PROJELER

Konu

Yüksek Binalarda Projelendirme Sürelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması: Bomonti Residence

Konu

Türk İnşaat Sektöründe Bilgi İşçileri

Konu

Türkiye’de yapı üretim sürecinde belediyelerin görev tanımlarının en net çizildiği yönetmelik Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’dir. Yönetmeliğin amacı plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelikte ilgili idarelere verilen en önemli görevlerden biri, Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösteren yüklenici inşaat firmalarına, inşaat projelerini inşa edebilmeleri için projeye ait bazı izinleri yönetmeliklere uygun şekilde vermektir. İlgili idarelerden alınması gerekli izinler arasında, inşaat projesinin başlaması için gerekli olan “Yapı Ruhsatı” ve inşaat projesinin bitmesiyle oturma izni için gereken “Yapı Kullanma İzni” en önemlilerinden ikisidir. Yapının mevcut standart ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığı, inşa edilmekte olup olmadığı, sonuç ürünün standart ve yönetmeliklerin gereksinimlerine uygun olup olmadığı kamu eliyle ve bazı yasal denetim araçları aracılığıyla süreç boyunca denetlenmektedir. Söz konusu denetimlerin pek çoğunun yerel yönetimler tarafından yürütülmekte olduğu bilinmektedir. Ancak, belediyeler tarafından yasal denetleme süreçlerinin tari?enmesinde herhangi bir standart olmadığı, aynı hizmeti veren farklı belediyelerin yaptıkları işleri farklı şekilde tanımladıkları ve yönettikleri birçok çalışmada ortaya konmuştur.Bu çalışma, Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösteren yüklenici inşaat firmalarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun bir konut projesini inşa edebilmesi ve kullanabilir hale getirmesi için ilgili idarelerden almak zorunda oldukları Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni süreçlerinde belediyeler tarafından gerçekleştirilen yönetmelik kontrolü işlemlerini kapsamaktadır. Yönetmelik kontrolünde karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek üzere sayısal ortamda kullanılabilen BIM IFC ACCC yöntemlerini temel alan belediyelere yönelik bir BIM tabanlı bina yönetmelik uygunluk kontrolü “BIMTRAC3” modeli oluşturulmuş ve sonuçlarına yer verilmiştir.

Konu

Çoklu Ajan Sistemleri ile İnşaat Sektörü için Bir Yüklenici Seçimi Modeli

Konu

Sürdürülebilir Yapım için IFC Tabanlı Bir Çerçeve An IFC based Framework for Sustainable Construction

Konu

İnşaat Sektörü için Sosyal Medya Modeli ConSO

Konu

Tekrarlanan Aktiviteler İçeren Proje Ağlarında Çok Boyutlu Optimizasyon

Konu

İTÜ İnşaatları Projeleri İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi

Konu

Türk İnşaat Sektöründe Girdi Çıktı Analizi

Konu

Türkiye de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım Ve Seçim Modeli

Konu

İstanbul Metropoliten Alanının Kentsel Dönüşümünün Karşılaştırmalı Maliyet Analizi

Konu

Türkiye Ölçeğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı

Konu

Türk İnşaat Sektöründe Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi DPT Projesi

Konu

Afet Sonrası Barınma ve Geçici İskân Konut Tipi Araştırmaları