PROJELER

Konu

Gemi Adamları Yorgunluk Tespiti için Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi

Konu

“Denizcilik Çalışmaları” programı, dünya genelinde denizcilik alanında yeni araştırmalar sağlayacak uluslararası ve disiplinlerarası, denizcilikle ilgili ya da bağımlı bir araç olarak yapılandırılmış genel çalışmalar bütünüdür. Denizcilik çalışmaları programı, insan-deniz ilişkisinin özellikle sosyal ve kültürel yanlarına dikkat çekmektedir. Aynı zamanda insan aktiviteleri ile deniz ve kıyı çevresinin arasındaki ilişkileri tanımlamakta ve araştırmaktadır. Tezli ve tezsiz denizcilik çalışmaları yüksek lisans programının temel amacı deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte güvenlik ve denizcilikte insan kaynakları konularıyla ilgili profesyoneller için akademik ve/veya mesleki kariyer geliştirme yolu sağlamaktır. Programın esnekliği denizcilikle ilgilenen her bireyin kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmasına olanak sağlamaktadır. Dünyada bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler yeni araştırma ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır ve bu gelişmeler nitelikli ve kaliteli insanların yetişmesini ve bu kişilerin tek bir alan yerine çok disiplinli alanlarda eğitim almalarını zorunlu kılmaktadır. Önerilen program, içerdiği alt konu başlıkları ile multidisiplinerdir ve özgündür. Bu anlamda, üniversite bünyemizdeki denizcilikle ilişkili diğer lisansüstü programlarından ayrılarak ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Konu

Bu çalışmanın temel amacı, gemi inşa sanayinde bireysel ve örgütsel faktörler dikkate alınarak emniyet iklimini değerlendirmek için bir ölçek tasarlamaktır. Araştırmamızın evrenini İstanbul-Tuzla Tersaneler Bölgesinde bulunan sekiz tersanede çalışan işçiler oluşmaktadır. Bu evreni temsil etmek üzere, her departmandan rastgele seçilen toplam 245 işçi tasarlanan emniyet iklimi ölçeğini değerlendirmişlerdir. Ölçek, emniyet iklimi kavramına yönelik kapsamlı bir bilimsel literatür taraması ve anket çalışması yürütülerek geliştirilmiştir. Araştırma sürecinin sonunda 43-maddelik bir emniyet iklimi anketi geliştirilmiş ve tüm sonuçlar SPSS ve AMOS istatistik programlarında analiz edilmiştir. Geliştirilen emniyet iklimi ölçeğinin güvenilirlik testleri ve faktör analizi sonuçları istatistiksel açıdan tatmin edici sınırlar içerisindedir. Araştırma sonuçları, bu çalışmanın gemi inşa sanayi için geçerli ve güvenilir bir emniyet iklimi ölçeği geliştirdiğini göstermektedir.

Konu

Seafarersmust be able to effectively communicate in English at sea and in port to ensure safety and security of ships, its crew and its passengers. IMO adapted English as an official language in attempt to addresst he problem of failure of communication through different languages. Research shows as evidence that the usage of English of seafarers is not encouraging that they have difficulty in communication not only between themselves but also with agencies outside the ship. The most important attempts to improve communication at sea firstly come from IMO. Standard Maritime NavigationVocabulary (SMNV), The International Code of Signals (ICS), Standard Marine Communication Phrases (SMCP) and the IMO MODEL COURSE 3.17 are the basic materials developed and supported by IMO. However, there are also private or regional initiatives which try to present learning materials as well as testing standards. The objective of these attempts to reduce and if possible, eliminate oral communication failures sourcing from poor and insufficient usage of the Maritime English. Within this study, the need of developing usage of daily operational Maritime English will be discussed by investigating some maritime accidents took place in the past in which lack of communication was involv

Konu

Social isolation of seafarers is an important problem in the ship environment Social isolation based problems occur due to gaps in use of emotional intelligence between seafarers while they are serving on board Moreover life satisfaction is negatively related to social isolation It is suggested by some researchers that ordinary participation in leisure activities and positive leisure satisfaction can enhance individual emotional development and satisfaction with life by cutting back personal anxiety depression and anger and providing physical and mental health In this context aim of this study is to find out whether there are any relationships between leisure satisfaction emotional intelligence and life satisfaction Besides this study intends to classify participants into two group as serious leisure or casual leisure and to compare those groups each other based on demographic specifications leisure satisfaction satisfactions with life and emotional abilities

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın temel amacı, farklı deneyim seviyelerine ve yaşgruplarına ait gemiadamlarının yaşa bağlı bilişsel gerileme hızlarınıve bilişsel performanslarını değerlendirmektir.

Konu

Gemi ortamının yarattığı psikolojik deformasyona ek olarak uzun çalışma saatlerinin yarattığı yorgunluk için kapsamlı bir incelemenin gerekli olduğu denizcilik sektöründe yapacağımız araştırma ile güverte personeli için bir ilk olma ve literatürdeki boşluğu doldurma amaçlanmaktadır Yorgunluğun belirtilerini saptamak için liman operasyonu süreçlerinde gemi adamlarından lactat ve nabız kan basıncı değerleri alınmış olup eş zamanlı olarak stres heyecan kaygı duyulanımlarını belirlemek için elektrotermal aktiviteyi ölçen wristband kullanılmıştır Ölçümler alınırken operasyon süresince kamera kayıtları alınıp gemi adamlarının davranışları ve performansları izlenerek PGWBI Psikolojik Genel İyilik Hali ve STAI Anlık Kaygı Envanteri anketleri uygulanmıştır Tüm veriler istatiksel analizlerle gerçekleştirilecek ve performans kriterleri bilgisayar programı ile belirlenerek gemi adamlarının yorgunluk ve kaygı düzeyleri saptanmıştır

Konu

Öncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasıÖncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasıÖncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasıÖncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması Öncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasıÖncelik 1 Dezavantajlı özel ihtiyaç sahibi risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim sağlık adalet sosyal hizmet vb hizmetlere erişiminin artırılması sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasıÖncelik 2 Gençlerin bilgi yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıÖncelik 3 Çocuk ve gençlerin yaratıcılık yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması

Konu

Deniz Ulaştırmasında Gemiadamlarının Bilişsel Cognitive Performansının Stresör Faktörler Altında Modellenmesi ve Operasyonel Süreçlere Etkisi

Konu

Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Katılan İTÜ Öğrencilerinin Yapısal ve Fonksiyonel Kapasitelerinin İncelenmesine İlişkin Psikofizyolojik Değerlendirmeler Yapılmış Gelişim Eğrileri İncelenmiştir

Konu

Laboratuarımız Mutfak

Konu

Bilim Toplum Projeleri

Konu

Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği

Konu

Demans Tanısı için Mobil Bilişsel Tarama Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması

Konu

Gemi Zabitleri Zabit Adayları ile Kürek Sporcularının Karşılaştırılmalı Denge Analizi BAP Yüksek Lisans Destek

Konu

Duygusal Zekanın Gemi Adamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri