PROJECTS

Topic

Atıksu Arıtma

Topic

Süper Hızlı Membran Biyoreaktör teknolojisinin Endüstriyel Atıksulara Uygulanması

Topic

Atıksu Yönetimi

Topic

Bu projede, yüksek karbon içeriğine sahip fermente gıda üretimi atıksuları kullanılarak kimyasal ve mikrobiyal proseslerle biyopolimerlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, mevcut biyoplastik üretim teknolojilerinden farklı olarak, fermente turşu üretimi yapan bir gıda endu¨ strisinin atıksularından PLA biyopolimeri üretmek üzere laktik asit geri kazanımı ve biyoteknolojik proseslerle polihidroksialkanoat (PHA) biyopolimerinin üretim potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Topic

Gıda endüstrisinin atık/atıksuyundan katma değeri yüksek bir biyobozunur plastik ürünü elde edilecektir. Bu ürünün eldesi ile endüstride kullanılan konvansiyonel atıksu arıtmanın yükü önemli oranda azaltılarak arıtma maliyeti minimuma indirilecektir. Bu yaklaşım, mevcut atıksu arıtma sistemine entegre hibrit bir biyobozunur plastik üretim teknolojisinin ülkemizde ilk kez uygulamaya geçirilmesine yol göstermiştir. Bu çerçevede proje, çağrının “Amaç ve Hedefler a. Mühendislik plastikleri ve kompozitleri” bölümünde Madde 4- Biyopolimer (poli(laktik asit) (PLA), zein, kitosan, vb.) esaslı veya sentetik biyobozunur plastiklerin ve kompozitlerin geliştirilmesi) ve “b. Mühendislik plastiklerinin üretim süreçlerinin iyileştirilmesi” bölümünde Madde 1. Termoset ve termoplastik mühendislik plastiklerinin geri kazanımı, geri kazanım teknolojisinin belirlenmesi ve geri kazanılmış malzemelerden ürün geliştirilmesi, Madde 2. Üretim koşullarına hassas (neme duyarlı, biyobozunur vb) termoplastiklerin verimli biçimde işlenmesi için üretim süreçlerinin geliştirilmesi, Madde 5. Mühendislik plastiklerinin üretimi ve işlenme süreçlerinin iyileştirilmesi (polimerizasyon tekniği, kalıp tasarımı, işleme tekniği vb.) konularına girmektedir. Sonuç olarak gıda atık/atıksuyundan yenilikçi biyobozunur plastik üretimi ile birlikte tuz ve buz (su) geri kazanımını gerçekleştiren entegre teknolojilerin geliştirilmesi projenin özgün yanını oluşturmuştur. Ayrıca, yüksek miktarlarda organik maddenin biyoplastiğe dönüştürülmesi, kullanılan su ve tuzun geri kazanılması ile birlikte üretim maliyetlerinin azaltılması ve bu uygulamanın benzer atıksu karakterizasyonuna sahip gıda, kağıt, kimya vb. diğer endüstriler ve evsel atıksu/çamur arıtımı için iyi bir örnek teşkil etmiştir. Proje, ulusal ve uluslararası ölçekte yenilikçi bir yaklaşım içeren öncü bir çalışmadır.

Topic

Mikrokirleticilerin konvansiyonel sistemlerdeki farklı işletme koşullarında giderimi ve yenilikçi hibrid prosesler kullanılarak gerçek atıksulardaki arıtılabilirliğinin araştırılması

Topic

İçme suyu arıtma tesislerinde biyolojik parametrelerin giderimi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Projenin amacı mikroalglerin biyodizel üretim potansiyellerinin ve azot fosfor giderim proses verimlerinin saptanmasıdır Buna bağlı olarak ilgili kinetiklerin elde edilmesi laboratuvar şartlarında uygun reaktör konfigürasyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır

Topic

Projenin amacı mikroalglerin N P gideriminde ve biyodizel üretiminde kullanılma potansiyellerinin belirlenmesidir Laboratuvar ölçekli çalışmalar ile kinetik sabitlerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir

Topic

Müşteri kuruluş doğal kaynak tüketimini minimize ederek çevreyle dost olan üretim teknolojilerini uygulama kararı almıştır Bununla birlikte fabrikanın bulunduğu bölgedeki kuyulardan elde edilen proses suyu kalitesinin bozulması ve DSİ nin su temini için açılan kuyulara sayaç takıpfaturalandırılması sonucu maliyet artışı fabrika içi su geri kazanımı alternatiflerinin değerlendirilmesi ve hayata ivedilikle geçirilmesini gereklikılmıştır Bu projede amaç Arçelik Pişirici Cihazlar Tesisi için su geri kazanımının optimizasyonu en uygun

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Çamur Yönetimi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Bazı kimyasalların endokrin sistemini bozduğu 1970 lerden beri bilinmektedir Ancak endokrinsistemini bozan maddeler endocrine disrupter terimi 1993 yılında Colborn ve diğ tarafından hormon mekanizması aracılığıyla potansiyel ters etki yapabilecek kirleticiler olaraktanımlandığında önem kazanmıştır Colborn ve diğ 1993 ABD Çevre Koruma Örgütü 1996yılında kimyasalların normal endokrin sistem fonksiyonlarını bozucu etkilerini ölçmek vebelirlemekte kullanılabilecek test metotları geliştirmek üzere Endokrin Sistemi Bozanmaddelerin İzlenmesi ve Test Edilmesi Danışma Komitesi Endocrine Disruptor Screening andTesting Advisory Committee EDSTAC adlı bir kurul oluşturmuştur Cline 2002 Bu kurulunyaptığı tanıma göre endokrin sistem fonksiyonlarını ya da yapısını bozan ve organizma popülasyon ya da alt popülasyon seviyelerinde ters etkilere neden olan dış kaynaklı kimyasalmadde ya da karışımlara endokrin sistemi bozucu maddeler denilmektedir EDSTAC 1998 Son yıllarda gelişen analitik teknikler sayesinde endokrin sistemini bozan maddelerinatıksularda ve çevresel sularda varlığı konusunda çalışmalar büyük önem kazanmıştır Endokrinsistemini bozan maddeler arasında bisfenol A gibi sentetik organik maddeler olabileceği gibidoğal ya da sentetik hormonlar da olabilir Doğum kontrolünde ve menopoz hormon tedavisindekullanılan sentetik östrojenlerden 17 ethinilestradiol EE2 östrojenik aktiviteye sahipmaddeler arasında en etkili olanıdır ve arıtılmamış atıksularda diğer türlere göre daha düşükkonsantrasyonlarda bulunsa da hem kuvveti hem de atıksu arıtma tesisinde çok fazla birdeğişime uğramaması sebebiyle önem taşımaktadır Bu projede öncelikle atıksularda sentetik östrojenin ölçümü gerçekleştirilecek daha sonra da buhormonun biyolojik süreçler sırasındaki davranışının belirlenmesi için konvansiyonel aerobikarıtma metodları ile arıtılabilirliği araştırılacaktır

Topic

Proje kapsamında sulu ortama aktarılan evsel organik katı atık akımının, evsel atıksuların arıtıldığı AKR’den atılan çamurla birlikte, iki kademeli (fermentörçürütücü) havasız arıtımı ve biyometan üretimi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle, evsel atıksular ve katı atıkların organik kısmının birlikte havasız arıtımı konusunda daha önceden yapılan temel çalışmalar ve mevcut durum ortaya konmuştur. Daha sonra aerobik olarak arıtılan evsel atıksulardan oluşan arıtma çamurlarının, belediye katı atıkları ile birlikte havasız olarak arıtılacağı bir pilot tesis kurulmuştur. Bu amaçla kurulan pilot tesis 3 ayrı atık tipi için yaklaşık 2 yıl süre ile işletilerek veri toplanmıştır. İlk işletme döneminde 145 gün süresince pilot tesisin iki kademeli havasız prosesine mutfak atıkları beslenmiş, ikinci dönemde ise 152 günlük sürede pilot biyometan tesisine sadece hal atıkları beslenerek sistem performansı izlenmiştir. Son dönemde ise hal atığı, problemli bir katı atık tipi olan evsel arıtma tesisi çamurları ile birlikte karıştırılarak havasız arıtma sistemine 51 gün boyunca beslenmiştir. Bu verilerden yararlanarak fizibilite çalışmalarına esas tasarım kriterleri ortaya konmuş ve ayrıca literatürde konuya uygun mevcut matematik modeller uygulanarak sistemin optimum işletme şartları belirlenmiştir.Pilot tesis bazında kurulan sistem ile evsel atıksu ve evsel organik katı atık arıtımının tam entegrasyonu sağlanarak, yenilenebilir enerji kaynağı olan EOKA’dan önemli miktarda biyometan elde edilmiş ve fosil yakıtların kullanımının azaltılmasında katkı sağlayacak deneysel bulgulara ulaşılmıştır.Katı atık içindeki organik kısmın bu şekilde kullanılması aynı zamanda düzenli depolama alanlarına gönderilen katı atık miktarlarında da önemli derecede azalma sağlayacaktır. Entegre arıtma sonrası elde edilecek atık çamur ile birlikte kompost (gübre) elde edilebilecektir. Projede elde edilen bulgular ışığında 100.000 ile 1.000.000 eşdeğer nüfuslu 5 farklı nüfusta şehir için gerekli entegre biyometan tesisi ön fizibilite çalışması yürütülmüştür. Böylece bilhassa atıktan üretilen enerjiye yenilenebilir enerji teşviği uygulandığı takdirde bu projede önerilen entegre biyometan tesisinin oldukça fizibil ve sürdürülebilir bir arıtma seçeneği olabileceği gösterilmiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Bu çalışmada hareketli yataklı ardışık kesikli biyofilm reaktörlerinde HYAKBR sıcaklığın ve yükleme hızının organik madde giderimi ve nitrifikasyon kinetiği üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır Çalışma kapsamında laboratuar ölçekli bir HYAKBR de evsel nitelikli sentetik atıksu kullanılarak üç farklı sıcaklıkta 20 15 ve 10 C ve iki farklı yüklemede günde 3 ve 4 çevrim deneyler yürütülmüştür Organik madde giderim ve nitrifikasyon hızları her sıcaklık ve yüklemede gerçekleştirilen çevrim içi deneylerle belirlenmiştir Maksimum heterotrofik çoğalma hızı ve dönüşüm oranı respirometrik deneyler yardımı ile bulunmuştur

Topic

Uygun Arıtma Sistemlerinin Planlanması

Topic

Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi ve Atıksu Yönetimi

Topic

Tekstil Endüstrisi Atıksuları için Uygun Arıtma Teknolojileri

Topic

Reaktif ve Dispers Tipi Ticari Boyaların Katalitik Ozonlama ve Fotokatalitik Prosesler ile Kimyasal Ön Arıtımı Proseslerin Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi

Topic

Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Biyokütle Aktivitesine ve Tür Çeşitliliğine Etkisi

Topic

İçme Suyu Olarak Sapanca Gölünün Korunması

Topic

Birincil Çamur Fermentasyon Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Ağır Metallerin Oluşturduğu Stres Koşullarının Aktif Çamur Metabolizmasına Etkilerinin İncelenmesi

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

Ön Çöktürme Çamur Fermentasyon Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Evaluation of the Performance of the Tyson Foods Inc Wastewater Treatment Plant

Topic

Zenobiyotikler Ayrışabilirlikleri Toksik Etkileri ve En Uygun Arıtma Alternatifleri

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

The Fate and Effects of Diquat Dibromide in Wastewater Treatment Plants After Utilization for Killing Roots in Sewers

Topic

İğneada Mendirek Rıhtım Projesinin İğneada Sulak Alanı ile Olan Etkileşiminin Araştırılması

Topic

Deri Endüstrisi Atıksularında Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Denitrifikasyon Kinetiğinin Belirlenmesi

Topic

Evsel ve Endüstriyel Atıksularda Hidroliz Mekanizmasının ve Dönüşüm Oranının Belirlenmesi

Topic

Evsel Atıksuların Anaerobik Arıtılabilirliği

Topic

Evsel Atıksularda Azot Gideren Tek Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı İçin Standart Oluşturulması

Topic

Birincil Çamur Fermantasyonu Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin İncelenmesi

Topic

Değişik Atıksularda Hidroliz Mekanizmasının ve Dönüşüm Oranının Belirlenmesi

Topic

Kağıt Sanayii Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması Projesi

Topic

Preliminary Design For Biological Nutrient Removal Wilderness Wastewater Treatment Plant

Topic

Tokat Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Fizibilite Çalışması

Topic

Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi Havzasında Atıksu Karakterizasyonunun Tespiti

Topic

İSKİ Tuzla ve Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi

Topic

İleri Oksidasyon Proseslerinin İlaç Endüstrisi Atıksularında Organik Madde Giderim Hızına ve Zehirliliğe Etkilerinin Araştırılması

Topic

Tarıma Dayalı Endüstrilerin Atıksu Karakterizasyonu ve Biyolojik Arıtılabilirliği

Topic

Turistik Bölgeler için Uygun Arıtma Sistemleri

Topic

Büyük İstanbul İçmesuyu II Merhale Projesi Melen Sistemi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi

Topic

Ağır Metallerin Aktif Çamur Sistemlerine Etkilerinin Respirometrik Olarak İncelenmesi

Topic

Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji Biyometan Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması