PROJELER

Konu

Söz konusu proje 'Gizli' gizlilik dereceli olup, projeye ilişkin detaylar paylaşılamamaktadır.

Konu

Sac malzemelerin şekil verilebilirlik sınırlarının belirlenmesinde şekillendirme sınır diyagramları kullanılmaktadır Şekillendirme sınır diyagramları genellikle Marciniak Deneyi ve Nakazima Deneyi olarak adlandırılan derin çekme şartlarında çalışan deney sistemlerinde elde edilmektedir Bu deneylerin malzeme üreticileri ve araştırmacılar tarafından aynı şekilde uygulanabilmesi amacıyla ASTM E2218 02 ve ISO 12004 standartları oluşturulmuştur Projeyi gerçekleştirebilmek için öncelikle deney sisteminin kurulması gerekmektedir Derin çekme deneyinin Nakazima deneyi yapılabilmesi için İTÜ Makine Fakültesinde mevcut 150 ton kapasiteli hidrolik pres kullanılacaktır Elde edilen şekillendirme sınır diyagramları ısıl işlem koşulları ile şekil verilebilirlik arasındaki ilişkiyi kuramsal mekanizmaları ile birlikte açığa çıkarmak ve en uygun ısıl işlem şekillendirilebilirlik senaryosunu belirlemek amacıyla analiz edilecektir

Konu

The new field of science dealing with implementation of electronics to textiles in combination with informatics is known as e-textiles. This project proposal leads to knowledge transfer among partners in order to develop innovative e-textile products for interactive protective clothing and footwear using welding technologies by bringing experts from different countries, sectors and disciplines together to focus their effort in innovative e-textile product designs.

Konu

Bu çalışmada öncelikle alüminyum alaşımları üzerine yüksek hızda akımsız Ni Bve Ni W B kaplama yapabilmek için ticari bir akımsız nikel kaplama banyosukullanılmadan her bir banyo literatürdeki başarılı banyolardaki çözeltiyi oluşturanbileşenlerin oranları göz önüne alınarak hazırlanmıştır Hazırlanan bu banyolar ileelde edilen kaplamaların kalınlıkları incelenmiştir ve 20 m kalınlıktaki birkaplamayı en hızlı ve en ekonomik şekilde elde etmek için en uygun banyo tercihedilmiştir Bu banyoya belirli özelliklerin elde edilmesini sağlamak amacıylasodyum tungstat eklenerek kaplama özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir Akımsız Ni B banyosuna sodyum tungstat ilavesi ile alüminyum numune üzerindeakımsız Ni W B kaplamanın gerçekleştiği görülmüştür Kaplamanın en yüksekhızda gerçekleşmesi için çözeltiye ilave edilmesi gereken sodyum tungstat miktarıbelirlenmiştir Çalışmanın amacına uygun olarak kaplama sonrası kaplanmış numunelereuygulanacak ısıl işlem ile çökelme sertleşmesiyle sertleştirilen 7075 Al alaşımınınısıl işlem şartları Sıcaklık süre ortak olarak belirlenmiştir Kaplanmış numunelereuygulanan ısıl işlem ile kaplamanın sertlik değerinde bir artış olduğu tespitedilmiştir Alüminyum numune üzerine gerçekleştirilen akımsız Ni B ve akımsızNi W B kaplamaların karakterizasyonunun yapılabilmesi amacıyla XRD fazanalizleri gerçekleştirilmiştir Buna göre ısıl işlem sonrası elde edilen fazlarliteratürdeki Ni B ve Ni W B kaplamalar neticesinde elde edilen fazlarla uyumgöstermektedir Kaplama sonrası yüzeyler taramalı elektro mikroskopunda incelenmiş ve oluşanmikroyapılar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır Akımsız Ni B ve Ni W Bkaplamalar üzerinden gerçekleştirilen EDS analizi ile kaplama üzerindeki kimyasalbileşim belirlenmiştir