PROJECTS

Topic

Bu proje kapsamında, ele alınan bir denim prosesinde üretimi temsil eden ağırlıklı 16 prosesten kaynaklanan atıksuların gerek organik madde gerekse renk parametresi açısından hedeflenen deşarj standartları çerçevesinde arıtılmasının yanı sıra geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına olanak sağlayan bir düzende sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde yönetimine yönelik bilimsel ve teknolojik esaslar ortaya konmuştur.

Topic

Alüminyum tesisinden kaynaklanan proses atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak tesisin proses ve kirlenme profilleri oluşturuşarak, geri kazanıma uygun akımlar tespit edilmiş, bu akımlardan kostik geri kazanımı için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir.

Topic

Kömür yıkama tesisi su kullanımı, atıksu oluşumu ve çevresel etkilerinin incelenmesi

Topic

Atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının ve performansının tasarım projesi esas alınmak kaydı ile irdelenmesi.

Topic

Lüleburgaz Belediyesi mevcut evsel atıksu arıtma tesisindeki çamur kabarması problemine çözüm getirmek üzere alınan numuneler laboratuvarda incelenmiş ve tesis içi alınması gereken önlemler tanımlanmıştır

Topic

Bağbaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin İşletmeye Yönelik Çevresel Etkilerinin İncelenmesi projesi kapsamında yatırımın potansiyel etkilerinin belirlenmesi amacıyla inceleme ve değerlendirme çalışması

Topic

Büyükbahçe Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin işletilmesi sırasında oluşacak muhtemel çevresel etkilerin belirlenmesine yönelik inceleme ve değerlendirme çalışması

Topic

Lüleburgaz Belediyesi ne ait mevcut atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının arıtma çamurlarının oluşumuna olan etkisimodelleme yaklaşımı ile incelenmiş ve çamur miktarının azaltımına yönelik çözüm önerileri ortaya konmuştur

Topic

Rüzgar Enerji Santrali yatırımının muhtemel çevresel etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinin geçerli modeller çerçevesinde yapılmasıdır.

Topic

Rüzgar Enerji Santrali yatırımının muhtemel çevresel etkilerinin geçerli modeller çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi

Topic

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nde yer alan tesisin sahip olduğu depolama tanklarının çevresel etkilerinin belirlenmesi

Topic

HES in çevresel etkilerinin araştırılması

Topic

3S Kale Enerji Üretim A Ş nin sahibi bulunduğu alanda jeotermak test kuyularından çekilecek suyun çevresel etkilerinin incelenmesi

Topic

Üretim artıklarının zemin dolgusunda kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması mevzuat açısından değerlendirme

Topic

SimaPro modelleme yazılımı ile bölgede bulunan tesislerin de dikkate alındığı bir yaklaşımla gerek DOWAKSA nin mevcut hali ile gerekse kapasite artışı ile bölgede çeşitli çevre bileşenlerine yapılabilecek potansiyel çevresel etkiler belirlenmiştir

Topic

Çevre ile ilgili tüm bileşenlerin envanterinin çıkartılması her bir proseste proses profili kirlenme profili oluşturularak su kullanımı atıksu oluşumu atık oluşumu enerji kullanımı ile ilgili verilerin oluşturulması

Topic

Düşük çamur yaşında işletilen MBR larda immobilize hücre uygulaması ile nitrifikasyon veriminin belirlenmesi

Topic

Düşük Çamur Yaşı ve Düşük Hidrolik Bekletme Süreli Çalışan Membran Biyoreaktörler

Topic

Karadeniz Havzası nda Kapasite Geliştirme

Topic

Su Şebekelerinin Rehabilitasyonu

Topic

AB Aday Ülkelerinin Entegrasyonu

Topic

Boya Endüstrisinde Biyoprosesler

Topic

Farklı Merkezli Deselinasyon Sistemleri