PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede, İhtiyaç Haritası liderliğinde ve Confcooperative Emilia Romagna ve STGM ortaklığında 1 Nisan 2021 tarihinde başlamış olan ve 15 ay sürede uygulamaya geçirilen “Excellence Platform for Social Cooperatives” projesi kapsamında Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ne Yönelik Eğitim İçeriği ve Yerelde Uygulanacak Eğitim Modülünün eğitim tasarım ilkeleri kapsamında tasarlanması, öğrenim ölçme araçlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje, özel eğitim içeriği ve eğitim oturumlarının tasarımı ile uzun vadede Türkiye'deki sosyal kooperatiflerin yönetim kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de Sosyal Kooperatifçiliğin tanıtımı, kapasite geliştirme ve bu konuda birey ve grupların farkındalık, bilgi, becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, İhtiyaç Haritası ve CER, STGM ortaklığında oluşturulan çerçevede, farklı eğitim modülleriyle kapsamlı bir eğitim programı geliştirilmesi beklenmektedir. Bu tür bir yerel eğitim içeriği Türkiye’de mevcut değildir. Ülkemizde daha önce geliştirilen kooperatifçilik ile ilgili içeriklerin yeni nesil kooperatifçiliği içermediği, ya da bu eğitimlerin uzaktan eğitim ve öğrenim sistemlerine aktarılmamış olduğu görülmektedir. Bu nedenle, proje ile oluşturulan, çok disiplinli ve farklı perspektifleri yansıtan, teorik bilgi ve uygulama alanını bir arada sunan bir Yeni nesil - Sosyal Kooperafçilik eğitim içeriğinin tasarlanarak hazırlanması, yenilikçi bir çalışma olmuştur. Ayrıca bu içeriğin aynı zamanda da dijital ortamda Eğitim Yönetim Sistemlerine aktarılacak olması, Uzaktan Kooperatifçilik Eğitimi konsepti açısından ülkemiz ve benzer bağlamlardaki kooperatifçilikle ilgili kamu kuruluşları, STK’lar ve eğitim kurumları için örnek teşkil edecektir. Projenin, bu iki konudaki yenilikçiliği, içerik hazırlama öncesinde araştırmacılar tarafından detaylı bir literatür araştırması ve analizi yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca eğitim modüllerinin tasarımında yine eğitim etkinliği sağlanması için tasarım süreci yürütülecektir.

Konu

Bu projede, Inogar Kooperatifi tarafından yürütülecek ve Google.org tarafından fonlanacak olan DİJİTAL KÜLTÜR PANDEMİ İYİLEŞTİRME PROGRAMI için, bilimsel kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanılarak İHTİYAÇ ANALİZİ ve Yararlanıcı Profili oluşturma çalışması yapılmıştır. Buna yönelik olarak, proje kapsamında Inogar tarafından tiyatro kooperatifleri ve sendikaları üyelerine yönelik olarak yürütülecek dijitalleşme eğitimlerinin yararlanıcı profilinin çıkarılması, eğitim içeriklerinin belirlenmesi kapsamında kalitatif ve kantitatif veri ölçüm araçları oluşturulmuş, bu araçlarla veri toplanmış ve kalitatif içerik analizi ve istatistiksel analizlerle Ward yöntemi kullanılarak yararlanıcı kümelemesi çalışmaları yapılmıştır. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyal Etki Çalışma Grubu üyesi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Sosyal Projeler için İhtiyaç ve Yararlanıcı Profili Analizi modeli uygulanmış, bu kapsamda, anket ile nicel saha araştırması, Odak Grup ve Tasarım Düşüncesi Atölyesi çalışmaları ile elde edilen veri ve bilgiler nitel ve nicel analiz teknikleri ile incelenerek yorumlanmıştır. Bu model, farklı üç yöntemin bir arada sosyal ihtiyaç analizinde kullanılabilecek özgür bir model olup, sanatın dijitalleşmesi alanında ülkemizdeki ilk tasarım atölyesi uygulamalarından birini içermiştir.

Konu

Bu projede, AB Sivil Toplum Destek Programı II. dönem Hibe Programı (CSSP II) kapsamında fonlanan, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi'nin ana yüklenici, Habitat Derneği'nin proje ortağı ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün iştirakçi olarak yer aldığı “Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı” Projesinin “Sosyal Etki Analizi” yapılacaktır. Buna yönelik olarak, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi tarafından verilecek eğitimlerin öncesinde ve sonrasında ön-test ve son-test uygulanacaktır. Ayrıca eğitimler sonrasında çevrimiçi odak grup çalışması uygulanacaktır. Çevrimiçi eğitimlerin tamamlanmasından sonra, online araçlar aracılığıyla katılımcılardan geri bildirim almaya yönelik çeşitli anket ve formlar hazırlanacak ve uygulanacaktır. Proje kapsamında yürütülen eğitimlerin katılımcılarla yapılacak görüşmeler ve doldurulmuş görüşme formlarının içerikleri ve ön-test son-test anket verileri analiz sonuçları kullanılarak “Etki Analizi” yapılacak ve Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyal Etki Çalışma Grubu üyesi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan model uygulanmış, Odak Görüşme çalışması çıktıları, eğitimler sırasında doldurulmuş olan ön-test ve son-test formlarındaki veriler kullanılmıştır.

Konu

Interrelations between creativity innovativeness and entrepreneurial skills of individuals have long been discussed in the literature The idea generation that requires creativity is the first stage of social innovation The young population s creative potentials in participating social innovation practices deserve a special attention This study aims to explore the factors that determine the creative intentions of university students that are important in generating social innovation projects A structured survey based on the literature was conducted among 600 management and engineering students from 3 universities The survey included questions on the demographic characteristics environmental factors motivators university institutional context perceptions and creative thinking attitudes By conducting reliability and factor analysis accuracy and validity of data is tested and the impact factors were identified

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

AEEE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ülkemizdeki üretici firmalar belediyeler ve dernek yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki operasyonel ve yönetsel süreçlerdeki mevcut ve olası belirsizlikleri bir durum analizi yaparak detaylı olarak tanımlayacak ulusal süreçlerdeki belirsizlikleri ve sıkıntıları ortaya çıkaracak özellikle operasyonel süreçlerdeki darboğazlara bütünleşik bir sistem tasarımıyla çözüm getirecek olan bu çalışma tespit edilebildiği kadarıyla e atık yönetimi ve tersine lojistik ağ tasarımı yazını açısından ulusal bir süreç tasarlama kapsamında ele alınan ilk çalışma olarak değerlendirilebilir Özellikle ülkemizde yürürlüğe giren AEEE Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tasarlanacak ağ içerisinde yer alacak olan kurumların rol ve sorumluluk yapılarının ulusal süreç içerisindeki yerleri belirlenerek çevreye zararlı e atıkların azaltılması kamu sağlığına ve bilincine katkı sağlaması ve etkin kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi çalışmanın bir diğer özgün yanını oluşturmaktadır Son olarak proje sonunda elde edilecek bilimsel birikim ulusal ve uluslararası konferanslar ve makaleler aracılığı ile paylaşılacak ve bu sayede konuyla ilgili yeni projelerin gerçekleştirilmesine öncülük edilmeye çalışılacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Açık inovasyon yoğun rekabet ortamı dolayısıyla yenilikçiliğinisürekli geliştirmek mecburiyetinde olan firmalar için önemli birfırsat penceresidir Özellikle teknoloji firmalarına yenilik yapmaolanağı sağlayan teknoloji geliştirici ile teknoloji yayıcı arasındaaracılık yapan üniversite ve araştırma laboratuvarlarındanpiyasaya teknik bilgi ve buluş transferi ile değer yaratma hedefigütmekte olan teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların bilgi veteknolojik yetenek havuzlarını geliştirmelerinde açık inovasyonunrolü kritik önemdedir Ancak mevcutta Teknoparklardaki firmalarınaçık inovasyon eğilimleri ve uygulamaları ile ilgili yeterli akademikçalışma bulunmamaktadır Bu çerçevede bu tez çalışmasınıntemel amacı Türkiye deki belli başlı teknoparklarda kurulufirmaların mevcut açık inovasyon uygulamalarını ortaya koymak bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemek açık inovasyondandaha çok yararlanabilmeleri için gerekli iyileştirme stratejileriniortaya koymaktır