PROJELER

Konu

Genel Amac; 1999 yılından itibaren başlatılan yasal düzenlemeler doğrultusunda, eğitim programları ile desteklenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının oluşturularak, ortaya çıkabilecek büyük ölçekli bir afet durumunda etkin bir Afet Yönetimi uygulanmasına yönelik planların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.İstanbul Bölgesi, Türkiye Deprem Haritasına göre 1. Derece riskli alanlar içinde yer almaktadır. Yakın geçmişte yaşanan sel ve deprem gibi büyük afetlerin çok sayıda can ve mal kaybına neden olması ve afetlerden hemen sonra ortaya çıkan koordinasyon eksikliği, Modern Afet Yönetimi Sisteminin gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur. Afet Yönetiminin dört unsuru olan Hazırlık, Zarar azaltma, Müdahale ve İyileştirme evrelerinde yapılması gereken çalışmaların başta direk halkla temasta olan Belediyeler olmak üzere tüm kurum ve kuruşların eşgüdümlü çalışması ve Afet Yönetim Planlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır. Yerel yönetimlerin başta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmesi zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek, tahmin ve erken uyarıda bulunabilmek ve afet etkisini tespit edebilmek için kaynakların en iyi şekilde yönetilebilmesine yönelik Afet Yönetim Planı’nın oluşturulması gerekmektedir. Proje ile, Afet Yönetimi faaliyetlerine yönelik Pendik Belediyesinin kurumsal kapasitesinin ve PESİAD aracılığı ile başta gönüllü örgütlenmeler olmak üzere yerel kapasitenin artırılması ve afetlere dirençli toplum oluşturulması ve Tehlike ve Risk analizlerinin yapılarak riskli alanlarının tanımlanması amaçlanmaktadır. yapısal ve yapısal olmayan risk ve zarar azaltma alternatif yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulama araçlarının modellerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.Bunlara ek olarak, Tehlike ve risk kaynaklarının tespiti ile birlikte her tür ve ölçekteki planlama faaliyetlerine girdi oluşturacak nitelikteki verilerin elde edilmesi, Planlara temel oluşturmak ve riskleri azaltmak amacıyla Zarar Azaltma çalışmalarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi, Afet ve Acil Durum Yönetimine temel oluşturmak amacıyla ‘Afet ve Acil Durum Yönetim Planları’nın hazırlanması, Belediye, Kaymakamlık ve PESİAD vasıtası ile Toplum temsilcilerine Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi ve Town-Watch Saha çalışması ile halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması projenin ana hedeflerindendir.

Konu

Küçük Çekmece Belediyesi sınırları dahilinde; 1. Tehlike ve risk kaynaklarının tespiti ile birlikte her tür ve ölçekteki planlama faaliyetlerine girdi oluşturacak nitelikteki verilerin elde edilmesi. 2. Kentsel tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, belgelenmesi, analiz edilmesi ve duyurulması. 3. Kentsel risk sektörlerinin ve ilgili tarafların belirlenmesi; her sektörde kayıp düzeylerini ve öncelikleri belirlemeye yönelik risk azaltma çalışmalarının kurumlaştırılması, 4. Planlara temel oluşturmak ve riskleri azaltmak amacıyla ‘Sakınım Planları’nın (Risk Azaltma Stratejik Planları) hazırlanma esasları, planlama sistemi ve diğer mevzuat ile bütünleştirme süreçlerinin düzenlenmesi, 5. Acil durum ve kriz yönetimine temel oluşturmak amacıyla ‘Acil Durumlara Müdahale Planları’nın hazırlanma esaslarının uygulama ve mevzuat ile bütünleştirme süreçlerinin düzenlenmesi.