabilecek bir yol güzergâhı senaryosu önerilecektir. Farklı güzergâh ile meteorolojik şartlara bağlı olarak ulaşım farklı güzergâhtan sağlanabilecektir. Bunu sağlamak için akıllı ulaşım sistemi uygulanması önerilecektir. Araştırma, bölgede ikamet eden insanların hava kirliliğinden dolayı ortaya çıkan sağlık sorunlarını azaltarak koruyucu hekimliğe önemli katkı sağlayacak ve hayat memnuniyetlerini arttırıcı etki yapacaktır. Bölgede yaşayanların doğrudan veya dolaylı olarak hava kirliliğinden daha az etkilenmesi için araştırmalar yapılacaktır. Bu proje ile, hali hazırda devam eden Avrupa Aksiyon çerçeve programındaki “COST Action CA16109: Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL” projesi çalışmasına Türkiye‘den bir proje ile katılım hedeflenmiştir.

Konu

2515 - COST PROGRAMI: (Proje Id 359375) Dilovası mevcut hava kirliliğinin analiz edilmesi, Dilovası emisyon envanterlerinin değerlendirilmesi model sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması, T.C. Sağlık Bakanlığı verilerinden, D-100 ve TEM karayollarının mevcut güzergâhlarının bölge hava kirliliği, sağlık verilerinin derlemesi, etki fonksiyonlarının değerlemesi, sağlık maliyetlerine etkilerinin analizi, WRF-LES ve HySPLIT modelleri koşturularak küçük ölçekte Dilovası bölgesinde hava kirlilik dağılımının çıkartılması, mevcut güzergâh ve yeni tasarlanmış güzergâhın sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi, model sonuçlarının değerlendirmesi, Proje bölgesinde ölçülen PM2.5 konsantrasyonlarının değerlendirilmesinin yanısıra Dilovası emisyon envanterlerinin de değerlendirilmesi ve Hava Kirliliği Azaltılması için Akıllı Ulaşım Sistemi Senaryosu tasarımı yapılmasıdır.

Konu

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı illerde kurulu bulunan istasyonlardaki her bir kirletici parametrelerin 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan limit değer ve uyarı eşiklerinin • Aşılması durumu, • Aşım sebepleri, • Aşımlarda meteorolojik faktörlerin etkisi • Otomatik raporlama sistemi ile kamuoyunun bilgilendirilmesi

Konu

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan hava kalitesi izleme istasyonu verilerini baz alarak, ölçüm yapılmayan alanlarda kirlilik yoğunluk değerlerinin tahmin edilmesi için araştırma yapılmasıdır.

Konu

Bu proje çerçevesinde İstanbul’xxun farklı yerlerinde ölçümler alınarak İBB iştiraki olan BİMTAŞ tarafından geliştirilen model ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu araştırma projesinde modern dünyada önemi hızla artan hava kalitesinin ölçümü değerlendirilmesi ile birlikte bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişiminin ve hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kıyı şeritlerinin meteorolojik parametrelere etkileri atmosferik sayısal model sonuçları ile karşılaştırılarak yapıldı

Konu

Ankara bölgesel hava merkezlerine ait illerde hava kalitesi ön değerlendirme işi (13 il). Ben bu projede hava kalitesi haritalarını oluşturulması konusunda katkıda bulundum ve yöntem olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında mekansal enterpolasyon yöntemlerini kullandım. Proje Dokay-Çed Çevre Mühendisliği Ltd. Şti tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü adına gerçekleştirilmiştir.

Konu

Bu projenin amacı Kağıthane bölgesinde SODAR (SOnic Detection And Ranging) sistemininproje süresince çalıştırılmasıyla elde edilecek rüzgar verilerini kullanarak rüzgarın düşeyprofilinin elde edilmesi ve bu veriler ile yine aynı bölgede ölçülmüş olan kirletici parametrelerive İstanbul’daki diğer istasyonlarda ölçülmüş olan kirletici parametreleri arasındaki ilişkiyiaçıklamaktır.Bu amaçla Kağıthane’de kirlilik parametreleri (PM10, CO, NO, NO2, NOX, SO2 ve 03) ,meteorolojik parametreler (sıcaklık, basınç, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü) ve SODAR cihazıyardımıyla da rüzgarın bileşenleri ve yönü çeşitli yüksekliklerde ölçülmüştür.Daha sonra, ölçülen bu parametrelerin istatistik analizleri, SODAR verileri ile çeşitli analiz vemodel çalıştırmaları yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde bölgede ölçülen hava kalitesiverilerinin genellikle yüksek değerlere sahip olduğu (Avrupa hava kalitesi yönetmeliğistandartlarını aştığı) ortaya konmuştur. Ayrıca yukarı seviye rüzgarların v bileşeni ile genelİstanbul günlük ortalama PM10 değerleri arasında 0.4’ün üzerinde korelasyon olduğugörülmüştür. Bu, bölgedeki PM10 değişimini tek başına açıklayamasa da, rüzgârın güneylibileşeninin PM10 değişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Konu

Hava kalitesi insan hayatının konforlu bir s¸ekilde devam edebilmesi ic¸in en o¨nemli parametredir. Bu proje kapsamında I·stanbul ili Kagˆıthane ilc¸esinde kirlilik parametreleri (PM10, CO, NO, NO2, NOX, SO2 ve 03) , meteorolojik parametreler (sıcaklık, basınc¸, bagˆıl nem, ru¨zgar hızı ve yo¨nu¨) ve SODAR cihazı yardımıyla da ru¨zgarın biles¸enleri ve yo¨nu¨ c¸es¸itli yu¨ksekliklerde o¨lc¸u¨lmu¨s¸tu¨r. Daha sonra o¨lc¸u¨len kirletici parametrelerinin, meteorolojik parametrelerin ve SODAR verilerinin analizi yapılmıs¸tır. SODAR verileri ile I·stanbul’daki tu¨m istasyonların PM10 verileri arasındaki ilis¸ki incelenmis¸tir. Belirlenen zamanlar ic¸in WRF-CHEM ve CHIMERE modelleri c¸alıs¸tırılmıs¸tır. Elde edilen sonuc¸lar, ulusal ve uluslararası etkinliklerde degˆerlendirilmis¸tir. Ayrıca proje, ES1303 kodlu ”Towards operational ground based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts (TOPROF)” bas¸lıklı COST aksiyonuna katılımı TU¨BI·TAK tarafından sagˆlanmıs¸tır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hali hazırda devam eden Avrupa Aksiyon çerçeve programındaki COST Action ES1004 European framework for online integrated air quality and meteorology modelling EuMetChem çalışmasında Türkiye den bir proje ile katılım hedeflenmiştir Bu COST projesinde yeni nesil online entegre Atmosferik Kimyasal Taşınım ACT ve Mezo ölçek Meteorolojik model Sayısal Hava tahminleri ve İklim i ile kimya gazlar ve aerosoller bulutlar radyasyon atmosferik sınır tabaka emisyonlar meteoroloji ve iklim gibi farklı atmosferik süreçler arasındaki karşılıklı etkileşimler gözönüne alınacaktır Entegre modellemenin kullanıldığı en az iki uygulama alanının projeye dâhil edilmesine gayret edilmiştir i Geliştirilmiş sayısal hava tahmini NWP ve kimyasal hava tahmini CWF ile meteorolojik değişkenlerdeki kimya ve aerosollerin geri beslemeleri ve ii atmosferik kirlilik birleşim ve iklim değişkenliği değişimi arasındaki çift yönlü etkileşimler Bu aksiyon çerçevesinde 4 farklı çalışma grubu bulunmaktadır Bunlar 1 Online entegre modellemenin strateji ve çerçevesi 2 Etkileşim parametrizasyon ve geri besleme mekanizmaları 3 Entegre modellerde kimyasal veri asimilasyonu 4 Değerlendirme doğrulama ve uygulamalar Bu çalışma gurupları içerisinde iki MC üye ile aktif katılımın sağlanması ve raporların geliştirilmesine katkı yapılması hedeflenmektedir Böyle bir Avrupa çerçevesinin kurulması ABD li uzmanların da katılımıyla Avrupa Birliğinin dünya standartlarında araştırma tahmin ve eğitimini de içeren entegre ACT NWP İklim modelleme sistemlerinin yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır Dolayısıyla bu proje ile Avrupa Birliğine aday olan Türkiye için dolaylı olarak da olsa yukarıda sıralanan benzer katkılar sağlanmış olacaktır

Konu

1001 - Araştırma

Konu

1010 - EVRENA

Konu

Hava Kalitesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Istanbul'da özel topoğrafik özellikleri sebebiyle hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerden biri olan Kağıthane bölgesi güneybatı ? kuzeydoğu yönleri boyunca uzanan bir vadide konumlanmışıtr. Bölgede kaydedilen yüksek kirlilik değerleri aynı zamanda bu bölgenin meteorolojik yapısı ile de ilgilidir. Kağıthane bölgesinin hava kalitesini ortaya koymak ve meteorolojik olarak değerlerndirmeler yapmak amacıyla İstanbul-Kağıthane bölgesinde proje süresi olan 15.09.2009 ? 15.09.2012 tarihleri arasında hava kalitesi parametreleri (PM10, SO2, CO, NO, NO2, O3 ve Uçucu Organik Bileşenler-UOB) ile meteorolojik (sıcaklık, basınç, rüzgar yön ve şiddeti, yağış ) ölçümleri ve analizleri yapılmıştır. 01.11.2010 tarihi itibariyle sisteme bir meteoroloji istasyonu dahil edilmiş ve meteorolojik parametreler ile ilişkileri incelenmiştir. Yüksek kirlilik seviyelerinin kaydedildiği belirli dönemler episot dönemi olarak seçilmiş ve bu dönemlerde yapılan meterorolojik analizlerde yüksek basıncın ve kararlı bir atmosferin etkili olduğu,rüzgarın sakin olduğu ortaya konmuştur. WRF meteorolojik öngörü modeli ve CMAQ kimyasal taşınım modelleri kullanılarak episot dönemlerindeki yüksek PM10 konsantrasyonları modellenmiştir. İstanbul'daki diğer hava kalitesi ölçüm istasyonlarıyla mevcut istasyonun ölçümleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde bölgede ölçülen hava kalitesi verilerinin genellikle yüksek değerlere sahip olduğu (Avrupa hava kalitesi yönetmeliği standartlarını aştığı) ortaya konmuştur. Hava kirleticilerin kaynaklarının sanayi, trafik, evsel sınınma ve uzak mesafeli taşınım olduğu görülmüştür.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Hava Kalitesi

Konu

TARIMSAL METEOROLOJİ

Konu

Hava Kalitesi