PROJECTS

Topic

İçme suyu arıtma tesislerinde biyolojik parametrelerin giderimi

Topic

Projenin amacı mikroalglerin N P gideriminde ve biyodizel üretiminde kullanılma potansiyellerinin belirlenmesidir Laboratuvar ölçekli çalışmalar ile kinetik sabitlerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir

Topic

Müşteri kuruluş doğal kaynak tüketimini minimize ederek çevreyle dost olan üretim teknolojilerini uygulama kararı almıştır Bununla birlikte fabrikanın bulunduğu bölgedeki kuyulardan elde edilen proses suyu kalitesinin bozulması ve DSİ nin su temini için açılan kuyulara sayaç takıpfaturalandırılması sonucu maliyet artışı fabrika içi su geri kazanımı alternatiflerinin değerlendirilmesi ve hayata ivedilikle geçirilmesini gereklikılmıştır Bu projede amaç Arçelik Pişirici Cihazlar Tesisi için su geri kazanımının optimizasyonu en uygun

Topic

Çamur Yönetimi

Topic

Bazı kimyasalların endokrin sistemini bozduğu 1970 lerden beri bilinmektedir Ancak endokrinsistemini bozan maddeler endocrine disrupter terimi 1993 yılında Colborn ve diğ tarafından hormon mekanizması aracılığıyla potansiyel ters etki yapabilecek kirleticiler olaraktanımlandığında önem kazanmıştır Colborn ve diğ 1993 ABD Çevre Koruma Örgütü 1996yılında kimyasalların normal endokrin sistem fonksiyonlarını bozucu etkilerini ölçmek vebelirlemekte kullanılabilecek test metotları geliştirmek üzere Endokrin Sistemi Bozanmaddelerin İzlenmesi ve Test Edilmesi Danışma Komitesi Endocrine Disruptor Screening andTesting Advisory Committee EDSTAC adlı bir kurul oluşturmuştur Cline 2002 Bu kurulunyaptığı tanıma göre endokrin sistem fonksiyonlarını ya da yapısını bozan ve organizma popülasyon ya da alt popülasyon seviyelerinde ters etkilere neden olan dış kaynaklı kimyasalmadde ya da karışımlara endokrin sistemi bozucu maddeler denilmektedir EDSTAC 1998 Son yıllarda gelişen analitik teknikler sayesinde endokrin sistemini bozan maddelerinatıksularda ve çevresel sularda varlığı konusunda çalışmalar büyük önem kazanmıştır Endokrinsistemini bozan maddeler arasında bisfenol A gibi sentetik organik maddeler olabileceği gibidoğal ya da sentetik hormonlar da olabilir Doğum kontrolünde ve menopoz hormon tedavisindekullanılan sentetik östrojenlerden 17 ethinilestradiol EE2 östrojenik aktiviteye sahipmaddeler arasında en etkili olanıdır ve arıtılmamış atıksularda diğer türlere göre daha düşükkonsantrasyonlarda bulunsa da hem kuvveti hem de atıksu arıtma tesisinde çok fazla birdeğişime uğramaması sebebiyle önem taşımaktadır Bu projede öncelikle atıksularda sentetik östrojenin ölçümü gerçekleştirilecek daha sonra da buhormonun biyolojik süreçler sırasındaki davranışının belirlenmesi için konvansiyonel aerobikarıtma metodları ile arıtılabilirliği araştırılacaktır

Topic

Reaktif ve Dispers Tipi Ticari Boyaların Katalitik Ozonlama ve Fotokatalitik Prosesler ile Kimyasal Ön Arıtımı Proseslerin Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi

Topic

Preliminary Design For Biological Nutrient Removal Wilderness Wastewater Treatment Plant

Topic

Kağıt Sanayii Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması Projesi

Topic

Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Biyokütle Aktivitesine ve Tür Çeşitliliğine Etkisi

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

The Fate and Effects of Diquat Dibromide in Wastewater Treatment Plants After Utilization for Killing Roots in Sewers

Topic

Evsel Atıksularda Azot Gideren Tek Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı İçin Standart Oluşturulması

Topic

Ağır Metallerin Oluşturduğu Stres Koşullarının Aktif Çamur Metabolizmasına Etkilerinin İncelenmesi

Topic

Zenobiyotikler Ayrışabilirlikleri Toksik Etkileri ve En Uygun Arıtma Alternatifleri

Topic

Tarıma Dayalı Endüstrilerin Atıksu Karakterizasyonu ve Biyolojik Arıtılabilirliği

Topic

Birincil Çamur Fermantasyonu Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Tokat Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Fizibilite Çalışması

Topic

Ağır Metallerin Aktif Çamur Sistemlerine Etkilerinin Respirometrik Olarak İncelenmesi

Topic

Ön Çöktürme Çamur Fermentasyon Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi ve Atıksu Yönetimi

Topic

Tekstil Endüstrisi Atıksuları için Uygun Arıtma Teknolojileri

Topic

İçme Suyu Olarak Sapanca Gölünün Korunması

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

İleri Oksidasyon Proseslerinin İlaç Endüstrisi Atıksularında Organik Madde Giderim Hızına ve Zehirliliğe Etkilerinin Araştırılması

Topic

Birincil Çamur Fermentasyon Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi Havzasında Atıksu Karakterizasyonunun Tespiti

Topic

İSKİ Tuzla ve Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi

Topic

Değişik Atıksularda Hidroliz Mekanizmasının ve Dönüşüm Oranının Belirlenmesi

Topic

Evsel Atıksuların Anaerobik Arıtılabilirliği

Topic

Turistik Bölgeler için Uygun Arıtma Sistemleri

Topic

Büyük İstanbul İçmesuyu II Merhale Projesi Melen Sistemi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi

Topic

Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji Biyometan Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması

Topic

Evaluation of the Performance of the Tyson Foods Inc Wastewater Treatment Plant

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

Evsel ve Endüstriyel Atıksularda Hidroliz Mekanizmasının ve Dönüşüm Oranının Belirlenmesi

Topic

Uygun Arıtma Sistemlerinin Planlanması

Topic

İğneada Mendirek Rıhtım Projesinin İğneada Sulak Alanı ile Olan Etkileşiminin Araştırılması