PROJELER

Konu

Havza Yönetiminde yenilikçi yaklaşım

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekırdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, tasınması ve bertarafını iceren atık yönetimi sisteminin farklı alternatifler ile değerlendirilmesi, fizibilitesinin yapılması ve en uygun alternatifin secimi konusunda beledıyeye bilimsel ve teknik destek verilmesi

Konu

30 kW kapasiteli Yenilikçi paket biyogaz tesisi modülünün kurulması

Konu

Bu projede, Kanal Tipi Membran Fotobiyoreaktör sistemi ile anaerobik çürütücü çıkış suyunda (AÇÇS) yakın çevreden elde edilen yerel türlerden oluşan mikroalg biyokütle üretimi sağlanmış, farklı membran yapısının ve sistem konfigürasyonlarının biyokütle büyümesi ve nütrient giderimi üzerine olan etkilerinin araştırılması yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mikroalg kültürleri temin edilerek, laboratuar ortamında yürütülen kesikli çalışmalarla mikroalglerin, yetiştirilmesine ve sızıntı suyunda azot-fosfor giderimine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mikroalglerin enerji potansiyelleri araştırılmıştır. Biyoelektrik üretim verimleri incelenmiştir. Yağ ekstraksiyonundan çıkan biyokütlenin biyometan potansiyeli belirlenmiştir. Mikroalglerin yağ içerikleri belirlenmiştir. Laboratuar ölçekli (çapraz akışlı, dead-end ve batık) membran sistemlerin kurulumları yapılarak bu sistemlerde mikroalg hasat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Mikroalgal kültürün tür tanımlanması ışık mikroskobu ile gerçekleştirilerek boyutları tespit edilmiştir. Çalışma sonunda enerji sarfiyatları, ekonomik analiz ve değerlendirme yaşam döngüsü analizi ile incelenmiştir.

Konu

Membran yüzeyindeki biyolojik kirlenmeyi kontrol ederek, MBR’xxde quorum quenching tekniği ile enerji verimliliğinde yenilikçi bir yanı olan yeni bir teknolojiye odaklanıldı. Projenin genel amacı, seçkin ve uluslararası alanda iyi bilinen üç araştırma grubunu (Kore’xxde SNU, Almanya’xxda HTW Berlin ve Türkiye’xxde MEMTEK) birleştirerek, quorum quenching temelli atıksuyun yeniden kullanımı için bir MBR enerji tasarrufu süreci geliştirilmiştir. Yeni MBR’xxnin enerji tüketimini mevcut geleneksel MBR’xxnin yarısı kadar azaltması bekleniyor.

Konu

Evsel nitekli organik atıklardan biyohidrojen üretiminin yapılabilecegi membran destekli reaktörsistemi tasarlanmıs ve biyohidrojen üretimini artırıcı en uygun isletme kosulları belirlenmistir.Bunun yanında mikrobiyolojik incelemeler yapılarak biyokütle popülasyonlarının mikrobiyalözellikleri (moleküler kalitatif ve kantitatif karakterizasyon) ile fonksiyonel özellikleri(laboratuvar ölçekli tesis isletme verileri) arasında korelasyon kurularak uygulamaya yönelikmikrobiyal veri destekli çözümler üretilebilmistir. Biyohidrojen üretimi sonrası olusan atıksudanbiyometan geri kazanımı için en uygun sartlar belirlenmistir. Bu çalısmalar neticesindeentegre sistem tasarımı yapılarak fizibilite analizi yapılmıstır.Ayrıca maya proses atıksuyu ile yapılan çalısmalarda hidrojen üretim verimleri düsük kaldıgı içinhidroliz membran biyoreaktör sisteminin uçucu yag asiti üretiminde kullanılmasının dahaverimli olacagı sonucuna ulasılmıstır. Uçucu yag asitlerinin saflastırılması çalısmalarında eldeedilen sonuçlar ve maliyet hesapları ile sistemin uygulanabilirligi ortaya çıkarılmıstır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait kuyularda petrol ve doğal gaz üretimi sırasında oluşan üretim atıksuyunun artılabilirliği kapsamlı olarak ele alınmıştır.Petrol ve doğalgaz üretim suyu, içerdiği bileşenler açısından arıtımı oldukça problemli ve zor olan bir atıksudur. Bu suların arıtımında değişik arıtma teknikleri kullanılmaktadır. Tek kademeli bir sistem ile bu suların arıtımı mümkün olmadığından, uygulamada bir kaç sistemin ardışık veya birlikte kullanıldığı hibrit sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Üretim atıksularının özellikleri de formasyona bağlı olarak bölgeden bölgeye değişebilmektedir.Bu projede, membran teknolojisinin atıksu arıtımına getirdiği kolaylık ve yeniliklerden faydalanarak, bu yeni teknolojinin üretim atıksuyunun arıtımındaki verimliliği araştırılmıştır. Petrol ve doğalgaz üretim atıksuyu için gerçekleştirilmiş olan karakterizasyon ve laboratuvar ölçekli çalışmalardan elde edilen sonuçlar neticesinde uygun arıtma yöntemine karar verilmiş ve pilot ölçekli sistem kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu pilot tesis ile yerinde arıtılabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Pilot ölçekli tesiste elde edilen bilgiler neticesinde, petrol ve doğalgaz üretim atıksularının deşarj standartlarına uygun olarak arıtılması hususunda uygulanabilecek gerçek ölçekli bir arıtma modeli oluşturulmuştur.

Konu

Proje kapsamında sulu ortama aktarılan evsel organik katı atık akımının, evsel atıksuların arıtıldığı AKR’den atılan çamurla birlikte, iki kademeli (fermentörçürütücü) havasız arıtımı ve biyometan üretimi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle, evsel atıksular ve katı atıkların organik kısmının birlikte havasız arıtımı konusunda daha önceden yapılan temel çalışmalar ve mevcut durum ortaya konmuştur. Daha sonra aerobik olarak arıtılan evsel atıksulardan oluşan arıtma çamurlarının, belediye katı atıkları ile birlikte havasız olarak arıtılacağı bir pilot tesis kurulmuştur. Bu amaçla kurulan pilot tesis 3 ayrı atık tipi için yaklaşık 2 yıl süre ile işletilerek veri toplanmıştır. İlk işletme döneminde 145 gün süresince pilot tesisin iki kademeli havasız prosesine mutfak atıkları beslenmiş, ikinci dönemde ise 152 günlük sürede pilot biyometan tesisine sadece hal atıkları beslenerek sistem performansı izlenmiştir. Son dönemde ise hal atığı, problemli bir katı atık tipi olan evsel arıtma tesisi çamurları ile birlikte karıştırılarak havasız arıtma sistemine 51 gün boyunca beslenmiştir. Bu verilerden yararlanarak fizibilite çalışmalarına esas tasarım kriterleri ortaya konmuş ve ayrıca literatürde konuya uygun mevcut matematik modeller uygulanarak sistemin optimum işletme şartları belirlenmiştir.Pilot tesis bazında kurulan sistem ile evsel atıksu ve evsel organik katı atık arıtımının tam entegrasyonu sağlanarak, yenilenebilir enerji kaynağı olan EOKA’dan önemli miktarda biyometan elde edilmiş ve fosil yakıtların kullanımının azaltılmasında katkı sağlayacak deneysel bulgulara ulaşılmıştır.Katı atık içindeki organik kısmın bu şekilde kullanılması aynı zamanda düzenli depolama alanlarına gönderilen katı atık miktarlarında da önemli derecede azalma sağlayacaktır. Entegre arıtma sonrası elde edilecek atık çamur ile birlikte kompost (gübre) elde edilebilecektir. Projede elde edilen bulgular ışığında 100.000 ile 1.000.000 eşdeğer nüfuslu 5 farklı nüfusta şehir için gerekli entegre biyometan tesisi ön fizibilite çalışması yürütülmüştür. Böylece bilhassa atıktan üretilen enerjiye yenilenebilir enerji teşviği uygulandığı takdirde bu projede önerilen entegre biyometan tesisinin oldukça fizibil ve sürdürülebilir bir arıtma seçeneği olabileceği gösterilmiştir.

Konu

Projenin ana amacı, İBB Kemerburgaz Kompost Tesisi’nde elde edilen kompostun organik gübre olarak kullanıma yönelik olarak karakterizasyonun yapılması ve tarımsal alanlarda, seralarda ve çim sahalarda çevreye ve insan sağlığına uygun bir şekilde kullanılabilirliğinin araştırılması olmuştur.Bu çerçevede gerçekleştirilen analizler ve deneysel çalışmalar kompostun yaygın uygulaması için olduğu gibi kompost üretim teknolojisi için de önemli bilgi ve deneyimlerin edinilmesini sağlamıştır. Sera, tarla, bahçe ve çim denemelerinde kompost kullanılarak bitkilerin kimyasal gübre gereksiniminin azaltılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, kompostun topraktaki organik madde ve Zn gibi eksiklikleri tamamlayarak bitki verimliliğini olumlu yönde geliştirebileceği görülmüştür. Bor toksisitesi görülen topraklarda da bitkilerdeki B miktarını azaltmak suretiyle kompostun koruyucu bir özelliği de ortaya çıkmıştır. Bu nitelikleri ile kompostun yaygın olarak kullanılması mümkündür. Bu proje çerçevesinde elde edilen bilgi ve deneyimler, yerel ve uluslararası konferans ve yayınlar ile duyurulmuştur. Ayrıca, özel bir sempozyum düzenlenerek bu bilgi birikimi belediyelerdeki uzmanlara aktarılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Alkaloid Endüstrisi ve Arıtma çamurları ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.