PROJELER

Konu

Interrelations between creativity innovativeness and entrepreneurial skills of individuals have long been discussed in the literature The idea generation that requires creativity is the first stage of social innovation The young population s creative potentials in participating social innovation practices deserve a special attention This study aims to explore the factors that determine the creative intentions of university students that are important in generating social innovation projects A structured survey based on the literature was conducted among 600 management and engineering students from 3 universities The survey included questions on the demographic characteristics environmental factors motivators university institutional context perceptions and creative thinking attitudes By conducting reliability and factor analysis accuracy and validity of data is tested and the impact factors were identified

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

AEEE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ülkemizdeki üretici firmalar belediyeler ve dernek yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki operasyonel ve yönetsel süreçlerdeki mevcut ve olası belirsizlikleri bir durum analizi yaparak detaylı olarak tanımlayacak ulusal süreçlerdeki belirsizlikleri ve sıkıntıları ortaya çıkaracak özellikle operasyonel süreçlerdeki darboğazlara bütünleşik bir sistem tasarımıyla çözüm getirecek olan bu çalışma tespit edilebildiği kadarıyla e atık yönetimi ve tersine lojistik ağ tasarımı yazını açısından ulusal bir süreç tasarlama kapsamında ele alınan ilk çalışma olarak değerlendirilebilir Özellikle ülkemizde yürürlüğe giren AEEE Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tasarlanacak ağ içerisinde yer alacak olan kurumların rol ve sorumluluk yapılarının ulusal süreç içerisindeki yerleri belirlenerek çevreye zararlı e atıkların azaltılması kamu sağlığına ve bilincine katkı sağlaması ve etkin kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi çalışmanın bir diğer özgün yanını oluşturmaktadır Son olarak proje sonunda elde edilecek bilimsel birikim ulusal ve uluslararası konferanslar ve makaleler aracılığı ile paylaşılacak ve bu sayede konuyla ilgili yeni projelerin gerçekleştirilmesine öncülük edilmeye çalışılacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Açık inovasyon yoğun rekabet ortamı dolayısıyla yenilikçiliğinisürekli geliştirmek mecburiyetinde olan firmalar için önemli birfırsat penceresidir Özellikle teknoloji firmalarına yenilik yapmaolanağı sağlayan teknoloji geliştirici ile teknoloji yayıcı arasındaaracılık yapan üniversite ve araştırma laboratuvarlarındanpiyasaya teknik bilgi ve buluş transferi ile değer yaratma hedefigütmekte olan teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların bilgi veteknolojik yetenek havuzlarını geliştirmelerinde açık inovasyonunrolü kritik önemdedir Ancak mevcutta Teknoparklardaki firmalarınaçık inovasyon eğilimleri ve uygulamaları ile ilgili yeterli akademikçalışma bulunmamaktadır Bu çerçevede bu tez çalışmasınıntemel amacı Türkiye deki belli başlı teknoparklarda kurulufirmaların mevcut açık inovasyon uygulamalarını ortaya koymak bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemek açık inovasyondandaha çok yararlanabilmeleri için gerekli iyileştirme stratejileriniortaya koymaktır