PROJECTS

Topic

Projenin konusu, zengin bir tarihe sahip olan Bursa ilimizde yer alan tarihi yığma minarelerin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması, minare tipolojilerinin belirlenmesi ve bu yapıların deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde tespiti için uygun yapısal değerlendirmelerin deneysel ve analitik çalışmalar ışığında yapılması, uygulanabilir iyileştirme yöntemlerinin önerilmesi ve farklı minare tipolojileri için hasargörebilirlik eğrilerinin elde edilmesidir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Bu çalışmanın kapsamı konut ya da sanayi tipi prekast yapılar için moment aktaran cıvatalı, kuru birleşimlerin analitik ve deneysel olarak incelenmesidir. Bu kapsamda, sonlu eleman analizleri ve basit mukavemet ve betonarme hesabıyla prekast ve monolitik deney numunelerinin ön tasarımının yapılması, deney numunelerinin üretilmesi ve deney numuneleri üzerinde tersinir tekrarlı yarı-statik yükleme deneylerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Topic

Kimyasal Ankrajların Parametrik İncelenmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Rapid Earthquake Risk Assessment and Post Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

T.C. Tekirdağ Belediyesi Kent ve Mücavir Alanının Revize İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu’nun Değerlendirilmesi

Topic

Türkiye Gaz Beton Üreticileri İTÜ ve ODTÜ den bir araştırma projesi kapsamında üyeleri tarafından üretilen donatılı gaz beton panellerin bina inşaatında kullanılmasına yönelik tasarım ve uygulama esaslarının oluşturulmasını talep etmiştir Bu konuda laboratuvar ve sahada gerçekleştirilen malzeme yapı elemanı yapı testleri ile analitik çalışmalar sonucunda proje hedefine ulaşmış bu tür yapı elemanlarının bina inşaatında kullanılmasına yönelik esaslar ortaya konulmuştur İki üniversite tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen hesap ve uygulama esasları 2017 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği taslağında yerini almıştır

Topic

Yapı ve Deprem Mühendisliği