PROJELER

Konu

Meydanları konu alan son dönem literatürde meydanların zaman ve mekana bağlı değerlendirmeleri günümüz meydanlarının kullanımı sosyalyaşamdaki yeri ve rolü mekansal kalite değerlendirmeleriyle öne çıkan çalışmalara temellenmektedir Ülkemiz ve özellikle İstanbul kenti özelindeise çoğunlukla tarihi meydanları konu alan ve öncelikli olarak kullanıcı algısı yönüyle değerlendiren araştırmalar çoğunluktadır Bu kapsamda araştırmanın konusu bir kamusal mekan olarak meydanın tanımını kapsamlı kapsayıcı katılımcı bir yöntemle yeniden yapmak hızla gelişen kentseldinamiklerle değişen ve dönüşen meydanların İstanbul kenti özelinde yeri ve rolünü ve geleceğini tanımlayıcı planlama ve tasarım stratejilerinigeliştirmektir

Konu

Bu çalışmanın odaklandığı sorun kent ve dere etkileşimi sonucunda peyzaj değerleri indirgenmiş peyzaj potansiyelleri baskı altına alınmış olan İstanbul kenti tarihi derelerinin durumudur Çalışmanın temel amacı problemli tarihi kentsel dereler için kısa ve uzun vadeli peyzaj planlama stratejileri geliştirmektir ki bu ancak peyzaj potansiyellerinin değerlendirilmesi ve potansiyellerle uyumlu müdahale tekniklerinin tanımlanması ile mümkündür Türkiye de tarihi kentsel dereler için derelerin peyzaj değerlerini dikkate alan peyzaj müdahale tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çok katmanlı ve disiplinlerarası bir çalışma bulunmamaktadır Bu çalışma kentsel bellekteki yerleri açısından Kağıthane Alibeyköy Çırpıcı Baltalimanı Kurbağalıdere Göksu Küçüksu and Beykoz olmak üzere İstanbul daki 8 adet dereyi ele almaktadır Kentsel derelere yönelik peyzaj müdahale teknikleri ile planlama stratejileri geliştirebilmek için bu çalışma CBS teknolojisi Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Tek Yönlü Varyans Analizi nden yararlanarak kentsel derelerin çevresel sosyo kültürel ve ekonomik peyzaj potansiyellerini irdelemektedir 21 yüzyılın beraberinde getirdiği kaotik çevre sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için kentlerin kendileri için bütüncül bakış açıları geliştirmeleri ve disiplinler arası çalışmalar çerçevesinde çevre sorunlarına yönelik yaratıcı çözümler üretmeleri gerekmektedir Bu çalışma kaotik çevre sorunlarından olan İstanbul daki tarihi kentsel dereleri öne çıkarmaktadır