PROJELER

Konu

Deprem, Paleosism

Konu

Doğu Anadolu Fayı, Paleosismoloji, Deprem, Sismik-Türbidit

Konu

Doğu Anadolu Fayı, aktif tektonik, krip, deprem döngüsü, deprem

Konu

Projenin konusu, Muğla, Yatağan, Milas ve Gökova Faylarının haritalanması, segmentasyonu, kinematik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması, bu faylar üzerinde meydana gelmiş olan eski depremlerin hendekler açılarak araştırılmasıdır.

Konu

Doğu Marmara Bölgesi?nin morfotektonik gelişiminin anlaşılmasında Aşağı Sakarya Nehri Havzası ve Karadeniz?e akaçladığı genç bir tektonik havza olan Adapazarı Ovası anahtar öneme sahip veriler içermektedir. Sakarya Nehri?nin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) kontrolünde gelişen Adapazarı Ovası (Havzası)?na ulaştığı Geyve Boğazı?nın çok iyi gelişmiş bir depolanmalı ve aşınmalı taraça sistematiği bulunmaktadır. Akarsu taraçalarının oluşması, inceleme alanının konumu ve Sakarya Nehri özelinde uzun süreli iklim değişiklikleri, bölgesel tektonik yükselme ve/veya Adapazarı Ovası?ndaki sürekli tektonik çökme ile Karadeniz?in Pleyistosen buzul çağlarına cevabı olan önemli seviye değişikliklerine bağlıdır. Önerilen çalışmanın amacı belirtilen bu süreçlerin ve/veya değişkenlerin her birinin ne ölçüde etkili olduklarını sayısal verilerle ortaya koymaktır. Depolanmalı taraçaların hassas jeodezik yöntemlerle konumlandırılması, yaşlandırılması, sözü edilen bu bileşenlerin tek başına ya da bütünleşik etkilerinin flüvyal sistem ile etkileşiminin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yaşlandırma yöntemi olarak (yaş aralığı ve minerallerin kristal özelliklerinin uygunluğu gözetilerek) optik ve/veya infrared uyarımlı ışınım (OSL/IRSL) ile radyokarbon (C14) tarihlendirme yöntemleri kullanılacaktır. Proje süresince elde edilen veriler, proje kapsamında tanımlanan problemlerin çözümüne ışık tutacağı ve özellikle kaide seviyesi Karadeniz olan ve KAFZ Kuzey Anadolu?nun Geç Pleyistosen gelişimi üzerine yeni bilgi, tartışma ve sonuçları beraberinde getireceği öngörülmektedir. Bu çalışmada1. Pamukova-Geyve Boğazı-Adapazarı Ovası içerisinde yer alan depolanmalı/aşınmalı akarsu taraçalarının hassas bir şekilde haritalanması, sedimanter fasiyes özelliklerinin ve morfolojik sınıfının tanımlanması ile Adapazarı Ovası çökel dolgusu ile karşılaştırılması2. Depolanmalı taraça seviyelerini yüksek çözünürlüklü topoğrafik ölçüm aletleri ile göreceli yüksekliklerinin belirlenerek mekânsal ilişkilerinin kurulması.3. Hassas olarak mekânsal ilişkileri kurulan taraçaların ışınım ve radyokarbon yöntemleri kullanılarak tarihlendirilmeleri.4. Orta-geç Pleyistosen?den günümüze gelişmiş olan taraça seviyelerinin küresel, yerel iklim kayıtları ile deneştirilmesi ve mutlak kaide seviyesi olan Karadeniz seviyesi ile bölge tektoniği arasındaki ilişkisinin ortaya konulması 5. Orta-geç Pleyistosen?den günümüze düşey tektonik deformasyon hızının eski iklim salınımları göz önünde bulundurularak nicel olarak ortaya konması.aşamaları gerçekleştirilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Aktif Tektonik, Paleosismoloji, Deprem Jeolojisi, Ovacık Fayı, Anadolu’xxnun İç Deformasyonu

Konu

Paleosismoloji

Konu

Kuzey Anadolu Fayı, Morfotektonik, Kayma Hızı

Konu

Aktif Tektonik, Morfotektonik, Üçlü Eklem, Anadolu, Kuzey Anadolu Fayı

Konu

Aktif Tektonik