PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın konusu optimum işletme koşullarında çalıştırılacak bir yarı-kesikli sistemde tavuk atıklarının havasız arıtılabilirliği ile biyogaz potansiyelinin araştırılmasıdır. Ayrıca, tavuk atıklarının havasız arıtımı sırasında ortamda bulunan organik maddelerin gideriminden sorumlu mikrobiyal komünite ile yine bu proseslerde yüksek azot içeriklerinden dolayı ortaya çıkması muhtemel inhibisyona uyum sağlayabilecek türlerin DNA izolasyonunu takiben ‘Yeni Nesil Dizileme’ yöntemi ile tespit edilmesi ve bakteriyel/arkeyal grupların miktarlarının gerçek zamanlı kantitatif PCR (Q-PCR) ile belirlenmesidir.

Konu

Bu deneysel araştırma projesinde, organik mikrokirleticilere örnek olarak seçilen İopamidol (İOPA) ticari isimli X ışını kontrast maddesinin, son yıllarda daha fazla çalışılmaya başlanmış Fenton-benzeri prosesler arasında yer alan sıfır değerlikli demir (SDD) ve sıfır değerlikli aluminyum (SDA) nanopartikülleri ile farklı su matrislerinde (ham yüseysel su-HYS, arıtılmış evsel atıksu-AAS) ve oksidanlar (hidrojen peroksit-HP, persülfat-PS) varlığında ileri oksidasyonu araştırılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede su ve atıksularda bulunabilen mikrokirleticilerin sıfır değerlikli demir ve aluminyum nanopartikülleri ile aktive edilmiş persülfat ve hidrojen peroksit oksidanlarıyla ileri oksidasyonu ve bu arıtmanın akut toksisiteye metan inhibisyonuna etkileri incelenmiştir.

Konu

Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arıtma çamurlarının kullanım olanaklarının araştırılması KAMAG

Konu

Proje kapsamında sulu ortama aktarılan evsel organik katı atık akımının, evsel atıksuların arıtıldığı AKR’den atılan çamurla birlikte, iki kademeli (fermentörçürütücü) havasız arıtımı ve biyometan üretimi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle, evsel atıksular ve katı atıkların organik kısmının birlikte havasız arıtımı konusunda daha önceden yapılan temel çalışmalar ve mevcut durum ortaya konmuştur. Daha sonra aerobik olarak arıtılan evsel atıksulardan oluşan arıtma çamurlarının, belediye katı atıkları ile birlikte havasız olarak arıtılacağı bir pilot tesis kurulmuştur. Bu amaçla kurulan pilot tesis 3 ayrı atık tipi için yaklaşık 2 yıl süre ile işletilerek veri toplanmıştır. İlk işletme döneminde 145 gün süresince pilot tesisin iki kademeli havasız prosesine mutfak atıkları beslenmiş, ikinci dönemde ise 152 günlük sürede pilot biyometan tesisine sadece hal atıkları beslenerek sistem performansı izlenmiştir. Son dönemde ise hal atığı, problemli bir katı atık tipi olan evsel arıtma tesisi çamurları ile birlikte karıştırılarak havasız arıtma sistemine 51 gün boyunca beslenmiştir. Bu verilerden yararlanarak fizibilite çalışmalarına esas tasarım kriterleri ortaya konmuş ve ayrıca literatürde konuya uygun mevcut matematik modeller uygulanarak sistemin optimum işletme şartları belirlenmiştir.Pilot tesis bazında kurulan sistem ile evsel atıksu ve evsel organik katı atık arıtımının tam entegrasyonu sağlanarak, yenilenebilir enerji kaynağı olan EOKA’dan önemli miktarda biyometan elde edilmiş ve fosil yakıtların kullanımının azaltılmasında katkı sağlayacak deneysel bulgulara ulaşılmıştır.Katı atık içindeki organik kısmın bu şekilde kullanılması aynı zamanda düzenli depolama alanlarına gönderilen katı atık miktarlarında da önemli derecede azalma sağlayacaktır. Entegre arıtma sonrası elde edilecek atık çamur ile birlikte kompost (gübre) elde edilebilecektir. Projede elde edilen bulgular ışığında 100.000 ile 1.000.000 eşdeğer nüfuslu 5 farklı nüfusta şehir için gerekli entegre biyometan tesisi ön fizibilite çalışması yürütülmüştür. Böylece bilhassa atıktan üretilen enerjiye yenilenebilir enerji teşviği uygulandığı takdirde bu projede önerilen entegre biyometan tesisinin oldukça fizibil ve sürdürülebilir bir arıtma seçeneği olabileceği gösterilmiştir.

Konu

Düşük Masraflı Arıtma Teknolojileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.