PROJELER

Konu

Organik mikrokirleticiler, su sistemlerinde kabul edilemez sağlık sorunlarına neden olmaktadır ve doğal besin zincirini ve insan sağlığını etkilemektedir. Sucul sistemlerin artan kirliliğine karşı verimli ve uygun maliyetli atık su arıtma yöntemlerinin geliştirilmesi hala zorlu bir süreçtir. Ülkemizde de birçok ilaç, hormon, endokrin bozucu, pestisit ve poliaromatik hidrokarbon mikrokirleticilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Aktif karbona alternatif olacak olacak mikrokirleticilerin giderilmesi için son yıllarda supramoleküler yapılar içeren sistemler yüksek kapasiteleri ve tekrar kullanılabilmeleri bakımından ön plana çıkmaktadır. Anyon, katyonları, ya da yüksüz bileşikleri tutabilen gidericilere dair örnekler literatürde bulunmaktadır. Ancak bunların her biriyle etkileşime girebilecek yapılar tasarlanmamıştır. Proje kapsamında anyonlarla etkileşebilen kaliks[4]pirol, katyon ve yüksüz bileşiklerle etkileşebilecek pillar[5]areni yapısında barındıran fiziksel ve kovalent olarak çapraz bağlı, gözenekli organik polimerlerin ilk örnekleri çeşitli sentez ve supramoleküler etkileşim yöntemleri ile sentezlenecektir. Bu yeni supramoleküler sistemler su ortam ve kaynaklarından anyonik, katyonik gruplar içeren ve nötral mikrokirleticilerin giderilmesi için model mikrokirleticiler kullanılarak verimlilik ve tekrar kullanımları detaylı bir şekilde incelenecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje çalışması kapsamında HTV ve RTV silikon yalıtkanları dikkate alınmıştır. Silikon içerisindeki katkı maddelerinin türünün, parcacık boyutunun ve oranının silikon yalıtkanının elektriksel, ısıl performansına ve ömrüne etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İncelemelerde ATH katkılı, silika katkılı ve katkısız deney numuneleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada numunelerin iz-erezyon performansları eğik-düzlem deneyleri yardımı ile incelenmiştir. Bu deneylerde, katkı türüne ve katkı oranına bağlı olarak, numunelerin iz-erezyon dayanımları ve sıcaklık performasları 3.5 kV ve 4.5 kV deney gerilimleri için belirlenmiştir. İkinci aşamada, numunelerin ömürleri ile ilgili bilgi veren hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, numunelerin hidrofobik özellikleri tuzlu-sis ve dinamik damla deneyleri yardımı ile belirlenmiştir. Numunelerin tuzlu-sis deneyleri, işletmede kullanılan izolatör yapısında üretilen deney numuneleri ile yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ağartma aktivatörleri peroksit H2O2 ile reaksiyona girerek kinetik olarak daha aktif ve yüksek oksidasyon potansiyeline sahip perasitleri oluşturan ve düşük sıcaklıkta ılıman koşullar altında etkili bir ağartma sağlayan bileşiklerdir Oluşan perasit pamuktaki renkli yabancı maddeleri okside ederek kumaşın ağartılmasını sağlamaktadır Perasitler konvansiyonel ağartma işlemine göre daha düşük sıcaklıklarda hidrojen peroksitin tek başına yaptığı ağartmadan daha etkili bir ağartma yapma gücüne sahiptir Yün lifi sıcak alkali koşullarda zarar görmeye meyilli olduğundan yün ve yün karışımları gibi hassas bileşen içeren lif karışımlarının ağartılmasında aktivatörlerin kullanımı fayda sağlayabilmektedir Proje çalışması kapsamında peroksit ağartma aktivatörlerinin yünlü mamullerin ağartma prosesinin optimizasyonunda kullanımı araştırılacaktır