PROJELER

Konu

Projenin konusu, zengin bir tarihe sahip olan Bursa ilimizde yer alan tarihi yığma minarelerin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması, minare tipolojilerinin belirlenmesi ve bu yapıların deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde tespiti için uygun yapısal değerlendirmelerin deneysel ve analitik çalışmalar ışığında yapılması, uygulanabilir iyileştirme yöntemlerinin önerilmesi ve farklı minare tipolojileri için hasargörebilirlik eğrilerinin elde edilmesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tarihi tuğlalar kullanılarak oluşturulan numunelerin kayma dayanımının deneysel olarak belirlenmesi konu edilmiştir

Konu

Proje ortaklarının depreme ilişkin deneyimlerini paylaşmayı sağlamak ve laboratuvarlarının alt yapılarını geliştirmek

Konu

7 adet tam ölçekli kolon kiriş birleşim bölgesi imal edilerek yön değiştiren tekrarlı yükleme etkileri altında kirişlerin mesnet kesitlerindeki eğilme kapasitesinin arttırılması planlanmıştır Eğilme kapasitesi yetersiz olarak tasarlanıp üretilen kirişler düşey yük ve deprem etkilerini temsil etmek üzere monoton artan veya yön değiştiren tekrarlı yatay yükler altında deneye tabi tutulmuştur

Konu

Altyapı sistemlerinin deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve müdahelesi konu edilmiştir