PROJELER

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Binası olarak kullanılan Taşkışla, İstanbul’un 19.yy’a tarihlenen önemli yapılarındandır. Kâgir bir yapı olarak inşa edilen Taşkışla, yapımının ardından farklı işlevlerle kullanılmıştır. 1983 yılında I. Derecede Korunması Gereken Kültür Varlığı olarak tescil edilen yapı, İTÜ Mimarlık Fakültesi binası olarak hem İTÜ kurum tarihinde hem de kent belleğinde önemli bir yere sahiptir. Önemli mimarlar tarafından farklı dönemlerde üretilen dönem eklerine sahip Taşkışla’nın günümüzde bir bütün olarak ve sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için güncel bir analitik rölövesinin oluşturulması önem kazanmıştır. Bu araştırma, Taşkışla binasının kapsamlı ve bütüncül tespitlerine yönelik planlanan ilk çalışmadır. Araştırmanın tamamlanması ile öncelikle anıtsal yapının üç boyutlu tarama verileri elde edilmiş olacaktır. Bu veriler, yapının bir doğal afet karşısında yaşayabileceği kayıp ve riskler açısından önemlidir. Araştırmanın çıktısı olan mimari çizimler, rapor ve fotoğraf albümü, 3B mesh model ve fotogerçekçi model ileride yapının mekânsal değişiklikleri ve onarımları için verilecek kararların hızlı ve doğru olarak belirlenmesini sağlayacak, kültür varlığı olan yapıda gerçekleşecek bu tür uygulamalar için gereklilikler sağlanmış olacaktır.

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Günümüzde geleneksel tasarım araçlarının yer aldığı fiziksel modelleme ortamı ile dijital tasarım ortamlarının bir araya gelerek karma tasarım ortamlarını oluşturduğu ve çeşitlenerek çoğaldığı gözlemlenmektedir. Karma tasarım ortamlarını destekleyen Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi, mimari tasarım sürecinde tasarım önerilerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Fiziksel ve dijital temsillerin eş zamanlı değerlendirilebildiği bu yeni nesil tasarım ortamlarının farklı varyasyonlarının son yirmi yılda pek çok araştırmacı tarafından (Belcher ve Jonhson, 2000; Asanowicz, 2002; Kim ve Maher, 2008; Peter, 2003; Tong ve Köymen, 2012; Wang ve diğ., 2013) ele alınmış olmasına rağmen birden çok araştırmacının bir arada çalıştığı senaryolar için mevcut çalışmalardaki tasarımcı-tasarım modeli arasındaki etkileşimin tablet ve/veya mobil cihazlara dayalı olduğu görülmektedir. Mevcut tablet kullanılan AG uygulamalarında tablet üzerindeki grafik kullanıcı arayüzü komutlarının bilişsel bir yük oluşturarak, tasarımcı-tasarım modeli ve tasarımcı - diğer tasarımcılar arasında kendiliğinden (yüz, el ve kol jestlerini mekan içerisinde takip edebilme) gerçekleşen iletişimi yeterince desteklemedikleri görülmektedir. Bu bağlamda, değişen ölçeklerde tasarım önerilerinin yüz yüze veya uzaktan; gerçek ortamda dijital olarak incelenebildiği, fiziki olarak üretim sürecinde tasarımcıyı destekleyici yeni nesil bir tasarım ortamının tasarımcılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi bu çalışma kapsamında önerilmektedir. Çalışma kapsamında 3 boyutlu parametrik dijital modelleme ortamı ile desteklenmiş AG ortamı, uzman kullanıcılar (araştırmacılar) tarafından deneyimlenmesi beklenecektir. AG ortamında parametrik tasarım araçlarının birden fazla tasarımcının katılımıyla eş zamanlı kullanımı, uygulanabilirliği ve verimliliği kullanıcı ileride devam edecek çalışmalarda kullanıcı deneyleriyle değerlendirilecektir.

Konu

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri yaşantımızın her alanıyla bütünleşerek dijital dönüşüm olarak adlandırılan süreci ve beraberinde kaçınılmaz olarak yaşadığımız şehirle entegre sistemleri akıllı şehir uygulamalarını, nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal ve arttırılmış gerçeklik vb. sistemlerin yaygınlaşmasını da tetiklemiştir. Dijitalleşen şehirlerin dinamiklerini destekleyecek, her şehrin özelinde ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen nesnelerin interneti tabanlı yazılım ve donanımlarla şehre özel entegre sistemlerin tasarımı da mümkün olmaktadır. Bu araştırma projesinde mobil arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak bir şehirde rekreasyon amaçlı seyahat eden veya gezen kullanıcının mekânsal zihin haritalamasında ileri teknolojilerin oynadığı rol anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, bir AG uygulaması geliştirilmiş, sistemi kullanan bireylerin mekan algılama ve yön bulmayla ilgili bilişsel süreçleri incelenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biliş ve tasarım teknolojileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eğitim

Konu

Görsel işaretlerin etkisi

Konu

Tasarım Araştırma Sanal dünya ve algılama

Konu

İşbirlikli tasarım

Konu

Tasarım Araştırma Sanal dünya ve algılama