PROJELER

Konu

Çanta Sahili 1/1000 Ölçekli Düzenleme Ön Projesi

Konu

Japonya’da ilk hızlı tren hattının açıldığı 1964 yılından bugüne dünyada bu hizmeti kullanan 14 ülke bulunmaktadır. Hızlı trenin kullanıldığı ülkelere bakıldığında ekonomik olarak çoğunlukla gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olduğu görülmektedir. Bunun başlıca sebebi hizmetin sağladığı zaman tasarrufu ve maliyetlerde yaşanan düşüklüğe bağlı verimliliktir. Çalışmanın amacı Türkiye’de uygulamaya geçmiş Konya-Ankara hattının verimliliğini ulaşım yönünden ölçerek benzer ülkelerle karşılaştırmasını yapmak ve gelecek dönemde yapılması düşünülen hatlara girdi oluşturmaktır. Çalışma kapsamında Türkiye’de ilk uygulama hatlarından olan Konya-Ankara arası hızlı tren hattının bölgeye olan sosyo-ekonomik ve mekânsal etkileri ulaşım yönünden incelenecek ve bu çerçevede bir model kurgulanacaktır. Oluşturulacak modelle geleceğe yönelik simülasyonlar yapılacaktır.

Konu

Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Köyiçi Alanında Yol-Meydan Kentsel ve Cephe Rehabilitasyon Ön Projesinin Geliştirilmesi

Konu

Hatay İli Genelinde mevcut durum irdelenerek ve geleceğe yönelik kestirimler yapılarak, Kentin Ulaşım Ana Planının Hazırlanması

Konu

İstanbul’un nüfusu 1950’den günümüze kadar artarak devam eden bir seyir göstermiştir. Bu çerçevede yeni yapılaşan alanların şehirle bütünleşmesi ve ulaşımının sağlanması amacıyla pek çok alternatif yol denenmiştir. Bu çalışmanın konusu, günümüzde İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına kurulması düşünülen iki yeni şehrin ulaşım talepleri ve dağılımlarının Yerçekimi tabanlı ulaşım talep-dağılım modelleri ve Regresyon Analizi ve Cross-Classification yöntemleri kullanılarak Kayaşehir örneği üzerinden bir pilot çalışma yaparak tespit etmek ve O/D matrislerini hazırlamaktır.

Konu

Sağlıklı yaşam, bireysel yaşam kalitesinin olmazsa olmaz şartıdır. Toplumun ve bireylerin sağlık koşullarını iyileştirmek noktasında, sağlık tesislerinin yer seçimi önem kazanmaktadır. Türkiye’de ve İstanbul’da son yıllarda sayıları hızla artan sağlık tesislerinin, hem toplumun tüm bireylerinin kolay erişimini mümkün kılacak, hem de en verimli işleyişi sağlayacak şekilde mekânda yer seçmesi gerekmektedir. Yer seçiminde, kamuya ait sağlık tesisleri ‘hakkaniyet’ ilkesine, özel sağlık tesisleri ise ‘etkinlik/verimlilik’ ilkesine öncelik vermektedir. Tüm sağlık tesislerinin optimum yer seçiminin sayısal tekniklerle modellenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de ve özelde İstanbul’daki sağlık tesislerinin mevcut mekansal dağılımı araştırılacak, yer seçim kriterleri ortaya konulacak, nüfusun gelecekteki dağılımı da dikkate alınarak, yeni yapılacak tesisler için yer seçimi önerileri geliştirilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Beşiktaş Meydanı 1/1000 Ölçekli Düzenleme Ön Projesi

Konu

Avcılar Piknik Alanı Çevre Düzenleme Ve Uygulama Projesi Kontrolörlüğü

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içindeki yaklaşık 220 ha alan üzerine Hayvanat Bahçesi Mimari, Kentsel Tasarım ve Mühendislik projelerinin yapılması.

Konu

Barınma gereksinimini karşılamak amacıyla uygulanan konut politikaları, bir taraftan kaynak yetersizliği, diğer taraftan var olan yapı ve yerleşme alanlarının optimum kullanımının sağlanamaması sonunda başarılı olarak sürdürülememektedir. Gelişmekte olan ülke metropoliten merkezlerinde hızla artan nüfus nedeniyle gerekli yerleşme alanı ve konut üretimi, maliyetlerin yüksek olmasına bağlı olarak sınırlı kalmaktadır. Yasal olmayan yapılaşma, yasal toplu konut yerleşme alanları yoluyla istanbul metropolü de her yıl artan nüfusun ve oluşan rant gruplarının istekleri doğrultusunda kontrolsüz bir hızla büyümektedir. Yeni yerleşme alanlarının tahsis ve altyapı maliyetlerinin getirdiği sorunlar yanısıra, merkez alanda var olan ve kullanılmayan yapı potansiyelinin neden olduğu sorunlar da istanbul metropoliten merkezinde çözüm bekleyen sorun demetleri arasındadır. Bu çalışmada, istanbul metropoliten eski merkez alanı ile ikinci ve üçüncü merkez ilçelerin niteliklerinin karşılaştırılabilmesi için veri toplamak ve var olan potansiyelin optimum kullanımı yolunda değerlendirmeler yapmak amaçlanmıştır.