PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin amacı glikoz metabolik yolağındaki kritik enzimler için türe-özgü, hedeflenen organizmaya etki eden inhibitörlerin belirlenebilmesidir. Bu amaçla, öncelikle hesaplamalı yöntemler ile hedef proteinlerindeki allosterik bölgeler tespit edilecektir. Onaylı ilaç yapıları bu bölgelere hedeflenecek ve bağlanma davranışları araştırılacaktır. Projenin son aşamasında in vitro deneyler ile elde edilen bulguların doğruluğu araştırılacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede, yara örtüsü olarak kullanılmak üzere antimikrobiyal ilaç/ protein taşıma sistemleri tasarlanacaktır. Temel olarak hidrojel olacak örtüler bir biyopolimer olan karbonhidrat pektin zincirlerinden sentezlenecektir. Pektinin mekanik ve kontrollü ilaç salım özelliklerini iyileştirmek için zeolit kullanılacaktır. Model ilaçlar teofilin ve tiobarbiturik asit, model protein olarak sığır serum albümin belirlenmiştir. Kompozitlerin hazırlanmasında iyonik jelleşme kullanılacaktır. Kompozitlerin ilaç salım mekanizmalarını anlamak ve böylece performanslarını iyileştirmek için pektin-çapraz bağlayıcı, pektin-ilaç ve zeolit-ilaç molekülleri arasındaki polimerleşme öncesi moleküler etkileşimler moleküler dinamik ve Monte Carlo yöntemleri ile çalışılacaktır.

Konu

Proje çalışması kapsamında kronik inflamatuvar deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere kontrollü steroid salımı yapabilen, metal organik kafes (MOF) ve biyopolimer temelli (pektin) antibakteriyel yara örtüleri geliştirilecektir.

Konu

Proje çalışması kapsamında kornea neovaskülarizasyon tedavisinde kullanılmak üzere antibiyotik doksisiklin etkin maddesinin kontrollü salımı için moleküler baskılanmış, hidrojel kontakt lens geliştirilmiştir.

Konu

Bu projede hastalığın etkin bir şekilde tedavisi için moleküler baskılama yöntemi ile kontakt lens üretiminde kullanılmak üzere hidrojeller sentezlenmiştir. Hidrojel sentezinde kullanılacak monomerler ve ilaç etken maddesi olarak belirlenen minosiklin maddesinin monomerlerle etkileşimi moleküler simülasyon yöntemi ile belirlenmiştir.

Konu

Poliüretan filmlerine serum proteinlerinin adsorpsiyonunun film pürüzlülüğü ve protein yapısının esnekliliği ile nasıl değiştiğini deneysel ve hesaplamalı yöntemlerle incelemektir.

Konu

Biyopolimer olarak sınıflandırılan proteinlerin, monomerlerin etkileşimleri sonucu aldıkları üç-boyutlu yapılarında bulunan işlevsel bölgelerin arasındaki haberleşme yollarını belirlemektir. Bu amaç için elastik ağyapı tekniğini kullanarak sistematik, hesapsal açıdan verimli ve tüm biyopolimer yapılarına -protein/ DNA/ RNA/ ligand kompleksleri- uygulanabilir bir yöntem geliştirilmesidir. Bu yöntem ile elde edilecek bulgular ile yeni ilaç bağlanma bölgelerinin tahmini yapılacaktır.